IRODÁK  2012. február 19.

Humánszolgáltatási és Szociális Iroda

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Szociális Iroda Ügyfélszolgálatán az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás alapján történik. Időpontot a 3474-500/634-es mellékű vagy a 3474-500/637-es mellékű telefonszámon lehet egyeztetni.

1195 Bp., Városház tér 18-20., A. ép. fsz. 2.; 8-9-10-11.; 18-19., III. em. 66-69.

tel.: (1) 3474-500/mellékszám

Blázy Krisztina irodavezető
tel.: 636
fax.: 347-4936

http://szocialisiroda.kispest.hu         

Humánszolgáltatási Csoport
Czinder-Gali Zsuzsanna csoportvezető
1195 Budapest, Városház tér 18-20. A. ép. III. emelet 66-69.
tel.: 632
e-mail: humanszolgaltatas(kukac)kispest.hu

Köznevelési ügyek (III. em. 66-69.)
Közművelődési ügyek (III. em. 66-69.)
Sporttal kapcsolatos feladatok (III. em. 66-69.)
Intézményi gazdasági ügyek (III. em. 66-69.)

Előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok részére a Kispesti Önkormányzat, mint fenntartó a köznevelési (óvodai), közművelődési, sport területéhez tartozó intézményhálózatának a működtetésével és fejlesztésével összefüggő valamennyi döntést.
Részt vesz a köznevelési (óvodai), közművelődési, sport és ifjúságpolitikai koncepciók előkészítésében, azok megvalósulását figyelemmel kíséri.
Ellátja az Önkormányzat által fenntartott nevelési, közművelődési és sport intézmények működtetésével, létesítésével, átszervezésével, irányításával kapcsolatos feladatokat, az Önkormányzat intézményhálózatának vezetői kinevezéseivel kapcsolatos feladatokat.
Lakossági tájékoztató anyagokat készít a feladatkörébe tartozó területekről.
Előkészíti a köznevelési intézmények és bölcsődék tekintetében a gyermekek ellátását biztosító állami normatív támogatások igénylésének elszámolását.
Az önkormányzati képviselő-testület költségvetésében a közművelődési, köznevelési, sport, egészségügyi, ifjúságpolitikai, civil szervezetek és egyházak támogatására pályázati célra elkülönített források felhasználására vonatkozó pályázatok teljes körű lebonyolítását koordinálja.
Előkészíti a jegyző hatáskörébe rendelt, jogszabályban meghatározott hatósági – közneveléssel összefüggő – feladatokat az óvodai felvételekkel, az óvodaköteles gyermekek beíratásával kapcsolatban.
Koordinálja a „Moccanj” egészségfejlesztő preventív programot és a kerületi ingyenes nyelvi és számítástechnikai tanfolyamokat.
Nyilvántartja a köztéri műalkotásokat.
Ellátja a reprezentatív szakszervezetek érdekegyeztető üléseivel kapcsolatos feladatokat.
Kapcsolatot tart a szülői szervezetekkel a Kispesti Ifjúsági Önkormányzattal, a területéhez tartozó ügyekben az egyházakkal, nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, szakdolgozói szakszervezetekkel.

Szociális Csoport
Kanizsainé Kohári Krisztina csoportvezető
1195 Budapest, Városház tér 18-20., A. ép. fsz. 2.; 8-9-10-11.; 18-19.
tel.: 636, fax.: 347-4936
e-mail: szocialis(kukac)kispest.hu

A települési támogatások benyújtásához szükséges kérelmek és nyomtatványok a szocialisiroda.kispest.hu oldalról letölthetőek.

I. A települési támogatás keretében nyújtható támogatási formák
a) Lakhatási támogatás (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
b) Gyógyszertámogatás (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
c) Adósságcsökkentési támogatás (A. ép. fsz.8.,10-11.)
d) Ápolási támogatás (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
e) Temetési támogatás (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
f) Gyermekszületési támogatás (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
g) Rendkívüli települési támogatás (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.) 
h) Egyedülálló nyugdíjas ebtartók állatának kötelező veszettség elleni védőoltás költségeinek támogatása (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
i) Védőoltások támogatása (A. ép. fsz. 2., 8., 10-11.)
j) Gyermekétkeztetési támogatás (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
k) Köztemetés (A. ép. fsz. 18.)

