KÖZLEMÉNYEK  2024. február 20.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Nemzetiségi választási „Kisokos”

Tájékoztató a 2024. évi nemzetiségi választásokkal kapcsolatban.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hatvankilencedik napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.

Ki lehet nemzetiségi választópolgár?

Az a nagykorú magyar állampolgár, aki magyarországi lakcímmel és választójoggal rendelkezik, továbbá kéri, hogy a központi névjegyzékben szerepeljen a nemzetiségi hovatartozása. Aki nem veteti fel magát a nemzetiségi névjegyzékbe, az nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán, és nem is indulhat jelöltként.
Kérelem benyújtása = regisztráció

 

Hol regisztrálhatok, hogy kérhetem a nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételem?

A kérelem elektronikus úton, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is benyújtható.
1. Elektronikus úton
A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen nyújtható be.
2. Személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható a kérelem.
3. A kérelem személyesen szóban is elő terjeszthető, a kérelem kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához szükséges nyomtatvány letölthető az NVI.hu honlapról.

 

Mit kell tartalmaznia kérelmemnek?

-        A nemzetiség megjelölését, mely lehet: bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán;
-        A választópolgár nyilatkozatát arról, hogy mely nemzetiséghez tartozónak vallja magát.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük a kérelmező lakcímigazolványában vagy személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványában (magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) feltüntetett adatokkal, és magyarországi lakcímének érvényesnek kell lennie.

Mindenki csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, több nemzetiséghez tartozás feltüntetésére nincs lehetőség.

 

Milyen lehetőségek közül lehet választani a regisztráció során?

A választópolgár kérheti, hogy az országgyűlési képviselők választásán is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni. Ebben az esetben a választópolgár az országgyűlési választáson ugyanazon nemzetiség választópolgárként vesz részt, és az adott nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavaz, pártlistára azonban nem szavazhat, csak egyéni országgyűlési képviselőjelöltre! (Tehát, ha önkormányzati és az országgyűlési választásokra is kéri regisztrációját: ebben az esetben az országgyűlési választáson (az egyéni jelölt mellett) a nemzetiség listájára szavazhat, pártlistára nem.)

A választópolgár kérheti azt is, hogy csak az önkormányzati választásokra regisztrálják: ebben az esetben részt vehet a nemzetiségi önkormányzati választáson, valamint nemzetiségi jelöltként indulhat a helyi önkormányzati választáson.

A polgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség. Ha a már nemzetiségi választópolgárként nyilvántartott polgár más nemzetiség tagjaként is kéri regisztrálását (vagy ha ugyanazon nemzetiség tagjaként ismételt bejegyzését kéri), a kérelmét el kell utasítani.

Lehetősége van a polgárnak arra, hogy bármikor töröltesse a nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, és az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát is bármikor módosíthatja.

A polgár azt követően, hogy kérelmére a nemzetiségi hovatartozását törlik a központi névjegyzékből, korlátozás nélkül kérheti másik (vagy ugyanazon) nemzetiség tagjaként való nyilvántartásba vételét.

Ha a polgárt a választójogának elvesztése vagy a magyarországi lakcímének a megszűnése miatt hivatalból törlik a központi névjegyzékből, és később - a választójogának visszanyerésekor vagy lakcím létesítésekor - ismét felvételre kerül, a központi névjegyzék a kérelemre bejegyezhető adatokat nem tartalmazza, ezért a nemzetiségi hovatartozás kérdésében új kérelmet kell benyújtani.

A névjegyzéki kérelmekről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban dönt.

 

Meddig lehet a kérelmet benyújtani, azaz meddig regisztrálhatok nemzetiségként?

A kérelem választásoktól függetlenül, bármikor benyújtható.
Nemzetiségi választópolgárként regisztrálni a már kitűzött választásra, a választást megelőző 9. napon (május 31-én) 16 óráig lehet.

 

Visszavonhatom a regisztrációm?

A regisztráció választásoktól függetlenül vissza is vonható. A már kitűzött választásra akkor érvényesül a regisztráció visszavonása, ha az azt megelőző 2. napon (június 7-én) 10 óráig (kézbesítési meghatalmazott útján benyújtott kérelem esetén a megelőző 4. napon (június 5-én) 16 óráig) beérkezik a kérelem.

 

Szükséges-e egyéb dokumentum benyújtása, illetve díjköteles-e a kérelem (regisztráció)?

A kérelmen kívül nincs szükség egyéb dokumentum benyújtására.
A kérelem benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

 

Kihez fordulhatok, ha kérelmem elbírálásával kapcsolatban jogorvoslattal szeretnék élni?

A Nemzeti Választási Iroda nemzetiségi névjegyzékbe vétel/nemzetiségi névjegyzékből törlés iránti kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb a döntés meghozatalát követő harmincadik napon nyújtható be fellebbezés.

A fellebbezést a Nemzeti Választási Irodához kell írásban benyújtani:
- e-mailben: a fellebbezes[kukac]nvi.hu címre vagy
- postán: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf. 547. vagy
- személyesen: 1054 Budapest, Alkotmány utca 3.

A Nemzeti Választási Iroda a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés elleni fellebbezés esetén legkésőbb a beérkezését követő munkanapon, de nem később, mint a szavazást megelőző második napon 15 óráig dönt.

