Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Üzlethelyiségek bérbeadása versenytárgyaláson

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonban lévő üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására versenytárgyalás keretében, licitálással.

licit

Kifüggesztés időpontja: 2022. november 10.
Jelentkezés határideje: 2022. december 2-án 12 óra
Pályázat leadása: Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat GESZ vagyongazdálkodási titkárságán, 1192 Budapest, Ady Endre út 7. szám alatt
Versenytárgyalás: 2022. december 5-én a GESZ hivatali helyiségében, 1192 Budapest, Ady Endre út 7. szám alatt. Időpont a helyiségek adatainál

Pályáztatásra kerülő üzlethelyiség:

Bp. XIX. ker. Ady Endre út 115. hrsz.:167338/0/A/5
Rendeltetés: üzlethelyiség
Végezhető tevékenységek: övezeti besorolás szerinti kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Műszaki állapot: felújítandó
Közműellátás: összközműves. (A gázórán 1 évnél régebbi piros plomba van, emiatt a gázszolgáltatás nem vehető igénybe. A gázszolgáltatás helyreállítása a közműszolgáltatóval, illetve műszaki felülvizsgálata a bérlő feladata saját költségén!)
Alapterület: 56 m2 (31 m2 földszinti üzlethelyiség és 25 m2 pincehelyiség)
Energetikai besorolás: JJ
A határozott idejű használat tartama: 5 év
Havi bérleti díj: 46.585,- Ft/hó + 27% ÁFA (a licit induló összege)
Jelenlegi közös költség: 8.408,- Ft/hó + 27% ÁFA
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa
Versenytárgyalás időpontja: 2022. december 5. 14 óra 00 perc

Budapest, XIX. kerület, Álmos utca 26. (hrsz: 160159/0/A/14)
Rendeltetés: üzlethelyiség
Végezhető tevékenységek: kereskedelmi, szolgáltatói, vendéglátói (helyi, övezeti szabályozás szerint)
Műszaki állapot: felújítandó
Közműellátás: villany, víz, csatorna,
Alapterület: 60 m2 (33,7 m2 földszint, 26,3 m2 pince)
Energetikai besorolás. II
A határozott idejű használat tartama: 5 év.
Havi bérleti díj: 39.926,- Ft/hó + 27% ÁFA (a licit induló összege).
Jelenlegi közös költség: 13.717,- Ft/hó + 27% ÁFA
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.
Versenytárgyalás időpontja: 2022. december 5. 14 óra 30 perc

Bp. XIX. ker. Ötvenhatosok tere 17. (Ady Endre út 154). hrsz.: 164316/0/C/3
Rendeltetés: üzlethelyiség
Végezhető tevékenységek: övezeti besorolás szerinti kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Műszaki állapot: felújítandó;
Közműellátás: víz, villany, csatorna
Alapterület: 27 m2
Energetikai besorolás: JJ
A határozott idejű használat tartama: 5 év
Havi bérleti díj: 32.670,- Ft/hó + 27% ÁFA (a licit induló összege)
Jelenlegi közös költség: 6.912,- Ft/hó + 27% ÁFA
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.
Versenytárgyalás időpontja: 2022. december 5. 15 óra 00 perc

1. Információk, feltételek:
Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. A pályázatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségét, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozási igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégjegyzék másolatát, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

2. A bérbeadás általános feltételei:
A bérleti jogviszony tekintetében a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 2/2017. (I. 27.) Ökt. számú rendeletének előírásait kell alkalmazni. A nem lakás célú helyiségek az adott és megtekintett műszaki állapotban kerülnek bérbeadásra. A helyiségek felújításának vállalása a bérbeadás alapfeltétele. Az Önkormányzatnak az elvégzett munkák költségének bérbeszámítására nincs lehetősége, a bérlő költségtérítési igényt a bérleti jogviszony időtartama alatt, illetve annak megszűnésekor jogalap nélküli gazdagodás címén sem támaszthat.
A helyiségeket játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet.
A Bérlő a bérelt helyiségekben átalakítási munkát saját költségen és csak a bérbeadó engedélyével végezhet. A helyiségek visszaadása esetén a bérlő saját költségén köteles az eredeti állapot visszaállítására. Ettől eltérni csak külön írásos megállapodás alapján lehet.
A jelen pályázatra jelentkező feladata az illetékes hatóságoknál a bérleményben folytatható tevékenységekkel kapcsolatos előírások, valamint az egyéb feltételek és körülmények előzetes tisztázása. Az egyeztetés elmulasztásából eredő hátrányok és károk a bérbevételre jelentkezőt terhelik.
A helyiségekben folytatható tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt valamennyi engedély és hozzájárulás (pl. építési, településképi, társasházi, stb.) beszerzése a bérlő kötelezettsége. Ha a bérlő a helyiségeket – a helyiségekben végezhető meghirdetett tevékenységen kívül – más tevékenységre kívánja használni, úgy a Hatósági Irodával történt egyeztetés után a bérlőnek saját költéségén kell az átminősítést és szükséges engedélyeztetést elvégeztetni.

