Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Lakóingatlan értékesítésére versenytárgyaláson

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata a Tulajdonosi Bizottság 31/2019.(II.4) TB. határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Budapest, XIX. Vas Gereben u. 18. szám alatti lakóingatlan értékesítésére versenytárgyalás keretében (licitálásos eljárással).

licit

A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2019. február 22. 12.00 óra.

A versenytárgyalás időpontja: 2019. február 26. 9.30 órakor.

A versenytárgyalás helye: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda (1195. Bp. Városház tér 18-20. B épület III. emelet 103. szoba)

A pályázatra jelentkezhet, illetve a versenytárgyaláson részt vehet:

Azon jogi személy, természetes személy, illetve több jogi vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti, köztartozásuk, az önkormányzattal, bármely intézményével vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságával szemben fennálló tartozásuk nincsen, és nem állnak végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás hatálya alatt, és az erről szóló nyilatkozatukat a pályázattal együtt benyújtják. Cégek, egyéb szervezetek esetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3.§(1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősülők pályázhatnak. A pályázó köteles legkésőbb a versenytárgyalást megelőző munkanapon a jogalanyiságát igazoló okiratokat a kiíró részére benyújtani.

Magánszemélyek a személyi okmányaikkal (személyigazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya) igazolhatják magukat. Levélben való jelentkezés esetén a személyi okmányok másolatait a jelentkezési adatlaphoz mellékelni kell.
Jogi személy esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány vagy aláírás minta eredeti példányát kell mellékelni a jelentkezési laphoz.

Amennyiben az ajánlattevőt meghatalmazott képviseli, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a kiírónak a versenytárgyalást megelőző munkanapon át kell adni.
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele
-a hiánytalanul kitöltött jelentkezési adatlap beadása (Pályázati felhívás 1. melléklete)
- a Pályázati felhívás 3. mellékletében szereplő nyilatkozat eredeti példányának csatolása
cégek esetében a Pályázati felhívás 2. melléklet szerinti átláthatósági nyilatkozat eredeti példányának csatolása
- személyi okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya, illetve cégek esetében az eredeti aláírási címpéldány), valamint az ajánlati biztosíték kizárólag átutalással történő befizetése, és beérkezése legkésőbb a versenytárgyalás kezdetéig. A jelentkezést visszavonni személyesen, vagy írásos nyilatkozatban a jelentkezési határidőig lehet. Az a jelentkező, aki a versenytárgyaláson annak kezdetéig nem jelenik meg, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti. A pályázó az ajánlati biztosítékot a Tulajdonosnak az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15519009-06530000 számú letéti számlájára átutalással köteles megfizetni. A nyertes pályázó esetében a befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, azonban ha a szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti, az a Tulajdonost illeti meg.

Az ingatlan meglévő állapotban, kerül meghirdetésre.
A kikiáltási árról nettó 100.000,- Ft-os lépcsőkben felfelé történik a licitálás.
Az Önkormányzat a versenytárgyalási eljárást indoklás nélkül érvénytelennek nyilváníthatja.
Az Önkormányzat a versenytárgyalási felhívás visszavonásáról a versenytárgyalás megkezdéséig dönthet, amelyről a versenytárgyalás megkezdése előtt kell írásban vagy a versenytárgyalás időpontjában, szóban, jegyzőkönyvbe rögzítetten tájékoztatást adnia az ajánlattevőknek.
A Tulajdonos az ajánlati biztosítékot a licitálást követően a nem nyertes pályázók részére köteles 8 munkanapon belül visszafizetni. A Tulajdonos az ajánlati biztosíték után kamatot csak abban az esetben fizet, ha a visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.
A versenytárgyalás nyertesét a tárgyaláson kell kihirdetni. A szerződés a versenytárgyalás nyertesével a kihirdetéssel nem jön létre.
Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a versenytárgyalás napját követően 30 napig tart.
A nyertes pályázó a licitálástól számított 30 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződést határidőben nem köti meg, a Tulajdonos a versenytárgyaláson részt vett, következő legmagasabb ajánlatot tevővel kötheti meg azt a versenytárgyalást követő 45 napon belül.

Az ingatlanra a Magyar Államnak és a Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga van. A szerződéskötést követő 3 munkanapon belül a Tulajdonos kezdeményezi a jogosultaknál, hogy az elővásárlási jogukról mondjanak le, és erről ilyen értelmű írásbeli nyilatkozatot tegyenek.

Fizetési feltételek: A győztes pályázó a szerződés kötést követő 45 napon belül köteles a teljes vételárat megfizetni.

A Pályázati hirdetmény és a jelentkezési lap letölthető a www.kispest.hu honlapon a Pályázatok menüből, az ingatlan hirdetések között. A pályázatról előzetesen érdeklődni, a jelentkezési lapot átvenni, illetve leadni a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda, 1195. Bp. Városház tér 18-20. B épület III. emelet 107. szobában lehet. Avagy levélben a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) címre küldhető be.
Tel.: 06-1-347-4527, 06-1-347-4522

Az ingatlan megtekinthető: 2019. február 19. 10 órakor, előzetes bejelentkezés alapján.
A meghirdetett ingatlan adatai:

Cím: 1195 Budapest, Vas gereben utca 18. (hrsz.: 164683)
Művelési ága: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Telek területe: 536m2.
A lakóépület tégla falazatú, magastetős, pince+magasföldszinttel rendelkezik. Építési éve: 1980-as évek
Lakószint: 86,81m2+ 17,52m2 terasz, pince: 95,85m2, tégla melléképület: 33,08m2.
Az épület energetikai besorolása:II
Tulajdoni viszonyok: 1/1 arányban a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat tulajdona.
Közművek: villany, víz, szennyvízcsatorna, gáz az ingatlanra bekötve
Övezeti besorolás:L4-XIX/I-O2 (Jellemzően előkert nélküli, vegyes - ikres és oldalhatáron álló beépítésű mód – szerint beépíthető lakóterület)
A legnagyobb beépíthetőség 30%, az építmény magassága 4,5-6,0 m közötti lehet, a szintterületi mutató: 0,6.
A legkisebb kialakítható telek nagysága: 500 m2
A licitálás kiinduló ára:33.200.000,-Ft. (ÁFA mentes)
Ajánlati biztosíték: 3.320.000,-Ft.

Mellékletek:
1. melléklet: Jelentkezési adatlap

2. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

3.melléklet: Nyilatkozat köztartozásokról

4. melléklet: Tulajdoni lap 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.