Beépítetlen önkormányzati terület bérbeadása

Bp. Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE bérbeadásra meghirdeti az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen területeket.

Bérbeadási feltételek:

I. Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. Határidő folyamatos, az elbírálás a jelentkezés sorrendjében történik.

II. A bérbeadás általános feltételei:
1. A bérleti jogviszony tekintetében a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 2/2017. (I. 27.) Ökt. számú rendeletének előírásait kell alkalmazni. A telekterületek az adott és megtekintett állapotban kerülnek bérbeadásra. Az Önkormányzatnak a területeken végzett munkák költségének bérbeszámítására nincs lehetősége, a bérlő költségtérítési igényt a bérleti jogviszony időtartama alatt, illetve annak megszűnésekor jogalap nélküli gazdagodás címén sem támaszthat.
2. A Bérlő a bérelt területen átalakítási munkát saját költségen és csak a bérbeadó engedélyével végezhet. A terület visszaadása esetén a bérlő saját költségén köteles az eredeti állapot visszaállítására. Ettől eltérni csak külön írásos megállapodás alapján lehet.
3. A jelen hirdetményre jelentkező feladata az illetékes hatóságoknál a bérleményben folytatható tevékenységekkel kapcsolatos előírások, valamint az egyéb feltételek és körülmények előzetes tisztázása. Az egyeztetés elmulasztásából eredő hátrányok és károk a bérbevételre jelentkezőt terhelik.
4. A területen folytatható tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt valamennyi engedély és hozzájárulás (pl. építési, településképi, hatósági, stb.) beszerzése a bérlő kötelezettsége. Ha a bérlő a bérleményt az ott végezhető meghirdetett tevékenységen kívül más tevékenységre kívánja használni, úgy a Hatósági Irodával történt egyeztetés után a bérlőnek saját költéségén kell az átminősítést és szükséges engedélyeztetést elvégeztetni.
5. Az a jelentkező, aki más önkormányzati tulajdonú ingatlant bérel és egy hónapnál több bérleti díjhátraléka van, vagy a bérleti jogviszonyát saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, nem jogosult a bérbevételre. Köztartozás, illetve a pályázó, vagy cége ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás szintén kizáró ok.
6. A leendő bérlőnek előzetesen megállapodást kell kötnie a Gazdasági Ellátó Szervezetnél a közüzemi és egyéb díjakra vonatkozóan.
7. A telek bérlőjének a hivatkozott rendelet alapján a bérlemény használatának időtartamáig óvadékot kell fizetnie. Az óvadék mértéke az egy havi bérleti díj értékének hatszorosa. Az óvadék összege elkülönített számlán kerül elhelyezésre, ezután az önkormányzat kamatot nem fizet. Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, ha a bérlő a bérelt ingatlant nem tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyta el, bérleti, illetve közüzemi díjjal, járulékos költséggel tartozik, továbbá az önkormányzatnak egyéb kárt okoz. Az óvadék felhasználható abban az esetben is, ha a bérleti szerződés a bérlő hibájából, vagy egyoldalú kezdeményezésére egy éven belül szűnik meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt biztosíték a bérlemény átadás-átvételét követően 30 napon belül a volt bérlő részére visszafizetésre kerül.
8. Amennyiben a bérleti díj után további adófizetési kötelezettség keletkezik az adó megfizetése – ezen bérleleti díjon felül – a bérlőt terheli.
9. A bérlemény bérleti díja (a szerződéskötés évének kivételével) minden év április 1. napjával az előző évre közzétett lakossági fogyasztói árindex mértékének megfelelően növekszik.
10. A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségeit a bérlő köteles megfizetni.

III. Ajánlati biztosíték: A hirdetményre jelentkező természetes személy vagy szervezet a bérbevételi szándék írásbeli közlésével egyidejűleg köteles igazolni, hogy a GESZ 11784009-15519023-10160002 számú bankszámlájára a bérlemény hirdetményben szereplő havi bérleti díjának megfelelő összeget ajánlati biztosíték címén megfizetett.
Amennyiben a hirdetményre jelentkező és az Önkormányzat és / vagy a GESZ között a jelentkezéssel érintett ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződés megkötésére sor kerül, úgy az ajánlati biztosíték a bérleti díjba beszámít.
Amennyiben a hirdetményre jelentkező és az Önkormányzat és / vagy a GESZ között a jelentkezéssel érintett ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződés megkötésére a hirdetményre jelentkező érdekkörébe tartozó ok (így különösen a hirdetményre jelentkező elállása) miatt nem kerül sor, úgy a hirdetményre jelentkező az ajánlati biztosítékot elveszti, annak visszatérítésére nem tarthat igényt.
Amennyiben a hirdetményre jelentkező és az Önkormányzat és / vagy a GESZ között a jelentkezéssel érintett ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződés megkötésére a GESZ és / vagy az Önkormányzat érdekkörébe tartozó ok miatt nem kerül sor, úgy a GESZ az ajánlati biztosíték kamatmentes összegét a szerződéskötés meghiúsulásától számított 15 napon belül a hirdetményre jelentkező részére visszafizeti.
A bérbevételi szándékot írásban kell közölni a Gazdasági Ellátó Szervezettel. A területek a megadott címek alapján megtekinthetők.

Információ és a szándéknyilatkozat leadása:
Címzett: Gazdasági Ellátó Szervezet
Cím: 1192 Budapest, Ady Endre út 7.
Telefon: 34-74-535 ; 34-77-468, 34-77-413
E-mail cím: vamusz@kispest.hu

BÉRELHETŐ TELEKTERÜLETEK: (Az adatok tájékoztató jellegűek)

Bp. XIX. ker. Hofherr Albert u. 2. (1. terület: természetben a Hofherr Albert u. – Ady Endre út kereszteződésében.)
Rendeltetés: terület. (üres beépítetlen terület, volt autókereskedés)
Végezhető tevékenységek: kereskedelmi, szolgáltatói, ipari (helyi, övezeti szabályozás szerint).
Műszaki állapot: az ingatlan részben kerített, közműbekötéssel nem rendelkezik.
Alapterület: 833 m2
A határozott idejű használat tartama: 5 év (hosszabbítható).
Bérleti díj: 201.586,- Ft/hó (+ 27% ÁFA)
Óvadék: a havi bérleti díj összegének hatszorosa

Bp. XIX. ker. Hofherr Albert u. 2. (2. terület: természetben a Hofherr Albert utca mentén, az autómosó mellett)
Rendeltetés: terület. (üres beépítetlen terület, volt autókereskedés)
Végezhető tevékenységek: kereskedelmi, szolgáltatói, ipari (helyi, övezeti szabályozás szerint).
Műszaki állapot: az ingatlan részben kerített, közműbekötéssel nem rendelkezik.
Alapterület: 2.298 m2
A határozott idejű használat tartama: 5 év (hosszabbítható).
Bérleti díj: 441.216,- Ft/hó (+ 27% ÁFA)
Óvadék: a havi bérleti díj összegének hatszorosa

Bp. Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet