Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Nem lakás célú helyiségek bérbeadása versenytárgyaláson – Kossuth tér 23-24.

Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezete nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonban lévő üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására versenytárgyalás keretében, licitálással.

licit

Jelentkezés határideje: 2017. május 5. 12 óra
Pályázat leadása: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat VAMÜSZ titkárságán, 1192 Budapest, Ady Endre út 7. sz. alatt.
Versenytárgyalás: 2017. május 8-án a VAMÜSZ hivatali helyiségében 1192 Budapest, Ady Endre út 7. szám alatt. (Időpont a címeknél.)

Pályáztatásra kerülő üzlethelyiségek:
Bp. XIX. ker. Kossuth tér 23-24. (hrsz.:162301/3/A/8) (volt Cyber-Pc)
Rendeltetés: üzlethelyiség
Végezhető tevékenységek: övezeti besorolás szerinti kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Műszaki állapot: felújítandó; közműellátás: villany, víz, közcsatorna
Alapterülete: 12 m2
Energetikai besorolás: JJ
A használat időtartama: 1 év, illetve feltétel bekövetkeztéig. Tudnivalók a pályázat II. részében
Havi bérleti díj: 18.240,- Ft/hó (ÁFA mentes, a licit induló összege)
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.
Versenytárgyalás időpontja: 2017. május 8. 14 óra 00 perc

Bp. XIX. ker. Kossuth tér 23-24. (hrsz.:162301/3/A/7) (volt Routini)
Rendeltetés: üzlethelyiség
Végezhető tevékenységek: övezeti besorolás szerinti kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Műszaki állapot: felújítandó; közműellátás: villany, víz, közcsatorna
Alapterülete: 34 m2
Energetikai besorolás: JJ
A használat időtartama: 1 év, illetve feltétel bekövetkeztéig. Tudnivalók a pályázat II. részében
Havi bérleti díj: 51.680,- Ft/hó (ÁFA mentes, a licit induló összege)
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.
Versenytárgyalás időpontja: 2017. május 8. 14 óra 30 perc

II. RÉSZ:
A) A bérbeadás általános feltételei:
A pályázaton minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény részt vehet. A pályázatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozási igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégjegyzék másolatát, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
A helyiség az adott és megtekintett műszaki állapotban kerül bérbeadásra. A felújítás saját költségen történő vállalása a pályázat feltétele. Az Önkormányzatnak az elvégzett munkák költségének bérbeszámítására nincs lehetősége, a bérlő költségtérítési igényt a bérleti jogviszony időtartama alatt, illetve annak megszűnésekor jogalap nélküli gazdagodás címén sem támaszthat.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiség bérletéről szóló 10/2012 (IV. 20.) sz. rendelet 37. paragrafusában foglaltak szerint a nem lakás célú helyiség bérlőjének a helyiség használatának időtartamára óvadékot kell fizetnie. Az óvadék mértéke az egy havi bérleti díj összegének hatszorosa. Az óvadék összege elkülönített számlán kerül elhelyezésre, ezután az önkormányzat kamatot nem fizet. Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, ha a bérlő a helyiséget nem tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyta el, bérleti, illetve közüzemi díjjal, járulékos költséggel tartozik, továbbá az önkormányzatnak egyéb kárt okoz. A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt óvadék a helyiség átadás-átvételét követően 30 napon belül a volt bérlő részére visszafizetésre kerül.
A helyiséget zajos műhelytevékenységre, ipari célokra nem lehet használni. A szabályozás ügyében a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáját kell megkeresni.
A Bérlő a bérelt helyiségben átalakítási munkát saját költségen és csak a bérbeadó engedélyével végezhet. Írásos hozzájárulásban kell rögzíteni, hogy a helyiség visszaadása esetén a bérlő saját költségén köteles az eredeti állapot visszaállítására.
Ha a pályázó a helyiséget - a helyiségben végezhető meghirdetett tevékenységen kívül - más tevékenységre kívánja használni, úgy a Hatósági Irodával történt egyeztetés után a bérlőnek saját költéségén kell az átminősítést elvégeztetni.
Az a pályázó, aki más önkormányzati tulajdonú helyiséget bérel és egy hónapnál több bérleti díj hátraléka van, vagy a bérleti jogviszonyát saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, nem jogosult a bérbevételre.
A bérleti díjon felül fizetendő közüzemi és egyéb (pl. társasházi) díjakra vonatkozóan megállapodást kell kötni a nyertes pályázónak a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnél. A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségeit a bérlő köteles megfizetni. A birtokbaadásra ezt követően kerülhet sor, melynek időpontjától a bérleti-, közüzemi- és egyéb díjak fizetésére vonatkozó kötelezettség fenn áll.
Bérbeadó fenntartja a bérleti díj minden év július 1-től történő, az előző évi infláció mértékének megfelelő emelésének lehetőségét. Ez a szabály a szerződés aláírásának évében nem alkalmazható.
A bérleti jogviszony időtartama: A bérleti szerződés határozott időre, legfeljebb egy évre köthető. A bérleti szerződés megszűnik, ha a képviselő-testület által kiírt ingatlan elidegenítési pályázat eredményesen zárul, és a nyertes ajánlattevővel az önkormányzat az adás-vételi szerződést megkötötte. Ezen feltétel bekövetkeztéről a VAMÜSZ közjegyző közreműködésével értesíti a bérlőt. Amennyiben a bérbeadáskor meghatározott 1 éves határidő előtt 60 nappal az önkormányzat még nem idegenítette el a társasházat, akkor a bérleti szerződés 1 évvel meghosszabbítható.

