IRODÁK  2012. február 19.

Humánszolgáltatási és Szociális Iroda

A Humánszolgáltatási és Szociális Iroda tájékoztatója a települési támogatások igénybevételéről a vírushelyzet idején.

1195 Bp., Városház tér 18-20., A. ép. fsz. 2.; 8-9-10-11.; 18-19., III. em. 66-69.

Blázy Krisztina irodavezető
tel.: 347-4636
fax.: 347-4936

http://www.szocialisiroda.kispest.hu        

Humánszolgáltatási Csoport
Czinder-Gali Zsuzsanna csoportvezető
1195 Budapest, Városház tér 18-20. A. ép. III. emelet 66-69.
tel.: 3474-632
e-mail: humanszolgaltatas(kukac)kispest.hu

Közművelődési ügyek (III. em. 66.)
Egészségügyi ügyek (III. em. 68.)
Köznevelési ügyek (III. em. 67-68.)
Sport ügyek (III. em. 69.)
Bölcsődékkel kapcsolatos ügyek (III. em. 66.)
Gazdasági ügyek (III. em. 68-69.)

- Előkészíti a Képviselő-testület és bizottságok részére a Kispesti Önkormányzat mint fenntartó köznevelési (óvodai), közművelődési és egészségügyi intézményhálózatának és bölcsödéinek működtetésével és fejlesztésével összefüggő valamennyi feladatot.
- Ellátja az Önkormányzat által fenntartott nevelési, közművelődési, sport, egészségügyi intézmények, bölcsődék működésével, létesítésével, átszervezésével, irányításával kapcsolatos feladatokat, valamint az önkormányzati képviselő-testület költségvetésében megjelölt pályázati céllal felhasználható kerethez kapcsolódó előkészítő, nyilvántartási és adminisztratív feladatokat.
- Közreműködik az Önkormányzat művelődéspolitikai célkitűzéseinek érvényesítésében.
- Részt vesz az Önkormányzat sportpolitikai célkitűzéseinek ellátásában.
- Ellenőrzi a lakosság egészségügyi alapellátását, koordinálja, előkészíti az egészségügyi alapellátási kötelezettségből az önkormányzat hivatalára háruló feladatokat.
- Előkészíti a jegyző hatáskörébe rendelt, jogszabályban meghatározott hatósági – közneveléssel összefüggő – feladatokat az óvodai felvételekkel, az óvodaköteles gyermekek beíratásával kapcsolatban.

Szolgáltatások:
- A Kispesti Önkormányzat nevelési évenként megjelenteti a tájékoztató füzeteket a kerületi óvodákról Kispesti Kopogtató címmel.
- Meghirdeti és lebonyolítja az angol nyelvtanfolyamot, valamint a nyugdíjasok részére szervezett számítástechnikai tanfolyamot, a „moccanj” egészségfejlesztő preventív programot.
- A Káptalanfüredi Ifjúsági tábor turnusbeosztásának hirdetése, működtetése.
- A Kispesti Ifjúsági Önkormányzat segítő pedagógusa minden hétfőn elérhető (I. em. 9., tel: 3474-432).

Szociális Csoport
Kanizsainé Kohári Krisztina csoportvezető
1195 Budapest, Városház tér 18-20., A. ép. fsz. 2.; 8-9-10-11.; 18-19.
tel.: 347-4636, fax.: 347-4936
e-mail: szocialis(kukac)kispest.hu

A települési támogatások benyújtásához szükséges kérelmek és nyomtatványok a szocialisiroda.kispest.hu oldalról letölthetőek.

I. A települési támogatás keretében nyújtható támogatási formák
a) Lakhatási támogatás (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
b) Gyógyszertámogatás (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
c) Adósságcsökkentési támogatás (A. ép. fsz.8.,10-11.)
d) Ápolási támogatás (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
e) Temetési támogatás (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
f) Gyermekszületési támogatás (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
g) Rendkívüli települési támogatás (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
h) Köztemetés (A. ép. fsz. 18.)
i) Egyedülálló nyugdíjas ebtartók állatának kötelező veszettség elleni védőoltás költségeinek támogatása (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
j) Védőoltások támogatása (A. ép. fsz. 2., 8., 10-11.)

