KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft.

dr. Vitál Márton ügyvezető
Cím: 1192 Bp., Bercsényi u. 18.
Tel.: 06 1 282 9622
e-mail: info@kozpark.hu

Nyitvatartás:
hétfőtől - csütörtökig: 07.30-15.15 óráig
pénteken: 07.30-12.30 óráig
Korábban: Omega Kispesti Foglalkoztatási Szolgálat Közhasznú Társaság (OMEGA Kht.)

A társaság legfőbb szerve:
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata Képviselő-testülete
Gajda Péter polgármester
Cím: 1195 Budapest, Városház tér 18-20
Telefon: 06 1 347 4500
e-mail: hivatal@kispest.hu

https://www.kozpark.hu/   

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

kozpark

Munkatársaink:
Farmasi Csilla igazgatói asszisztens
06 1 282 9622
info@kozpark.hu
Gecse Csabáné adminisztrátor
06 1 282 9622
info@kozpark.hu
Szabó-Kelemen Ágnes kommunikációs munkatárs
kommunikacio@kozpark.hu
06 1 282 9622
Molnár Tamás parkfenntartási részlegvezető
06 1 347 0317
parkfenntartas@kozpark.hu
Szabó Zsolt köztisztasági részlegvezető
06 1 347 0317
koztisztasag@kozpark.hu
Szokolay Gábor szakipari és anyaggazdálkodási szakágvezető
szokolay.gabor@kozpark.hu
06 1 347 0317
Krajcsik Andrea munkaügyi vezető
06 1 282 9622/13
hr@kozpark.hu
Tichy Judit kiemelt zöldfelület fejlesztési vezető
+36 20 212 2102
tichy.judit@kozpark.hu
Magyar János közút felügyelő
varosuzemeltetes@kozpark.hu
Szigeti Sándor köztisztasági előadó
varosuzemeltetes@kozpark.hu
Bakos Géza útügyi előadó
varosuzemeltetes@kozpark.hu

A társaság működése:
A KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (KÖZPARK Nonprofit Kft.)Budapest Főváros XIX.ker. Kispest Önkormányzata alapította 3 millió Ft-os alaptőkével. A társaság főbb közhasznú tevékenységét az 1997. évi CLVI. Törvény 26§ c. pontja alapján határozta meg, mely alapján az alábbiakat folytatja: környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ill. a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megszervezése.

A Kft. a közhasznú tevékenység céljainak elősegítése érdekében üzletszerű vállalkozási tevékenységet is folytat.

A társaság főbb feladatai:
A KÖZPARK Nonprofit Kft. végzi az Önkormányzat megbízása alapján a munkaerőpiacról kiszorult munkaképes kispesti munkavállalók közhasznú és közcélú foglalkoztatását a kerületi intézményekben, valamint saját szervezésében a kerület önkormányzati kezelésű közterületeinek fenntartási munkáihoz kapcsolódóan. Ez érdekében szorosan együttműködik a Kispesti Családsegítő Szolgálattal, az Önkormányzat Szociális Irodájával, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, és a Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségével.

Szervezi a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése miatt közérdekű munkára ítélt személyek foglalkoztatását, amelyhez a Fővárosi Bírósággal és az Önkormányzat Szabálysértési Irodájával tart fenn kapcsolatot.

Az Önkormányzati kezelésű közterületek egyes fenntartási feladatainak ellátására a Kft. az Önkormányzattal határozatlan időre szóló Közszolgáltatási Megállapodást kötött. A Társaság e feladatainak ellátása során olyan közfeladatokat lát el, melyről egyébként a kerületi Önkormányzatnak kell gondoskodnia. A szolgáltatás színvonalát - anyagi lehetőségei függvényében - a fenntartó Önkormányzat maga határozza meg.