B) A versenytárgyalás feltételei:
Több ajánlattevő esetén az ajánlattevők a havi bérleti díj összegére licitálnak. A pályázóknak a versenytárgyaláson nyilatkozniuk kell, hogy a VAMÜSZ felé bérleti díj, illetve egyéb tartozásuk nincs.
A versenytárgyalás részvételi díja a bérlemény hirdetményben szereplő havi bérleti díja, melyet a jelentkezési határidőig kell átutalni VAMÜSZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519188 számú számlájára. A befizetési bizonylat eredeti példányát a versenytárgyaláson be kell mutatni.
Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, és az előírt feltételeknek megfelel, a pályázati eljárást eredményesnek kell tekinteni. Ha a pályázaton résztvevő nem magánszemélyként pályázik, a versenytárgyaláson a cég működéséről a hatályos iratokat (cégbejegyzés, aláírási címpéldány) be kell mutatni. A versenytárgyaláson a jelentkezők képviseletében csak olyan személyek vehetnek részt, akik igazolják, hogy jogosultak a licitálásra.
Sikertelen ajánlattevők részére a versenytárgyalási díj visszafizetésre kerül.
A kikiáltási ár emelésének szabálya: a következő ajánlat az előzőtől minimum 1.000,- Ft-tal, maximum 10.000,- Ft-tal lehet magasabb a bérleti díj tekintetében.
A helyiség bérleti jogát a versenytárgyaláson részvevő pályázók közül az szerzi meg, aki a versenytárgyalás feltételeinek megfelel és a versenytárgyaláson - licit során - a legmagasabb összegű havi bérleti díj fizetésére tesz ajánlatot. A szerződéskötésre az eredményhirdetést követő 15 napon belül kerül sor. Ha a versenytárgyalás nyertese a bérleti szerződés megkötésének napja előtt bejelenti, hogy mégsem kívánja a helyiséget használatba venni, az előzetesen befizetett részvételi díjat elveszíti, és a bérbeadó a bérleti szerződést a versenytárgyaláson részt vett következő legmagasabb összegű ajánlatot tevővel köti meg.

C) Megtekintés, információ:
A helyiség megtekintését munkaidőben, előzetesen egyeztetett időpontban tudjuk biztosítani.
Elérhetőség: telefon: 06-1-34-77-413, 06-1-34-77-435
e-mail: vamusz@kispest.hu

Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat
VAGYONKEZELŐ MŰSZAKI SZERVEZET 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum