Nem lakáscélú helyiségek bérbeadása

Bp. Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat VAGYONKEZELŐ MŰSZAKI SZERVEZETE bérbeadásra meghirdeti az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségeket.

Bérbeadási feltételek:
I. Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. Határidő folyamatos, az elbírálás a jelentkezés sorrendjében történik.

II. A helyiségeket játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet.

III. A bérbeadás általános feltételei:
1. A nem lakás célú helyiségek adott és megtekintett műszaki állapotban kerülnek bérbeadásra. A helyiségek felújításának vállalása a bérbeadás alapfeltétele. Az Önkormányzatnak az elvégzett munkák költségének bérbeszámítására nincs lehetősége, a bérlő költségtérítési igényt a bérleti jogviszony időtartama alatt, illetve annak megszűnésekor jogalap nélküli gazdagodás címén sem támaszthat.
2. A Bérlő a bérelt helyiségben átalakítási munkát saját költségen és csak a bérbeadó engedélyével végezhet. A helyiség visszaadása esetén a bérlő saját költségén köteles az eredeti állapot visszaállítására. Ettől eltérni csak külön írásos megállapodás alapján lehet.
3. A jelen hirdetményre jelentkező feladata az illetékes hatóságoknál a bérleményben folytatható tevékenységekkel kapcsolatos előírások előzetes tisztázása. Az egyeztetés elmulasztásából eredő hátrányok és károk a bérbevételre jelentkezőt terhelik.
4. A helyiségben folytatható tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt valamennyi engedély és hozzájárulás beszerzése a bérlő kötelezettsége. Ha a bérlő a helyiséget - a helyiségben végezhető meghirdetett tevékenységen kívül - más tevékenységre kívánja használni, úgy a Hatósági Irodával történt egyeztetés után a bérlőnek saját költéségén kell az átminősítést és szükséges engedélyeztetést elvégeztetni.
5. Az a jelentkező, aki más önkormányzati tulajdonú helyiséget bérel és egy hónapnál több bérleti díjhátraléka van, vagy a bérleti jogviszonyát saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, nem jogosult a bérbevételre. Köztartozás, illetve a pályázó, vagy cége ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás szintén kizáró ok.
6. A leendő bérlőnek előzetesen megállapodást kell kötnie a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnél a közüzemi és egyéb díjakra vonatkozóan.
7. Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló 2/2017. (I. 27.) sz. rendelet 39. paragrafusában foglaltak szerint a nem lakás célú helyiség bérlőjének a helyiség használatának időtartamáig óvadékot kell fizetnie. Az óvadék mértéke az egy havi bérleti díj nettó értékének hatszorosa. Az óvadék összege elkülönített számlán kerül elhelyezésre, ezután az önkormányzat kamatot nem fizet. Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, ha a bérlő a helyiséget nem tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyta el, bérleti, illetve közüzemi díjjal, járulékos költséggel tartozik, továbbá az önkormányzatnak egyéb kárt okoz. Az óvadék felhasználható abban az esetben is, ha a bérleti szerződés a bérlő hibájából, vagy egyoldalú kezdeményezésére egy éven belül szűnik meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt óvadék a helyiség átadás-átvételét követő 30 napon belül a volt bérlő részére visszafizetésre kerül.
8. A bérleti díj ÁFA mentes. Amennyiben a bérleti díj után további adófizetési kötelezettség keletkezik, a helyiségeknél szereplő bérleti díj nettó bérleti díjnak tekintendő, és az adó megfizetése – ezen nettó bérleleti díjon felül – a bérlőt terheli.
9. A helyiségbérleti szerződésben a bérbeadó fenntartja a bérleti díjnak minden év július 1. napjától történő emelésének a lehetőségét. Ez a szabály a szerződés aláírásának évében nem alkalmazható.
10. A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségeit a bérlő köteles megfizetni.