II. Gyermekvédelmi ellátás
a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása (A. ép. fsz. 2.,8.,10-11.)
b) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása 

III. A települési támogatás keretében nyújtható ellátási formákkal kapcsolatos fontos alapinformációk:

1. A települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó, Budapest Főváros XIX. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XIX. kerületében élő személyekre terjed ki.

2. Az I. pont a)-g) pontjaiban felsorolt ellátások iránti kérelmet év közben folyamatosan, a konkrét ellátástípusnak megfelelő formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez hiánytalanul csatolni kell az adott formanyomtatványon felsorolt mellékleteket.

3. A kérelmet – az adósságcsökkentési támogatás kivételével – postai úton a Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal postacímére (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) címezve vagy ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Szociális Csoportjánál lehet benyújtani.

4. A kérelem és az esetleges jogorvoslat benyújtására elektronikus ügyintézés útján az Önkormányzati Hivatali Portálon meghatározott ügycsoportokban van lehetőség.

5. Nem állapítható meg települési támogatás az aktív korú személynek, aki vagy a háztartásában élő más munkanélküli személy nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel.

6. A különböző ellátások igényléséhez szükséges nyomtatványok év közben folyamatosan, ügyfélfogadási időben személyesen vehetők át, illetőleg nyújthatók be a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Szociális Csoport Ügyfélszolgálatán.

7. A szociális igazgatási eljárás költség-és illetékmentes.

8. A polgármester méltányosságból megállapíthatja a rendszeres, illetve rendkívüli települési támogatásra való jogosultságát annak a személynek, akinek a havi nettó jövedelme az adott települési támogatási forma vonatkozásában e rendeletben meghatározottak szerinti értékhatárt meghaladja, ha az alábbi körülmények valamelyike fennáll:
 a) a kérelemmel érintett háztartásban, három vagy több gyermek ellátásról, neveléséről gondoskodnak,
 b) a kérelmező egy vagy több gyermekét egyedül nevelő szülő,
 c) a kérelmező munkanélküli; illetve a kérelmező vagy családtagja munkaviszonya a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 60 napon belül megszűnt,
 d) a kérelmező vagy a családjában élő, a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozónak egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy kisebb       mértékű,
 e) a kérelmező 70 éven felüli, egyedül élő személy,
 f) ha az adós hitelt érdemlően igazolja, hogy az adósságkezelési szolgáltatás megkezdésének időpontját megelőző 6 hónapon belül méltányolható változás (hozzátartozó halála, válás,     hirtelen fellépő egészségkárosodás, mely tartós kereset kieséssel jár) következett be,
 g) a kérelemmel érintett háztartásban súlyosan fogyatékos gyermek ellátásáról, neveléséről gondoskodnak,
 h) a kérelmező lakhatást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül (különösen számla elmaradás, hátralék felhalmozás, lakbérhátralék, éves leolvasás számlája, tüzeset, elemi kár),
 i) a kérelmező vagy családtagja részére – szakorvos javaslat alapján – gyógyászati segédeszköz beszerzése szükséges és közgyógyellátásban nem részesül,
 j) a kérelmező vagy családtagja bűncselekmény áldozatává vált,
 k) a kérelmező vagy családtagja súlyos krónikus betegségére tekintettel szakorvosi kezelés alatt áll, amely kezelés a kérelmező vagy családja számára többletköltséggel jár,
 l) kivételes méltányosságból az a személy, illetve család is jogosult települési támogatásokra, akinek a lakóhelye a Budapest Főváros XIX. kerületében van, de életvitelszerűen azért nem a   XIX. kerületben él, mert a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum segítségével került elhelyezésre átmenetileg más önkormányzat közigazgatási területén levő családok átmeneti otthonába   vagy anyaotthonba.
A kérelmezőnek a különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetét igazolnia kell.
A méltányosságból megállapított rendkívüli települési támogatás egy család esetében tárgyévben három alkalommal nyújtható.