II. Gyermekvédelmi ellátás
a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
b) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása 

III. A települési támogatás keretében nyújtható ellátási formákkal kapcsolatos fontos alapinformációk:

1. A települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó, Budapest Főváros XIX. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XIX. kerületében élő személyekre terjed ki.
2. Az I. pont a)-g) pontjaiban felsorolt ellátások iránti kérelmet év közben folyamatosan, a konkrét ellátástípusnak megfelelő formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez hiánytalanul csatolni kell az adott formanyomtatványon felsorolt mellékleteket.
3. A kérelmet – az adósságcsökkentési támogatás kivételével – postai úton a Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal postacímére (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) címezve vagy ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Szociális Csoportjánál lehet benyújtani.
4. A kérelem és az esetleges jogorvoslat benyújtására elektronikus úton nincs lehetőség.
5. Nem állapítható meg települési támogatás az aktív korú személynek, aki vagy a háztartásában élő más munkanélküli személy nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel.
6. A különböző ellátások igényléséhez szükséges nyomtatványok év közben folyamatosan, ügyfélfogadási időben személyesen vehetők át, illetőleg nyújthatók be a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Szociális Csoport Információs Pultjánál vagy az iroda szociális ügyintézőinél.
7. A szociális igazgatási eljárás költség-és illetékmentes.
8. Méltányosság: A polgármester méltányosságból megállapíthatja a rendszeres illetve rendkívüli települési támogatásra való jogosultságát annak a személynek, akinek a havi nettó jövedelme az adott települési támogatási forma vonatkozásában e rendeletben meghatározottak szerinti értékhatárt meghaladja, ha az alábbi körülmények valamelyike fennáll
a) a kérelemmel érintett háztartásban, három vagy több gyermek ellátásról, neveléséről gondoskodnak,
b) a kérelmező egy vagy több gyermekét egyedül nevelő szülő,
c) a kérelmező munkanélküli; illetve a kérelmező vagy családtagja munkaviszonya a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 60 napon belül megszűnt,
d) a kérelmező, vagy a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója rokkant,
e) a kérelmező 70 éven felüli, egyedül élő személy,
f) ha az adós hitelt érdemlően igazolja, hogy az adósságkezelési szolgáltatás megkezdésének időpontját megelőző 6 hónapon belül méltányolható változás (hozzátartozó halála, válás, hirtelen fellépő egészségkárosodás, mely tartós kereset kieséssel jár) következett be,
g) a kérelemmel érintett háztartásban súlyosan fogyatékos gyermek ellátásáról, neveléséről gondoskodnak,
h) a kérelmező lakhatást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül (különösen számla elmaradás, hátralék felhalmozás, lakbérhátralék, éves leolvasás számlája, tűzeset, elemi kár),
i) a kérelmező vagy családtagja részére – szakorvos javaslat alapján – gyógyászati segédeszköz beszerzése szükséges és közgyógyellátásban nem részesül,
j) a kérelmező vagy családtagja bűncselekmény áldozatává vált.
k) a kérelmező vagy családtagja súlyos krónikus betegségére tekintettel szakorvosi kezelésre szorul,
l) kivételes méltányosságból az a személy, illetve család is jogosult települési támogatásokra, akinek a lakóhelye a Budapest Főváros XIX. kerületében van, de életvitelszerűen azért nem a XIX. kerületben él, mert a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum segítségével került elhelyezésre átmenetileg más önkormányzat közigazgatási területén lévő családok átmeneti otthonában, vagy anyaotthonban.

A kérelmezőnek a különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetét igazolnia kell.
A méltányosságból megállapított rendszeres települési támogatás összege nem haladhatja meg az adott települési támogatási forma tekintetében e rendeletben meghatározott legmagasabb összeget.
A méltányosságból megállapított rendkívüli települési támogatás egy család esetében tárgyévben három alkalommal nyújtható, legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum 500 % -a értékhatárig.


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.