HÍREK  2021. december 10.      545
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Megemelték a szociális rászorultság összegét a gyermekszületési támogatáshoz

Többek között a települési támogatás egyszerűsített igényléséről és megállapításáról, a gyermek- és felnőtt háziorvosi körzetek módosításáról, a megemelt gyermekszületési támogatásról és a gyermekétkeztetés új támogatási rendszeréről döntöttek a képviselők az év utolsó testületi ülésén.

A képre kattintva galéria nyílik. (22 kép)

Az Államháztartásról szóló törvény alapján, az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkotott a képviselő-testület a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról. A rendelet felhatalmazást ad a polgármesternek hogy 2022. január 1-től a jövő évi költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje és kiadásait finanszírozza. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. A polgármester az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt, az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatok alapján gazdálkodhat a személyi juttatások, dologi és egyéb működési kiadásokról.

Módosították a képviselők a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló rendeletet. Vinczek György alpolgármester röviden összegezte a rendelet legfontosabb újdonságait. Egyszerűsödött a lakhatási támogatási kérelmek benyújtása, és nőtt a támogatás összege is. Mostantól az önkormányzat által támogatott védőoltásokat, igény alapján (gyerekeknek agyhártyagyulladás elleni, időseknek tüdőgyulladás elleni) természetbeni juttatásként biztosítják. Új ellátásként jelenik meg a gyermekétkeztetési támogatás, ami a korábbiaktól eltérően nem az intézmények kapnak meg, hanem a támogatott étkezés jogosultságáról az önkormányzat Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Szociális Csoportja  dönt majd a hozzá benyújtott igények alapján. Könnyebb lesz majd a hozzájutás a rendelet módosítása után a gyermekszületési támogatáshoz, amely így sokak számára lesz elérhető,  mert a szociális rászorultság határát 300 ezer forint körüli összegre emelték.

Módosították a képviselők az építményadóról szóló rendeletet: az adóalap mértékének emeléséről szóló rendelkezés hatályba lépésének halasztására kerül sor 1 évvel. Erre azért van szükség, mert a novemberi kormányrendelet értelmében a helyi adó mértékét nem emelheti meg az önkormányzat 2022-ben.

Módosította a testület az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló rendeletet, amely a vagyonkezelő beszámolási kötelezettségének eljárásrendjét módosítja, így az összhangba kerül a 2011. évi államháztartásról szóló törvény hatályos rendelkezéseivel.

A közterületek használatáról szóló rendelet is változott: az önkormányzati hatósági jogkörben történő szankcionálási feltételek megteremtésére irányul, igazodva a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi törvény szabályaihoz.

A testület módosította az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendeletet is, amelyet két védőnői és egy házi gyermekorvosi körzet felosztása indokolt. Vinczek György alpolgármester a döntés kapcsán képviselői kérdésekre elmondta: a kerület is küzd az orvoshiánnyal és ez a rendelet sem oldja meg az alapproblémát, de ez a változás szükséges, és nem veszélyezteti a jelenlegi ellátás színvonalát. A háziorvosokkal való folyamatos egyeztetés után történtek a változások, vizsgálták leterheltségüket, a praxisok nagyságát.

Hosszabb vita után módosította a testület a Kerületi Építési Szabályzatról (Kispesti KÉSZ) szóló rendeletet. A vitát az okozta, hogy a képviselők nem látták világosan, hogy miért van erre szükség, hiszen a Dél-Pesti Utánpótlás-nevelési Centrum (DPUC) területének szabályozására vonatkozó, a Lajosmizsei vasút - Temesvár utca – Kőrös köz - (169168) hrsz-ú közterület - Méta Centrum területe által határolt területére készült Építési Szabályzatot a Kispest KÉSZ keretén belül 2019-ben fogadta el a testület. Majd 2020. január 1-jén lépett hatályba a szabályozás, amelynek alapja a korábbi, 2014-ben készült szabályozási terv volt, amely megteremtette a DPUC területének kialakítási lehetőségét. A terület a Magyar Állam tulajdonában van, kezelője a Nemzeti Sportközpontok, üzemeltetője a Honvéd FC Kft. Az önkormányzat – a 2020. július 16-i képviselő-testületi ülésen tárgyalt – településrendezési szerződés keretében állapodott meg a Nemzeti Sportközpontokkal a tárgyi terv finanszírozására és a szabályozás módosítási eljárásának lefolytatására. Tartalma szerint a területen a véderdő területek átrendezésével egy fedett gyakorlópálya létrehozására alkalmas építési terület kialakítására lesz lehetőség. Ezzel kapcsolatban a képviselők kérdéseket fogalmaztak meg arról, hogy valóban miért van szükség az utánpótlás neveléséhez egy ilyen nagy fedett gyakorló focipályára. És hogy a DPUC tervezésekor miért nem gondoltak erre. Emellett a területen korábban megvalósult patakmeder- és zöldfelületi rendezés dokumentálása is feladat. A rendeletmódosítás lehetővé teszi és szabályozza a fejlesztést a DPUC területén.

Módosult a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet is. Az üzletek éjszakai működésének korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos kiadmányozást, mely szerint a jegyző engedélyezi az éjszakai nyitva tartást, meghatározza az engedély kiadásának, visszavonásának rendjét. A jelenleg hatályos SZMSZ ezt a feladatot a polgármesterre ruházta át. Ennek a pontnak a hatályon kívül helyezése megszünteti a kettősséget, így a gyakorlatnak megfelelően a feladat ellátásában egyértelműen a jegyző jogosult eljárni.

