Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Nem lakáscélú helyiségek bérbeadása versenytárgyaláson

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezete nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonban lévő, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására versenytárgyalás keretében, licitálással.

licit

Kifüggesztés időpontja: 2018. március 1.
Jelentkezés határideje: 2018. március 23. 12 óra
Pályázat leadása: Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat VAMÜSZ titkárságán
1192 Budapest, Ady Endre út 7. szám alatt
Versenytárgyalás: 2018. március 26-án, a VAMÜSZ hivatali helyiségében, 1192 Budapest, Ady Endre út 7. szám alatt. Időpont a címeknél.

Pályáztatásra kerülő helyiségek:
Bp. XIX. ker. Ady Endre út 106. (Hunyadi utca 40.) (udvari épület)
Rendeltetés: iroda, raktár
Végezhető tevékenységek: övezeti besorolás szerinti kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Műszaki állapot: teljes felújítás szükséges; közműellátás: összközműves (a gázórán piros plomba van!)
Alapterület: 37m2
Energetikai besorolás: JJ
A határozott idejű használat tartama: 5 év
Havi bérleti díj: 44.770,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa
Versenytárgyalás: 2018. március 26-án 14 órakor

Bp. XIX. ker. Esze Tamás u. 16. (volt fodrászat)
Rendeltetés: üzlethelyiség, iroda, raktár
Végezhető tevékenységek: övezeti besorolás szerinti kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Műszaki állapot: karbantartás szintű helyreállítás szükséges; közműellátás: összközműves
Alapterület: 24m2
Energetikai besorolás: (folyamatban)
A határozott idejű használat tartama: 5 év
Havi bérleti díj: 23.040,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa
Versenytárgyalás: 2018. március 26-án 14 óra 30 perckor

1. Információk, feltételek:
Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. A pályázatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozási igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégjegyzék másolatát, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

2. A bérbeadás általános feltételei:
A bérleti jogviszony tekintetében a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 2/2017. (I. 27.) Ökt. számú rendeletének előírásait kell alkalmazni. A nem lakás célú helyiségek az adott és megtekintett műszaki állapotban kerülnek bérbeadásra. A helyiségek felújításának vállalása a bérbeadás alapfeltétele. Az Önkormányzatnak az elvégzett munkák költségének bérbeszámítására nincs lehetősége, a bérlő költségtérítési igényt a bérleti jogviszony időtartama alatt, illetve annak megszűnésekor jogalap nélküli gazdagodás címén sem támaszthat.
A helyiségeket játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet.
A Bérlő a bérelt helyiségben átalakítási munkát saját költségen és csak a bérbeadó engedélyével végezhet. A helyiség visszaadása esetén a bérlő saját költségén köteles az eredeti állapot visszaállítására. Ettől eltérni csak külön írásos megállapodás alapján lehet.
A pályázatra jelentkező feladata az illetékes hatóságoknál a bérleményben folytatható tevékenységekkel kapcsolatos előírások, valamint az egyéb feltételek és körülmények előzetes tisztázása. Az egyeztetés elmulasztásából eredő hátrányok és károk a bérbevételre jelentkezőt terhelik. A helyiségben folytatható tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt valamennyi engedély és hozzájárulás (pl. építési, településképi, társasházi, stb.) beszerzése a bérlő kötelezettsége.

Ha a bérlő a helyiséget - a helyiségben végezhető meghirdetett tevékenységen kívül - más tevékenységre kívánja használni, úgy a Hatósági Irodával történt egyeztetés után a bérlőnek saját költéségén kell az átminősítést és szükséges engedélyeztetést elvégeztetni.
Az a jelentkező, aki más önkormányzati tulajdonú helyiséget bérel és egy hónapnál több bérleti díjhátraléka van, vagy a bérleti jogviszonyát saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, nem jogosult a bérbevételre. Köztartozás, illetve a pályázó, vagy cége ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás szintén kizáró ok.
A bérlőnek megállapodást kell kötnie a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnél a közüzemi és egyéb díjakra vonatkozóan.
Bérlőnek a bérleti jogviszony időtartamára a helyiségbérleti szerződés aláírását megelőzően óvadékot kell letennie, amely elkülönített számlán kerül elhelyezésre. Az óvadék mértéke az egy havi bérleti díj nettó értékének hatszorosa, amely után az önkormányzat kamatot nem fizet. Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, ha a bérlő a helyiséget nem tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyta el, bérleti, illetve közüzemi díjjal, járulékos költséggel tartozik, továbbá az önkormányzatnak egyéb kárt okoz. Az óvadék felhasználható abban az esetben is, ha a bérleti szerződés a bérlő hibájából, vagy egyoldalú kezdeményezésére egy éven belül szűnik meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt óvadék a helyiség átadás-átvételét követő 30 napon belül a volt bérlő részére visszafizetésre kerül.
A bérleti díj ÁFA mentes. Amennyiben a bérleti díj után további adófizetési kötelezettség keletkezik, a helyiségeknél szereplő bérleti díj nettó bérleti díjnak tekintendő, és az adó megfizetése – ezen nettó bérleleti díjon felül – a bérlőt terheli.
A helyiség bérleti díja (a szerződéskötés évének kivételével) minden év április 1. napjával az előző évre közzétett lakossági fogyasztói árindex mértékének megfelelően növekszik.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségeit a bérlő köteles megfizetni.

3. A versenytárgyalás feltételei:
Több ajánlattevő esetén az ajánlattevők a havi bérleti díj összegére licitálnak. A pályázóknak a versenytárgyaláson nyilatkozniuk kell, hogy a VAMÜSZ felé bérleti díj, illetve egyéb tartozásuk nincs.
A versenytárgyalás részvételi díja a bérlemény hirdetményben szereplő havi bérleti díja, melyet a jelentkezési határidőig kell átutalni a VAMÜSZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519188 számú számlájára. A befizetési bizonylat eredeti példányát a versenytárgyaláson be kell mutatni. Ha az előírt időben csak egy ajánlat érkezik, amely az előírt feltételeknek megfelel, a pályázati eljárást eredményesnek kell tekinteni. Ha a pályázaton résztvevő nem magánszemélyként pályázik, a versenytárgyaláson a cég működéséről a hatályos iratokat (cégbejegyzés, aláírási címpéldány) be kell mutatni. A versenytárgyaláson a jelentkezők képviseletében csak olyan személyek vehetnek részt, akik igazolják, hogy jogosultak a licitálásra. A versenytárgyaláson a licitálás minimum 1000,- Ft-os, maximum 10.000,- Ft-os licitlépcsővel történik. Az eredmény a versenytárgyaláson kihirdetésre kerül, de a szerződés ezáltal még nem jön létre.
A tulajdonos önkormányzat - mint bérbeadó - a versenytárgyalás nyertesével köt szerződést az eredményhirdetést követő 30 napon belül. Ha a versenytárgyalás nyertese a külön felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, bérbeadó a helyiséget annak a pályázónak adja bérbe, aki a licitálás során a következő legmagasabb összegű ajánlatot tette.
Szerződéskötés esetén a versenytárgyalás részvételi díja bérbeszámításra kerül. A pályázó a részvételi díjat elveszíti, amennyiben
- nyertesként a szerződéskötéstől eláll
- a versenytárgyaláson nem jelenik meg, vagy a versenytárgyaláson a licitáláson való részvételtől eláll,
- egyedüli, ezáltal nyertes pályázóként bejelenti, hogy a bérbevételi szándékától eláll,
- a licitáláson vesztes, de a nyertes visszalépése miatt a bérleti szerződés megkötésére jogosulttá váló pályázó a szerződéskötéstől eláll.
A licitáláson vesztes, a bérleti szerződés megkötésére nem jogosult ajánlattevők részére a versenytárgyalás részvételi díja a versenytárgyalás napjától számított 10 munkanapon belül visszatérítésre kerül.

4. Elérhetőségek, érdeklődés:
Név és cím: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet, 1192 Bp. Ady Endre út 7.
Telefon: titkárság: 34-74-535
információ: 34-77-435
megtekintés: 34-77-413 vagy 34-74-680
E-mail cím: vamusz@kispest.hu
Ügyfélfogadás: hétfőn 14-18, szerdán 8-12 és 14-16.30, pénteken 8-12.30 óra között

A helyiségek megtekintését munkaidőben, előzetesen egyeztetett időpontban tudjuk biztosítani.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Vagyonkezelő Műszaki Szervezet 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.