NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2015. április 09.

Adó- és értékbizonyítvány

Jogszabályi háttér
A jegyző adóügyi feladatairól szóló 1991. évi XX. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény,
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm.rendelet,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Ügymenet leírása
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.
Benyújthatja az ügyfél vagy az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja.
Más hatóság (külön jogszabály rendelkezése alapján).

Kérelem benyújtásának formája és módja
Kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon. Az e-önkormányzati portálon keresztül, e-papíron, valamint levélben, illetve személyesen ügyfélfogadási időben.
Adó- és értékbizonyítványhoz szükséges becsatolandó dokumentumok
- Kérelem
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap 
- Képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – két tanúval ellátott meghatalmazás,
- Adásvételi, ajándékozási szerződés másolata
- Amennyiben az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4000 forint illeték befizetését igazoló csekk feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás.

Eljárás díja
A bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, úgyszintén a hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes, a fiatalok otthonteremtési támogatásának igénylése céljából kiállított adó- és értékbizonyítvány után ingatlanonként 4.000,- Ft illetéket kell fizetni, melyet az Illetékbeszedési számla 11784009-15519009-03470000 javára kell teljesíteni. (Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.)
Az adóhatóság az adó- és értékbizonyítványt írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Az adó- és értékbizonyítványt a meghatalmazott képviselővel eljáró kérelmező esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett kérelmező részére, a kérelmező vagy képviselője által, a kérelemben megadott címére kerül feladásra. 

Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához (pdf)

Adatlap-nyilatkozat ingatlan forgalmi értékének megállapításához (pdf) 

Ügyintézés: Pénzügyi és Gazdasági Iroda