KÖZLEMÉNYEK  2020. február 06.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Idegenforgalmi adó bevezetése

Tájékoztatom, hogy az Országgyűlés a 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt, mely alapján a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata a 22/2019. (IX.27.) számú rendeletével 2020.január 1-ei hatállyal bevezeti illetékességi területén az idegenforgalmi adót.

Adókötelezettség, az adó alanya
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja
Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke
Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft.

Az adó beszedésére kötelezett
Az idegenforgalmi adót a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 34.§. (1) bekezdésében meghatározottak köre a beszedésre kötelezett, mely alapján a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be. A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adó beszedése
Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetnie a beszedést követő hónap 15. napjáig a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat által az erre a célra elkülönített számlára. Idegenforgalmi adó beszedési számla: 11784009-15519009-03090000

A bejelentkezés, változás bejelentés, adóbevallás benyújtás céljára szolgáló űrlap:
Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell az adóbevallást benyújtani.
Az elektronikusan benyújtható bejelentkezés, változás bejelentése, adóbevallás az EÖnkormányzati Portálon érhető el:
Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Amennyiben a gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó nevében megbízott jár el, meghatalmazást kell benyújtani, melyet a Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben űrlap beküldésével tehet meg.

Az E-papír alkalmazáson benyújtható bejelentkezés, változás bejelentése, adóbevallás elérhetősége:
https://uj.kispest.hu/ugyintezes/letoltheto-nyomtatvanyok/9035-idegenforgalmi-ado-nyomtatvanyok

Az idegenforgalmi adó bejelentkezés, változás bejelentése, adóbevallás nyomtatvány beküldéséhez szükség mellékelni a bejelentéssel kapcsolatos iratokat (cégkivonat, aláírási címpéldány, mentességet igazoló nyomtatvány, meghatalmazás, stb.).

Bevallási kötelezettség
A beszedésre kötelezettnek a beszedett adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig adóbevallást kell benyújtani a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatához.

Bejelentkezési kötelezettség
A 2017. évi CL. törvény 18.§. értelmében az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat adóhatóságnak 2020. január 1-től.

Az adózással kapcsolatos nyilvántartások
Az adóbeszedésére kötelezett a Htv. 34.§ bekezdésében foglalt valamennyi szállásadás esetén nyilvántartást (vendégkönyvet) vezet az adóalanyok által eltöltött adóköteles, illetve adómentes vendégéjszakákról.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adóbeszedésre kötelezett nevét, lakcímét, adóazonosító számát, szálláshely címét, továbbá az adóalany (vendég) nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, személyi igazolványának, útlevelének vagy egyéb személyazonosságát igazoló okmányának nevét és számát, érkezésének és távozásának idejét, beszedett idegenforgalmi adóösszegét, adómentességének a Htv. 31. § szerinti jogalapját és adómentességi nyilatkozatának sorszámát, az adóalany vagy törvényes képviselőjének aláírását.
Az adómentesség igénybe vételéhez szükséges, hogy a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest
Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 22/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletben foglalt adómentességi nyilatkozatot érkezéskor az adóalany kitöltse és aláírja. A Htv. 31.§ (1) a) pontjában rögzített, életkorhoz kapcsolódó adómentesség igazolásához elegendő a vendégnyilvántartás aláírása.
Adóellenőrzéskor az adó beszedésére kötelezett köteles az adóellenőrök rendelkezésére bocsátani a vendégnyilvántartást, az adómentességi nyilatkozatokat, egyéb jogszabály alapján vezetett vendégkönyveket és minden olyan egyéb iratot, amelynek az eltöltött vendégéjszakákat vagy azok adómentességét igazolják.

Adómentesség
Htv. 31.§.-a alapján mentes az adókötelezettség alól:
- a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
- a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
- a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának
(2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magányszemély, továbbá
- aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
- az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;
- a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

A mentesség igénybevételéhez kitöltendő az erre a célra szolgáló Nyilatkozat idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség alóli mentességről szóló nyomtatvány.

Tisztelettel:
dr. Vitál Márton
jegyzőt helyettesítő aljegyző 

varoshaza-altalanos

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.