Az a jelentkező, aki más önkormányzati tulajdonú helyiséget bérel és egy hónapnál több bérleti díjhátraléka van, vagy a bérleti jogviszonyát saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, nem jogosult a bérbevételre. Az az ajánlattevő is kizárásra kerül, amellyel a fennállt bérleti jogviszonyt az önkormányzat bérleti díj tartozás miatt felmondta, illetve amelynek tagja és/vagy ügyvezetője olyan cégben volt tag/ügyvezető, amelynél kizárásnak lenne helye. Köztartozás, illetve a pályázó, vagy cége ellen folyamatban lévő végrehajtási-, csőd-, vagy felszámolási eljárás szintén kizáró ok.
A leendő bérlőnek előzetesen megállapodást kell kötnie a Gazdasági Ellátó Szervezetnél a közüzemi és egyéb díjakra vonatkozóan.
Bérlőnek a bérleti jogviszony időtartamára a helyiségbérleti szerződés aláírását megelőzően óvadékot kell letennie, amely elkülönített számlán kerül elhelyezésre. Az óvadék mértéke az egy havi bérleti díj hatszorosa, amely után az önkormányzat kamatot nem fizet. Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, ha a bérlő a helyiséget nem tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyta el, bérleti, illetve közüzemi díjjal, járulékos költséggel tartozik, továbbá az önkormányzatnak egyéb kárt okoz. Az óvadék felhasználható abban az esetben is, ha a bérleti szerződés a bérlő hibájából, vagy egyoldalú kezdeményezésére egy éven belül szűnik meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt óvadék a helyiség átadás-átvételét követő 30 napon belül a volt bérlő részére visszafizetésre kerül.
A helyiségek bérleti díja (a szerződéskötés évének kivételével) minden év április 1. napjával az előző évre közzétett lakossági fogyasztói árindex mértékének megfelelően növekszik.
A bérleti díjon felül fizetendő a helyiségek egyedileg mért, vagy felosztott közüzemi díja, társasház esetén az albetétre jutó közös költség üzemeltetési hányada.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségeit a bérlő köteles megfizetni.

3. A versenytárgyalás feltételei:
Több ajánlattevő esetén az ajánlattevők a havi bérleti díj összegére licitálnak. A pályázóknak a versenytárgyaláson nyilatkozniuk kell, hogy a GESZ felé bérleti díj, illetve egyéb tartozásuk nincs.
A versenytárgyalás részvételi díja a bérlemény hirdetményben szereplő havi bérleti díja, melyet a jelentkezési határidőig kell átutalni a GESZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519023-10160002 számú számlájára. A befizetési bizonylat eredeti példányát a versenytárgyaláson be kell mutatni. Ha az előírt időben csak egy ajánlat érkezik, amely az előírt feltételeknek megfelel, a pályázati eljárást eredményesnek kell tekinteni. Ha a pályázaton résztvevő nem magánszemélyként pályázik, a versenytárgyaláson a cég működéséről a hatályos iratokat (cégbejegyzés, aláírási címpéldány) be kell mutatni. A versenytárgyaláson a jelentkezők képviseletében csak olyan személyek vehetnek részt, akik igazolják, hogy jogosultak a licitálásra. A versenytárgyaláson a licitálás százezer forint alatti havi bérleti díj esetében 5.000,- Ft-os, százezer és egymillió forint között 10.000,- Ft-os, egymillió forint felett 50.000,- Ft-os licitlépcsővel történik. Az eredmény a versenytárgyaláson kihirdetésre kerül, de a bérleti jogviszony ezáltal még nem jön létre. Amennyiben a nyertes pályázó részéről az óvadék befizetésére, és az előkészített helyiségbérleti szerződés aláírására a versenytárgyalás napjától számított 30 napon belül a pályázó érdekkörébe tartozó ok (így különösen a pályázó elállása) miatt nem kerül sor, a bérbeadó a helyiséget annak a pályázónak adja bérbe, aki a licitálás során a következő legmagasabb összegű ajánlatot tette. Szerződéskötés esetén a versenytárgyalás részvételi díja bérbeszámításra kerül.
A pályázó a részvételi díjat elveszíti, amennyiben:
- nyertesként a szerződéskötéstől eláll
- a versenytárgyaláson nem jelenik meg, vagy a versenytárgyaláson a licitáláson való részvételtől eláll,
- egyedüli, ezáltal nyertes pályázóként bejelenti, hogy a bérbevételi szándékától eláll,
- a licitáláson vesztes, de a nyertes visszalépése miatt a bérleti szerződés megkötésére jogosulttá váló pályázó a szerződéskötéstől eláll.
A licitáláson vesztes, a bérleti szerződés megkötésére nem jogosult ajánlattevők részére a versenytárgyalás részvételi díja a versenytárgyalás napjától számított 10 munkanapon belül visszatérítésre kerül.

4. Elérhetőségek, érdeklődés:
Név és cím: Gazdasági Ellátó Szervezet, 1192 Bp. Ady Endre út 7.
Telefon: titkárság: 34-74-535
információ: 34-77-468
megtekintés: 34-77-413
E-mail cím: kezeles@gesz.kispest.hu

A helyiséget előzetesen egyeztetett időpontban, kedden, vagy csütörtökön 14 óra és 16 óra között lehet megtekinteni.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szervezet

 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.