-        Ha a Nemzeti Választási Iroda a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja.
-        Ha a Nemzeti Választási Iroda a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez, amely a fellebbezésről annak beérkezését követő tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon hoz döntést.
-        A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező.
-        Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, a döntést módosítja, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

 

Mikor választható a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár?

- Akkor választható, ha az általános szabályok szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,
- nyilatkozatot tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja,
- beszéli a nemzetiség nyelvét, kultúráját, hagyományait ismeri,
- a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán (2014. évi és 2019. évi), valamint azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiségi jelöltje.

 

Hogyan válhatok nemzetiségi képviselő-jelöltté?

A választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. Két vagy több nemzetiségi szervezet közös jelöltet is állíthat.

Jelölő szervezet: a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.

Figyelem!

  • A szervezetnek a kitűzéskor már jogerősen szerepelnie kell a civil szervezetek nyilvántartásában;
    • A képviseletre jogosult képviseleti jogának a bejelentés időpontjában fenn kell állnia;
    • A nemzetiségi szervezet alapszabályában a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve rögzített célja az adott nemzetiség.

Független jelölt nem indulhat a nemzetiségi önkormányzati választásokon.

Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos önkormányzati jelölést fogadhat el.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.

 

Hogyan szerezzek ajánlásokat, honnan tudom kik a nemzetiségi választópolgárok?

Ajánlásokat az ajánlóíven kell gyűjteni. Az ajánlóívet a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási iroda adja ki.

Ajánlóívet igényelni nyomtatványon lehet, a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét követően. A nyomtatvány letölthető a „Valasztas.hu” honlapról, és kérhető a választási irodáktól.

Az ajánlóíveket legkorábban a szavazást megelőző -50. napon (április 20.) 8.00 órától 16.00 óráig lehet átvenni az igényelt mennyiségben.

Az ajánlóívek átvételére jogosult:
- jelölt,
- jelölőszervezet képviselője,
- meghatalmazott,
- az „A” jelű nyomtatványon megadott személy.

 Az ajánlóívek kiadásakor a nemzetiségi önkormányzatok ingyenesen megkapják a nemzetiségi névjegyzéket, mely tartalmazza a nemzetiségi választópolgárok nevét, lakcímét, nemét és életkorát.

A nemzetiségi névjegyzéket még két alkalommal lehet írásban igényelni (május 2-án és május 27-én).

A jelölő szervezetnek a kapott adatokat legkésőbb a szavazás napján 16 óráig meg kell semmisítenie. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni, és a jegyzőkönyvet a szavazást követő 3. napon (június 12-én) 16 óráig át kell adnia annak a helyi választási irodának, amelytől az adatokat átvette.

 

Meddig kell az ajánlóíveket leadni és ki adhatja le?

Az ajánlóíveket május 6-án 16.00 óráig kell leadni és ez a jelöltbejelentés határideje is!

A határidő jogvesztő!!!

Az üres ajánlóíveket május 7-én 16.00 óráig lehet leadni.

Az ajánlóíveket bárki leadhatja.

 

Mikor lehet listát állítani?

A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, vármegyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte.

Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.

Két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján – ugyanazon szervezetek részvételével – közös listát állíthat.
Egy nemzetiségi szervezet egy választókerületben csak egy – önálló vagy közös – lista állításában vehet részt.
Egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma.
Ha a listáról egy jelölt kiesik, helyére a listán soron következő jelölt lép.
Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet.

A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság mellett működő helyi választási iroda 3 napon belül ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma el nem éri a jelöltséghez szükséges számot.

Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4 napon belül – nyilvántartásba veszi.

 

Mikor lehet megtartani a nemzetiségi önkormányzati választást?

A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma.

 

Hol fogok szavazni a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán?

-        a lakóhelyem szerinti településen, vagy
-        a bejelentett tartózkodási hely szerinti településen, amennyiben azt a választás kitűzését legalább 30 nappal megelőzően bejelentette és a választás napján még érvényes (feltéve, hogy ott is kitűzték az adott nemzetiségi választást)
-        Átjelentkezés:

Fontos, hogy az átjelentkezés szabályai eltérnek az önkormányzati és a nemzetiségi, illetve az európai parlamenti választáson. Az önkormányzati és a nemzetiségi választáson az átjelentkezéssel a választópolgár a tartózkodási helye szerinti település polgármesterére és képviselőire szavazhat. Ezzel szemben az Európai Parlament tagjainak választásán az átjelentkezés csak a szavazás helyét változtatja meg (a jelöltek ugyan azok lesznek az egész országban).

Figyelem! Ha az átjelentkezés olyan helyre történik, ahol nincs a kitűzést megelőző 30. napig bejelentett tartózkodási helye az átjelentkező választópolgárnak, akkor csak az EP képviselőkre szavazhat!

Átjelentkezési határidő: a szavazást megelőző 2. nap (június 7.) 10 óra

 

Kire szavazhat a nemzetiségi választópolgár?

-        nemzetiségi önkormányzat képviselő-jelöltjeire ,
-        főpolgármestere,
-        fővárosi listára,
-        polgármesterre,
-        települési önkormányzati képviselőre

 szavazourna