Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Üzlet bérbeadása a Kossuth téri piaccsarnokban

Kispest Önkormányzatának Vagyonkezelő Műszaki Szervezete pályázatot hirdet a XIX. ker. Kossuth téri Piac Piaccsarnok Társasházban lévő üres önkormányzati helyiség bérbeadására versenytárgyalás keretében, licitálással.

licit

Pályázat benyújtási határidő: 2017. május 26. 12 óra
Pályázat benyújtás módja: Személyesen a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet titkárságán,
1192 Budapest, Ady Endre út 7. szám alatt
Versenytárgyalás ideje: 2017. május 29. 14 óra
Versenytárgyalás helye: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet hivatali helyisége
1192 Budapest, Ady Endre út 7.

Általános tájékoztató:
A pályázaton (versenytárgyaláson) minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény részt vehet.
A pályázatot írásban kell benyújtani, annak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, címét, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozási igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégkivonat másolatát.
b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
c) a pályázó azon nyilatkozatát, hogy a vele kötendő bérleti szerződésben foglaltak teljesítésére közokiratban kötelezettséget vállal, továbbá vállalja annak elkészítésének költségeit.

A helyiséget játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet, továbbá használó köteles a helyi jogszabályban meghatározott piaci rendet betartani. A helyiségek megtekintett műszaki állapotban és felszereltséggel kerülnek bérbeadásra, mely állapotot felek az átadáskor külön adatlapon rögzítik. A versenytárgyalás nyertese a bérelt helyiségben a tevékenységéhez szükséges és egyéb átalakítási munkálatot még saját költségén is csak a bérbeadó engedélyével végezhet. Az írásos hozzájárulásban rögzíteni kell, hogy a helyiség visszaadása esetén – külön megállapodás hiányában - a bérlő köteles az eredeti állapot saját költségén helyreállítani.
Az ajánlattevő, aki más önkormányzati tulajdont bérel, vagy használ és egy hónapnál több díjhátraléka van, vagy jogviszonyát a saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, a versenytárgyalásból kizárásra kerül. Az az ajánlattevő is kizárásra kerül, amellyel a fennállt bérleti jogviszonyt az önkormányzat bérleti díj tartozás miatt felmondta, illetve amelynek tagja és/vagy ügyvezetője olyan cégben volt tag/ ügyvezető, amelynél kizárásnak lenne helye.
A helyiségek után a XIX. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő piacokról és vásárokról szóló Üzemelési Szabályzat V/3./a pontja értelmében egyszeri térítési díjat, valamint 6 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell megfizetni. Az egyszeri térítési díj a bérleti jogviszony megszűnését követően nem jár vissza. Az egyszeri térítési díjat a szerződés megkötése előtt kell a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet részére átutalni. A teljesítést igazoló bizonylat a bérleti szerződés mellékletét képezi.
A bérleti szerződés megkötésének további feltétele, a licitálás során kialakult bérleti díj figyelembevételével számított hat havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék letétbe helyezése. A bérleti jogviszony megszűnése esetén az óvadék a bérlő részére kamat felszámítása nélkül visszajár abban az esetben, ha bérleti és közüzemi díj tartozása nincs, és a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja le.
Ajánlattevők a havi bérleti díjra licitálnak, amely összegén felül térítendő a közös költség, valamint a közüzemi díjak.
A versenytárgyalás részvételi díja a megpályázott helyiségre meghirdetett egy havi bérleti díja, melyet a VAMÜSZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519188 számú számlájára kell átutalni, a jelentkezési határidőig.
A versenytárgyaláson történő licitálás szabálya: a következő ajánlatnak az előző képest minimum 1000,-Ft-tal, maximum 10.000,-Ft-tal kell magasabbnak lennie.

A helyiség bérleti jogát a versenytárgyaláson résztvevők közül az szerzi meg, aki a versenytárgyalás feltételeinek megfelel és a versenytárgyaláson – a licit során – a legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot. A tulajdonos bérbeadó a versenytárgyalás nyertesével köt szerződést az előírt feltételek kikötésével.
A licitáláson vesztes ajánlattevők részére a versenytárgyalás részvételi díja a versenytárgyalás napjától számított 10 munkanapon belül visszatérítésre kerül. Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől eláll, a befizetett díjat elveszíti.
A versenytárgyaláson a jelentkezők képviseletében csak olyan személyek vehetnek részt, akik igazolják, hogy jogosultak a licitálásra.
Ha a versenytárgyalás nyertese a külön felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, bérbeadó a helyiséget a licitálás során a következő legmagasabb összegű ajánlatot tett pályázónak adja bérbe. A versenytárgyalás nyertese által előzetesen befizetett részvételi díj bérbeszámításra kerül.

Pályázható áruda:
Kossuth téri Új Piac Piaccsarnok Társasház B 6. jelű helyiség (hrsz.:162301/7/B/6)
Rendeltetés: áruda (üzlethelyiség). Használat a piacüzemeltetési szabályzat szerint.
Alapterület: 15,13 m2
Műszaki állapota: jó, karbantartás szintű helyreállítás szükséges
Közműellátás: villany, víz
Meghirdetett bérleti díj (a licit induló összege): 28.626,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Egyszeri térítési díj összege: 151.300 ,- Ft
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.
A helyiség bérlete határozott időtartamra, 5 évre szól.
A helyiségek megtekintését a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet Piacüzemeltetési csoportja előzetes időpont egyeztetést követően munkanapokon 7-16 óra között biztosítja. Érdeklődni lehet: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet 1192 Budapest, Ady Endre út 7. tel.: 3474-535, vagy Piacüzemeltetési csoport tel/fax: 282-9486. E-mail cím: piac@kispest.hu

Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat
VAGYONKEZELŐ MŰSZAKI SZERVEZET

 

 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum