Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Üres bérlakások szociális rászorultsági alapon

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testület Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2017. november 13. napjától 2017. december 4. napjáig szociális rászorultság alapján pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló üres bérlakásokra.

panel

A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló módosított 2/2017.( I.27.) számú rendelete alapján a pályázat benyújtásának feltételei:

1./ Pályázatot olyan 18 év feletti kerületi lakosok nyújthatnak be, akiknek a bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye legalább 3 éve Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata közigazgatási területén található, és ténylegesen, életvitelszerűen ott tartózkodnak. (személyazonosító igazolvány szerint, lakó vagy tartózkodási hely megszakítás nélküli folyamatos bejelentése alapján.)

2./ Egy család csak 2 darab lakásra adhat be pályázatot.
A bérbe adható lakás nagysága a bérlő és vele együttköltözők számától függően:
a.) 1-2 fő estén 1-2 lakószoba
b.) 3 fő estén 1,5-2,5 lakószoba
c.) 4 fő estén 2-3 lakószoba
d.) 5 fő estén 2-3,5 lakószoba
e.) 6 és több fő esetén 2-5 lakószoba
A bérleti díj meghatározása a Lakásrendelet szabályai szerint történik.
A bérleti szerződés maximum öt évre köthető meg és további öt évente hosszabbítható.

3./ Jövedelmi, vagyoni és egyéb rászorultsági feltételek, melyeknek együttesen kell fennállniuk:
a./ Mind a család, mind az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat beadását megelőző utolsó 12 hónap átlagában eléri a 42.750,-Ft-ot és nem haladja meg a 128.250,- Ft –ot, egyedüli pályázóként a 156.750,- Ft,-ot, melyet visszamenőleges egy évre, havi bontású jövedelem igazolás alapján kell benyújtani.
A jövedelmi viszonyok alapján ha a jövedelem felső határa a 99.750,- Ft ( egyedül élő esetén a
128.250,- Ft-ot ) nem haladja meg „szociális 1” kategória szerinti lakbér, ha meghaladja „ szociális
2” kategória szerinti lakbér fizetendő.
b./ A pályázatot személyesen, az együtt költözők egy évre visszamenőleges bejelentett munkaviszonyból származó havi bontású nettó jövedelem igazolásainak (önadózó esetén, adóigazolást mellékelve) csatolásával.
c./ Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak és házastársának, élettársának, vagy a vele együtt lakó vagy együttköltöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs lakás.
d./ Ahol a bérlő és a vele együtt költöző személy nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a bérbeadáskor az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150-szeresét 4.275.000,-Ft-ot meghaladja.
e./ A pályázó és a vele együtt költözők vállalják, hogy évente a lakásban lakók jövedelméről igazolást nyújtanak be (jövedelemigazolás, adóbevallás), és nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a vagyoni, jövedelmi viszonyukat az önkormányzat ellenőrizheti, továbbá vállalják, hogy a lakástörvényben megfogalmazottak szerint később befogadni kívánt személyek jövedelmét is vizsgálja az Önkormányzat.

4./ A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó alábbi nyilatkozatait:
a./ A lakbér és közüzemi díj megfizetését vállalja, tudomásul veszi, hogy a lakbér mindenkori mértékét önkormányzati rendelet állapítja meg, a bérleti szerződés tervezetét elfogadja.
b./ Önkormányzati lakás bérlője a pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén a felajánlott önkormányzati bérlakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban - a pályázatban megjelölt határidőben - az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
c./ A bérbeadó birtokába visszaadott lakásba bejelentett személyek kijelentéséről gondoskodik.
d./ A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázatban olyan, a valóságnak nem megfelelő tényt, vagy adatot közöl, melyet a benyújtandó igazolások nem támasztanak alá és ezzel a Bizottságot tévedésbe ejtette, 5 évre a Bérbeadó a lakáspályázatokból kizárja.

5./ Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó:
a./ pályázati feltételeknek nem felel meg,
b./ pályázatot nem személyesen, vagy meghatalmazott útján, a hirdetményben meghatározott helyen, módon és határidőben nyújtotta be,
c./ pályázatát hiányosan, nem egyértelműen, vagy nem az egységcsomagban található sorszámozott nyomtatványon adja be, a hiánypótlásnak a benyújtási határidőig nem tett eleget,
d./ adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, az önkormányzattal, vagy intézményeivel szemben tartozása áll fenn.
e./ aki ellen folyamatban van lakbér és különszolgáltatások díjának megfizetése miatt bírósági vagy végrehajtási eljárás,
f./ akinek vagy a vele egy háztartásban élő személynek a bérleti szerződését szerződésszegés, jogszabálysértő magatartás miatt az Önkormányzat korábban felmondta,
g./ aki a családjában nevelt gyermeke kötelező óvodai nevelésének, vagy iskolai tankötelezettségének nem tesz eleget,
h./ aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy a kérelme benyújtását megelőző öt éven belül szüntette meg az önkormányzati lakásra szóló bérleti jogviszonyát térítés ellenében,
i./ aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy kérelme benyújtását megelőző 10 éven belül az Önkormányzattól vásárolt lakását elidegenítette,
j./ aki a kérelme benyújtását megelőző öt éven belül önkényes módon költözött be bármely lakásba.
k./ igénye nem éri el, vagy meghaladja a pályázatban kiírt lakásnagyság mértékét,
l./ az általa leadandó önkormányzati bérlakás esetén bérleti díj- vagy közüzemi díjtartozás van,
m./ pályázatban nem a valóságnak megfelelő tényt, vagy adatot közöl.

6./ A pályázat megnyerése esetén pályázóknak vállalniuk kell a lakbér és külön szolgáltatás díja együttes összegének a bérleti szerződés megkötése előtt 6 hónapra előre történő megfizetését. A lakások rendeltetésszerű állapotban kerülnek bérbeadásra, ezen túlmenően egyéb, a bérlő igényei szerinti felújítási, karbantartási munkák pld. festés, mázolás, burkolás, berendezési tárgy, javítása vagy cseréje stb. a bérlőre tartozó feladat, melyeket saját költségén végezhet el, az ebből adódó költségek megtérítésére sem a lakásbérlet időtartama alatt, sem azt követően nem tarthat igényt.

7./ A pályázatokat benyújtani, csak az egységcsomagban megtalálható, egy évre visszamenőleg kitöltött, havi bontású nettó jövedelemigazolásokkal, a nyilatkozatokkal együtt, személyesen és a pályázók személyazonosítója, lakcímkártyája, adó és TAJ kártyája másolatának becsatolásával lehetséges.

8./ A pályázatokat a Szociális és Lakásügyi Bizottság bírálja el, melynek eredményéről minden résztvevő írásbeli tájékoztatást kap. A nyertes pályázóval a pályázat eredményének kihirdetését követő 30 napon belül kell a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 30 napon belül önhibáján kívül nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni.

9./ A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 04. 18.00 óráig

10./ A pályázatokat benyújtani csak a pályázat időtartama és ügyfélszolgálati idő alatt, a kiírótól beszerzett, sorszámozott nyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda Vagyongazdálkodási Csoportnál (Bp., XIX., Városház tér 18. B. ép. III. em. 105-ös szobában) személyesen lehetséges. Ügyfélfogadási időn kívül a pályázatok átvételére lehetőségünk nincs.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 14.00–18.00
Szerda: 08.00–16.30
Péntek: 08.00–12.00

Pénztári órák (az egységcsomag árának befizetésére):
Hétfő: 14.00–17.30
Szerda: 10.00–12.00, 13.00–15.00
Péntek: 09.00–11.30

11./ A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda
Vagyongazdálkodási Csoportnál  B. ép. III. 105-ös szoba.

Pályázati egységcsomag nyomtatvány csak a pályázat időtartama alatt, a pénztári órákban szerezhető be:
Pénzügyi és Gazdasági Iroda, pénztár A. ép. I. em. 42. szoba

A pályázat részletes szabályait a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló módosított 2/2017.( I.27.) számú rendelete tartalmazza, mely az Önkormányzat honlapján (www.uj.kispest.hu) érhető el.

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.