E megállapodás alapján a KÖZPARK Nonprofit Kft. az alábbi feladatok ellátásáért felel:
közút üzemeltetői feladatok körében:
· útellenőrzési feladatok ellátása, üzemzavarral kapcsolatos burkolatbontások ellenőrzése;
· közutak közlekedésbiztonsági feladatai (lámpázás-korlátozás);
· utak, járdák éves karbantartási feladatainak ellátása;
· parkolók karbantartási feladatainak ellátása;
· közutak tartozékainak karbantartása, pótlása;
egyéb városüzemeltetési feladatok:
· utcanévtáblák kihelyezése, pótlása;
· díszvilágítások üzemeltetése;
· köztéri órák üzemeltetése;
· közvilágítás önkormányzati feladatai (helyi közút és járda mellett);
· csapadékvíz-elvezető rendszerek üzemeltetése, karbantartása;
· településőri feladatok ellátása,
· egyéb köztéri berendezések karbantartása, pótlása;;
· közterületi energetikai feladatok ellátása.
fejlesztési, felújítási feladatok:
· út-, járda-, parkoló építések, felújítások;
· közvilágítási, díszvilágítási fejlesztési feladatok;
· csapadékvíz-elvezető hálózat építési feladatai;
· forgalomtechnikai fejlesztési feladatok (eszközbeszerzés + telepítés) lebonyolítása és végrehajtása;
· forgalomtechnikai eszközök, berendezések (parkolásgátló oszlopok, korlátok, forgalomcsillapító küszöbök karbantartása, pótlása).
parkok kezelése, üzemeltetése, fejlesztése tárgyában:
· fejlesztési-felújítási feladatok:
· kiemelt közcélú zöldterületi fejlesztések:
· játszótér-rekonstrukciós program;
· zöldterület-fejlesztések, felújítások (közparkok);
· fasor-rekonstrukciós feladatok előkészítése, szervezése, lebonyolítása;
· közterületi zöldterületek fejlesztésével összefüggő eljárások előkészítése,
koordinálása;
· kezelői, üzemeltetői, karbantartói feladatok:
· kiemelt közcélú zöldterületek üzemeltetési, karbantartási feladatainak ellátása;
· közterületi játszóterek üzemeltetési, karbantartási feladatainak ellátása;
· közterületi fasorok, közparki fák ápolási feladatainak ellátása;
· közterületi zöldterületek (parkok) ápolási-fenntartási feladatainak ellátása;
· fa és park nyilvántartás vezetése, a nyilvántartással kapcsolatos feladatok
koordinálása;
· közterületi játszóterek, sportpályák, kutyafuttatók, kiemelt zöldterületek használati rendjének meghatározása,
· közterületi zöldterületek tartozékainak üzemeltetése, karbantartása (locsolóhálózatok, padok, csobogók, ivókutak, hulladékgyűjtők, stb.);
· közterületi virágágyak beültetési terveinek elkészítése, az ültetési munkák koordinálása, ellenőrzése;
· közterületek, közparkok köztisztasági folyamatainak figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések megtétele;
· más közüzemek és intézmények által szervezett köztisztasági programokban, akciókban (lomtalanítás, tavaszi várostakarítás, oktatási - nevelési intézmények takarítási akciói, stb.) való részvétel a közterületeket érintő munkák koordinálása;
· közterületi köztisztasági bejárásokon, akció napokon történő részvétel;
· üres önkormányzati telkek kaszálási és szemétszállítási feladatainak koordinálása és ellenőrzése
· közterületi zöldterületek fejlesztésével összefüggő lakossági programok szervezése, felügyelete
· közösségi kertek szervezése, kialakítása, a működésükkel kapcsolatos feladatok koordinálása.
környezetvédelmi feladatok:
· lakossági komposztálási program szervezése, koordinálása;
· elektromos hulladék begyűjtési akciók szervezése;
· környezetvédelmi vetélkedő szervezése oktatási intézmények számára;
· környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos pályázatok előkészítése a kerületi lakosok, intézmények számára, részvétel azok végrehajtásában;
· hulladékgazdálkodási feladatok közmunkával kapcsolatos feladatainak koordinálása.

Saját gyártású biológiailag lebomló, környezetkímélő zöldhulladék-gyűjtő zsák (100 literes) vásárolható telephelyünkön 260 Ft-os egységáron. Az ebben kihelyezett zöldhulladékot munkatársaink szállítják el kizárólag Kispest területéről, minden héten kedden. A zsák díja magában foglalja az elszállítási költségét is. Kérjük, hogy a zsákokat az elszállítást megelőző napon (hétfőn) helyezzék ki. Magánszemélyeknek és cégeknek vállalunk kertrendezést, kertépítést, kaszálást, növényápolási munkákat, takarítást.
Érdeklődni: info@kozpark.hu

Vállalunk kiskertekben, társasházi előkertekben:
- kertészeti munkákat (fű- és sövénynyírás, gyomirtás, növénytelepítés, stb)
- zöldhulladék elszállítást (2950 Ft + 797 Ft áfa/laza m3 = 3747 Ft)
- társasházak előkerti zöld felületéről szórt szemét napi összegyűjtését, elszállítását
Sittszállítás díja: 8900 Ft + 2403 áfa = 11303 Ft, beszállítás telepünkre, abban az esetben, ha az autó közvetlenül meg tudja közelíteni a szállítandó sittet és zöldhulladékot. Munkadíj (rakodás) 2050 Ft/óra/fő
Érdeklődni: info@kozpark.hu