IV. Ajánlati biztosíték: A hirdetményre jelentkező természetes személy vagy szervezet a bérbevételi szándék írásbeli közlésével egyidejűleg köteles igazolni, hogy a VAMÜSZ 11784009-15519188 számú bankszámlájára a bérlemény hirdetményben szereplő havi bérleti díjának megfelelő összeget ajánlati biztosíték címén megfizetett.
Amennyiben a hirdetményre jelentkező és az Önkormányzat és / vagy a VAMÜSZ között a jelentkezéssel érintett ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződés megkötésére sor kerül, úgy az ajánlati biztosíték a bérleti díjba beszámít.
Amennyiben a hirdetményre jelentkező és az Önkormányzat és / vagy a VAMÜSZ között a jelentkezéssel érintett ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződés megkötésére a hirdetményre jelentkező érdekkörébe tartozó ok (így különösen a hirdetményre jelentkező elállása) miatt nem kerül sor, úgy a hirdetményre jelentkező az ajánlati biztosítékot elveszti, annak visszatérítésére nem tarthat igényt.
Amennyiben a hirdetményre jelentkező és az Önkormányzat és / vagy a VAMÜSZ között a jelentkezéssel érintett ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződés megkötésére a VAMÜSZ és / vagy az Önkormányzat érdekkörébe tartozó ok miatt nem kerül sor, úgy a VAMÜSZ az ajánlati biztosíték kamatmentes összegét a szerződéskötés meghiúsulásától számított 15 napon belül a hirdetményre jelentkező részére visszafizeti.

V. A helyiségeket előzetes időpont egyeztetés alapján lehet megtekinteni, hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között, illetve pénteken 9-12 óra között. A bérbevételi szándéknyilatkozatot írásban kell benyújtani a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnél. A jelentkezés határideje folyamatos, visszavonásig. A versenytárgyalás időpontja többes jelentkezés esetén az érvényes nyilatkozatok beérkezését követően minden hónap második hétfőjén 13 óra 30 perckor a VAMÜSZ hivatali helyiségében.

Elérhetőségek, érdeklődés:
Név: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet
Cím: 1192 Budapest, Ady Endre út 7.
Telefon: titkárság: 34-74-535
információ: 34-77-435
megtekintés: 34-77-413 vagy 34-74-680
E-mail cím: vamusz@kispest.hu
Ügyfélfogadás: hétfőn 14-18, szerdán 8-12 és 14-16.30, pénteken 8-12.30 óra között.

BÉRELHETŐ HELYISÉGEK: (Az alábbiakban felsorolt adatok tájékoztató jellegűek.)

Bp. XIX. ker. Kós Károly tér 2. hrsz.:160502 (volt Kürtös kalácsos)
Rendeltetés: üzlethelyiség
Végezhető tevékenységek: kereskedelmi, szolgáltatói (helyi, övezeti szabályozás szerint)
Műszaki állapot: karbantartás szintű helyreállítás szükséges, közműellátás: elektromos áram
Alapterület: 5m2 (két helyiség, 2m2 + 3m2)
Energetikai besorolás: nem besorolható
A határozott idejű használat tartama: 5 év
Bérleti díj: 7.600,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Óvadék: 45.600,- Ft

Bp. XIX. ker. Üllői út 309. (hrsz.:164583) Sorompó Üzletház V. (volt autós iskola)
Rendeltetés: üzlethelyiség
Végezhető tevékenységek: övezeti besorolás szerinti kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Műszaki állapot: felújítandó; közműellátás: összközműves
Alapterület: 85m2
Energetikai besorolás: HH
A határozott idejű használat tartama: 5 év
Havi bérleti díj: 102.850,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Óvadék: 617.100,- Ft

Bp. XIX. ker. Zalaegerszeg u. 106. hrsz.: 165839 (volt Kisgazda pártiroda)
Rendeltetés: iroda, raktár, önálló épület a hozzátartozó telekkel
Végezhető tevékenységek: kereskedelmi, szolgáltatói, vendéglátói (helyi, övezeti szabályozás szerint)
Területek: telek: 716m2, felépítmény hasznos alapterülete: 235m2, kizárólagos használatú földterület: 442m2
Műszaki állapota: időszerű karbantartás szükséges. Közműellátás: villany, víz, csatorna, gáz
Energetikai besorolás: G
A határozott idejű használat tartama: 5 év.
Bérleti díj: 310.460,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Óvadék: 1.862.760,- Ft

 Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Vagyonkezelő Műszaki Szervezet


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum