Önkormányzati helyiségek bérbeadása

 

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának Vagyonkezelő Műszaki Szervezete bérbeadásra meghirdeti az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségeket.

 

Bérbeadási feltételek:
I. Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. A határidő folyamatos, az elbírálás a jelentkezés sorrendjében történik. Ha a bérbevételre írásban – az első beérkezéstől számított 3 munkanapon belül – több érvényes ajánlat érkezik, versenytárgyalást kell tartani. A szándéknyilatkozatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozási igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégjegyzék másolatát, továbbá a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményi feltételeket elfogadja.
II. A helyiségeket játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet.
III. A bérbeadás általános feltételei:

 

1. A bérleti jogviszony tekintetében a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 2/2017. (I. 27.) Ökt. számú rendeletének előírásait kell alkalmazni. A nem lakás célú helyiségek az adott és megtekintett műszaki állapotban kerülnek bérbeadásra. A helyiségek felújításának vállalása a bérbeadás alapfeltétele. Az Önkormányzatnak az elvégzett munkák költségének bérbeszámítására nincs lehetősége, a bérlő költségtérítési igényt a bérleti jogviszony időtartama alatt, illetve annak megszűnésekor jogalap nélküli gazdagodás címén sem támaszthat.

 

2. A Bérlő a bérelt helyiségben átalakítási munkát saját költségen és csak a bérbeadó engedélyével végezhet. A helyiség visszaadása esetén a bérlő saját költségén köteles az eredeti állapot visszaállítására. Ettől eltérni csak külön írásos megállapodás alapján lehet.

 

3. A jelen hirdetményre jelentkező feladata az illetékes hatóságoknál a bérleményben folytatható tevékenységekkel kapcsolatos előírások, valamint az egyéb feltételek és körülmények előzetes tisztázása. Az egyeztetés elmulasztásából eredő hátrányok és károk a bérbevételre jelentkezőt terhelik.

 

4. A helyiségben folytatható tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt valamennyi engedély és hozzájárulás (pl. építési, településképi, társasházi, stb.) beszerzése a bérlő kötelezettsége. Ha a bérlő a helyiséget - a helyiségben végezhető meghirdetett tevékenységen kívül - más tevékenységre kívánja használni, úgy a Hatósági Irodával történt egyeztetés után a bérlőnek saját költéségén kell az átminősítést és szükséges engedélyeztetést elvégeztetni.

 

5. Az a jelentkező, aki más önkormányzati tulajdonú helyiséget bérel és egy hónapnál több bérleti díjhátraléka van, vagy a bérleti jogviszonyát saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, nem jogosult a bérbevételre. Köztartozás, illetve a pályázó, vagy cége ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás szintén kizáró ok.

 

6. A leendő bérlőnek külön megállapodást kell kötnie a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnél a közüzemi és egyéb díjak megfizetésére vonatkozóan.

 

7. Bérlőnek a bérleti jogviszony időtartamára a helyiségbérleti szerződés aláírását megelőzően óvadékot kell letennie, amely elkülönített számlán kerül elhelyezésre. Az óvadék mértéke az egy havi bérleti díj összegének hatszorosa, amely után az önkormányzat kamatot nem fizet. Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, ha a bérlő a helyiséget nem tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyta el, bérleti, illetve közüzemi díjjal, járulékos költséggel tartozik, továbbá az önkormányzatnak egyéb kárt okoz. Az óvadék felhasználható abban az esetben is, ha a bérleti szerződés a bérlő hibájából, vagy egyoldalú kezdeményezésére egy éven belül szűnik meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt óvadék a helyiség átadás-átvételét követő 30 napon belül a volt bérlő részére visszafizetésre kerül.

 

8. A bérleti díj ÁFA mentes. Amennyiben a bérleti díj után további adófizetési kötelezettség keletkezik, a helyiségeknél szereplő bérleti díj nettó bérleti díjnak tekintendő, és az adó megfizetése – ezen nettó bérleleti díjon felül – a bérlőt terheli.

 

9. A helyiség bérleti díja (a szerződéskötés évének kivételével) minden év április 1. napjával az előző évre közzétett lakossági fogyasztói árindex mértékének megfelelően növekszik.
10. A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségeit a bérlő köteles megfizetni.
IV. Ajánlati biztosíték: a hirdetményre jelentkező természetes személy vagy szervezet a bérbevételi szándék írásbeli közlésével egyidejűleg köteles igazolni, hogy a VAMÜSZ 11784009-15519188 számú bankszámlájára a bérlemény hirdetményben szereplő havi bérleti díjának megfelelő összeget ajánlati biztosíték címén megfizetett.
Amennyiben a hirdetményre jelentkező és az Önkormányzat és / vagy a VAMÜSZ között a jelentkezéssel érintett ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződés megkötésére sor kerül, úgy az ajánlati biztosíték a bérleti díjba beszámít.
Amennyiben a hirdetményre jelentkező és az Önkormányzat és / vagy a VAMÜSZ között a jelentkezéssel érintett ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződés megkötésére a hirdetményre jelentkező érdekkörébe tartozó ok (így különösen a hirdetményre jelentkező elállása) miatt nem kerül sor, úgy a hirdetményre jelentkező az ajánlati biztosítékot elveszti, annak visszatérítésére nem tarthat igényt.
Amennyiben a hirdetményre jelentkező és az Önkormányzat és / vagy a VAMÜSZ között a jelentkezéssel érintett ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződés megkötésére a VAMÜSZ és / vagy az Önkormányzat érdekkörébe tartozó ok miatt nem kerül sor, úgy a VAMÜSZ az ajánlati biztosíték kamatmentes összegét a szerződéskötés meghiúsulásától számított 15 napon belül a hirdetményre jelentkező részére visszafizeti.
V. A helyiségeket előzetes időpont egyeztetés alapján lehet megtekinteni, hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között, illetve pénteken 9-12 óra között. A bérbevételi szándéknyilatkozatot írásban kell benyújtani a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnél.

 

Elérhetőségek, érdeklődés:
Név: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet
Cím: 1192 Budapest, Ady Endre út 7.
Telefon: titkárság: 34-74-535
információ: 34-77-435
megtekintés: 34-77-413 vagy 34-74-680
E-mail cím: vamusz@kispest.hu
Ügyfélfogadás: hétfőn 14-18, szerdán 8-12 és 14-16.30, pénteken 8-12.30 óra között.

 

BÉRELHETŐ HELYISÉGEK: (Az alábbiakban felsorolt adatok tájékoztató jellegűek.)

 

Bp. XIX. ker. Ady Endre út 115. hrsz.:167338/0/A/5 (volt zöldséges)
Rendeltetés: üzlethelyiség
Végezhető tevékenységek: övezeti besorolás szerinti kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Műszaki állapot: teljes felújítás szükséges; közműellátás: összközműves, (a gázórán piros plomba van)
Alapterület: 56m2 (31m2 földszinti üzlethelyiség és 25m2 pince helyiség)
Energetikai besorolás: (folyamatban)
A határozott idejű használat tartama: 5 év
Havi bérleti díj: 46.585,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Óvadék: 279.510,- Ft

 

Bp. XIX. ker. Kós Károly tér 2. hrsz.:160502 (volt Kürtös kalácsos)
Rendeltetés: üzlethelyiség
Végezhető tevékenységek: kereskedelmi, szolgáltatói (helyi, övezeti szabályozás szerint)
Műszaki állapot: karbantartás szintű helyreállítás szükséges, közműellátás: elektromos áram
Alapterület: 5m2 (két helyiség, 2m2 + 3m2)
Energetikai besorolás: nem besorolható
A határozott idejű használat tartama: 5 év
Bérleti díj: 7.600,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Óvadék: 45.600,- Ft

 

Bp. XIX. ker. Üllői út 297. hrsz.:164575/0/A/5 (volt Sugár Bisztró)
Rendeltetés: üzlethelyiség
Végezhető tevékenységek: övezeti besorolás szerinti kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Műszaki állapot: felújítandó; közműellátás: összközműves
Alapterület: 220m2 (153m2 földszinti üzlethelyiség és 67m2 pince helyiség)
Energetikai besorolás: II
A határozott idejű használat tartama: 5 év
Havi bérleti díj: 209.451,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Óvadék: 1.256.451,- Ft

 

Bp. XIX. ker. Zalaegerszeg u. 106. hrsz.: 165839 (volt Kisgazda pártiroda)
Rendeltetés: iroda, raktár, önálló épület a hozzátartozó telekkel
Végezhető tevékenységek: kereskedelmi, szolgáltatói, vendéglátói (helyi, övezeti szabályozás szerint)
Területek: telek: 716m2, felépítmény hasznos alapterülete: 235m2, kizárólagos használatú földterület: 442m2
Műszaki állapota: időszerű karbantartás szükséges. Közműellátás: villany, víz, csatorna, gáz
Energetikai besorolás: G
A határozott idejű használat tartama: 5 év.
Bérleti díj: 310.460,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Óvadék: 1.862.760,- Ft

 

Budapest, 2018. április 10.

 

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Vagyonkezelő Műszaki Szervezet 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.