Rendeletet alkotott a testület a közszolgálati tisztviselők napjáról és a 2022. évi igazgatási szünetekről. A jövő évben is munkaszüneti nap a köztisztviselők számára július 1-je, a közszolgálati tisztviselők napja. A nyári időszakban az igazgatási szünet 2022. július 18-tól augusztus 21-ig tart a Polgármesteri Hivatalban. A téli igazgatási szünet 2022. december 19. és 2023. január 1. között lesz.

Elfogadták a képviselők a polgármester javaslatát új településképi rendelet készítésére vonatkozó eljárás megindítására és a partnerségi egyeztetés lefolytatására. Erre a magasabb szintű jogszabályok változásának követése miatt van szükség.

Az elmúlt évekhez hasonlóan arról döntött a testület, hogy 800 millió forint összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe az OTP Bank Nyrt.-től a 2022. január 3-tól december 31-ig terjedő időszakra. Ez a biztonsági tartalék, amelyre szükség volt ebben az évben is – mondta Gajda Péter polgármester. A testület a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául a futamidő alatti éves költségvetésében rendelkezésre álló saját bevételeit, helyi adókat ajánlja fedezetként, és kötelezettséget vállalt arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

A testület elfogadta a Városkapu Kerületi Építési Szabályzat 162119/2 hrsz-ú ingatlan területére (Aerogate telek: Üllői út - Vak Bottyán u. - Tompa u. által határolt terület), a Shopmark bevásárlóközponttal szembeni üres területre készített Telepítési Tanulmánytervet a javasolt szabályozási tervmódosítás megalapozására. Domokos Gábor képviselő a vitában elmondta: ez az évek óta rendezetlen terület sorsa talán most megoldódik a sok sikertelen beruházáskísérlet után.

Átmeneti kiadásként döntöttek a képviselők arról, hogy az 50-es villamos akadálymentesítési projektjéhez kapcsolódóan az önkormányzat vállalja, hogy a Kossuth téri és Árpád utcai megállókban – a Béke tér felé – fedett utasvárókat üzemeltet. Ennek tervezett költsége 500-600 ezer forint évente – válaszolta kérdésre Varga Attila alpolgármester.

Utólag hozzájárult a testület a tavaly elhunyt díszpolgár, Bálint György, Bálint gazda emléktáblájának kihelyezéséhez az Első Kis-Pesti Kert előtti emlékhelyre. Az emléktábla elkészítését az önkormányzat finanszírozta, nettó 70 ezer forintba került. Az emlékhelyet november 5-én avatták fel.

Támogatási szerződést köt az önkormányzat a „Misszió Alapítvány” – „Micva Ház” – „Jótett” elnevezésű szervezettel. Az alapítvány hajléktalanok ellátásával, valamint krízishelyzetben lévők fogadásával foglalkozik. A támogatást kiemelten a karácsonyi, újéviünnepek idején ünnepi étkeztetésre fordítaná. Az önkormányzat 200 ezer forinttal támogatja a szervezetet.

Heti 6 órában a sebészeti szakorvosi órák terhére gyermekortopédiai szakrendelés indulhat a Kispesti Egészségügyi Intézetben (KEI). Ez a szakrendelés, mely a kerületi csípőszűrést is végezte, szakemberhiány miatt évekkel ezelőtt megszűnt az Intézetben, így a kerületi gyermekek csípőszűrését a Heim Pál Gyermekkórház végzi. A kapacitás-átcsoportosítással újból beindulhatnak a gyermek ortopéd szűrések Kispesten. Ferenczi István képviselő kérésére a legközelebbi testületi ülésen részletes tájékoztatást adnak majd a KEI szakemberei az eddigi kapacitás-átcsoportosításokról, ezek szükségességéről, tevékenységükről.

Elfogadta a testület az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó intézményeinek – Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, Szociális Szolgáltató Centrum, Kispesti Egyesített Egyesített Bölcsődék, Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 2. számú telephely – 2020-ban végezett feladatellátásáról szóló átfogó értékelést.

Ugyancsak elfogadták a képviselők a Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, illetve az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kintlévőségeinek alakulásáról és a behajtásra tett intézkedésekről szóló beszámolókat is. A GESZ-nek 7 millió 356 ezer 287 forint, az SKKGSZ-nek 47 ezer 240 forint, az önkormányzatnak 69 millió 622 ezer 624 forint, a Polgármesteri Hivatalnak 2 millió 342 ezer 677 forint behajthatatlan követelés leírását engedélyezték.

Elfogadta a testület az Étkezési Bizottság koronavírus-járvány alatt végzett munkájáról szóló beszámolót is. Vinczek György arról számolt be, hogy a szolgáltató az elmúlt időszakban mindent elkövetett a járványügyi szabályok maradéktalan betartására, minőségi megoldást alkalmaztak az étkeztetés biztosítására. Még mindig nem teljes adagszámmal működnek. A napirend kapcsán Gajda Péter polgármester Ferenczi István képviselő felvetéseire reagálva elmondta: színtiszta politikai döntés született másodfokon, amelyben megerősítették a Gazdasági Versenyhivatal 100 millió forintos bírságáról szóló döntését a közbeszerzési eljárás miatt. Az önkormányzat keresi a jogvita lefolytatásának további lehetőségét.

A képviselők támogatták Paróczai Anikó önálló képviselői indítványát az önkormányzat vagyonával gazdálkodó intézmények és gazdasági társaságok átvilágításáról. Azt javasolja, hogy az önkormányzattól, költségvetési szerveitől és cégeitől független, harmadik fél végezzen átvilágításokat a megszűnt Vagyonkezelő Műszaki Szervezet (Vaműsz), Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ), a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. és a Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft.-nél.

 

 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.