KÖZLEMÉNYEK  2021. március 18.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Óvodai beiratkozás a 2021/22-es nevelési évre

Közlemény az óvodai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja az önkormányzati fenntartású óvodákba: 2021. április 19. – 2021. április 30.

A koronavírus terjedése kapcsán közzétett 19/2021. (III.10.) EMMI határozatban foglaltakra tekintettel a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által fenntartott intézményekben az óvodai beiratkozásra 2021. április 19. – 2021. április 30. között elektronikus úton, különösen indokolt esetben személyesen, az óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban kerül sor.

A szülőnek az általa választott óvoda vezetője részére elektronikus úton kell eljuttatnia a kitöltött Óvodai felvételi kérelem 2021/2022-es nevelési év dokumentumot. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata is szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bekezdés).

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Önkormányzat által fenntartott óvodák

Az egyes intézmények felvételi körzete: A körzethatárokat tartalmazó dokumentum elérhető a https://uj.kispest.hu/images/fajlok/neveles-oktatas/ovodai_korzethatarok_202103.pdf vagy a https://kir.hu/korzet címen.

Kispesti Arany Óvoda 1191 Budapest, Arany János utca 15-17.
e-mail cím: arany@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Párkány Imréné)
Egy csoportjában német nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda.

Kispesti Árnyas Óvoda Székhely: 1192 Budapest, Vonás utca 10.
e-mail cím: szjuhaszcsilla@arnyasovi.hu, óvodavezető: Szücsné Juhász Csilla
Telephelyek: 1192 Budapest, Esze Tamás utca 25.
1192 Budapest, Corvin krt. 35.

Kispesti Bóbita Óvoda 1193 Budapest, Csokonai utca 5.
e-mail cím: bobita@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Benkőné Sipos Erika

Kispesti Gyöngykagyló Óvoda 1195 Budapest, Zrínyi utca 6.
e-mail cím: gyongykagylo@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Bánáti Tiborné

Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Budapest, Eötvös utca 9.
e-mail cím: harsfa@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Béres Zoltánné

Kispesti Mese-Vár Óvoda Székhely: 1196 Budapest, Zrínyi utca 154.
e-mail cím: mesevar@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Pékné Varga Katalin

Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda Székhely: 1194 Budapest, Kelet utca 8-12.
e-mail cím: mezeskalacs@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Vilonya Ágnes

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes utca 6.
e-mail cím: napraforgo@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Bogdányné Horváth Ildikó

Kispesti Százszorszép Óvoda 1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 9.
e-mail cím: szazszorszep@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Szőke Éva

Kispesti Szivárvány Óvoda 1195 Budapest, Petőfi utca 34.
e-mail cím: szivarvany@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Kaszper Ágnes

Kispesti Tarka-barka Óvoda Székhely: 1192 Budapest, Dobó Katica utca 73.
e-mail cím: tarkabarka@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Seszták Marianna
Telephely: 1192 Budapest, Zoltán utca 71.

Kispesti Zöld Ágacska Óvoda 1191 Budapest, Berzsenyi utca 6.
e-mail cím: zoldagacska@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Szegediné Török Tünde

Intézményeinkről tájékozódhatnak a Kispesti Hívogató 2021 kiadványunkból (https://uj.kispest.hu/images/kepek/kiadvany/2021/hivogato2021.pdf) valamint az óvodák honlapján. További kérdéseikkel kérjük, forduljanak a közvetlenül az óvoda vezetőjéhez.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2021. május 21. (péntek) napjáig közli a szülővel (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (4) bekezdés). A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozáskor – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

-- Felvételi kérelem pdf formátumban
-- Felvételi kérelem doc formátumban

A szülő - tárgyév május 25. napjáig - a területileg illetékes járási hivatalnál benyújtott- benyújtott kérelmével – kezdeményezheti gyermeke óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. (Rendelet 20 § (2) bekezdés).

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pont).

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. (Ptk. 4:175. §)

Az új gyermekek fogadása a tanév - nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási napon be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványát (Rendelet 20. § (3) bekezdés); nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy fennállnak az óvodai ellátásra jogosultság feltételei (Nkt. 92. § (1) - (2) bekezdés).

Az első óvodai foglalkozási nap: 2021. szeptember 1. (szerda)

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

dr. Béja Julianna
jegyző

 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.