Üzlethelyiség bérbeadása a Kossuth téri piacon - Piaccsarnok Ü/33. sz. - Frissült!

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának Gazdasági Ellátó Szervezete bérbeadásra hirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest, XIX. kerület Kossuth téri Piacon lévő üres üzlethelyiséget.

Bérbe vehető áruda:
Kossuth téri Piaccsarnok Ü/33. számú helyiség (hrsz.:162301/8)
Rendeltetés: áruda (üzlethelyiség),
Használat a piacüzemeltetési szabályzat szerint.
Alapterület: 21,20 m2
Műszaki állapota: átlagos
Közműellátás: villany, víz
Meghirdetett bérleti díj: 58.936,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Jelenlegi közös költség : 34.650 Ft/hó
Egyszeri térítési díj összege: 310.898,- Ft
Óvadék: 6 havi bérleti díj összegének hatszorosa.
A helyiség bérlete határozott időtartamra, 5 évre szól.

Általános feltételek

Jelentkezhet gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, jogi személy, intézmény. Szívesen fogadjuk őstermelők, családi vállalkozások jelentkezését is. A jelentkezést teljes bizonyító erejű magánokiratként kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, címét, a bérbevétel célját, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégkivonat másolatát,
b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményi feltételeket elfogadja,
c) a pályázó azon nyilatkozatát, hogy a vele kötendő bérleti szerződésben foglaltak teljesítésére közokiratban kötelezettséget vállal, továbbá vállalja az okirat elkészítésének költségeit.

A hirdetményre jelentkező természetes személy, vagy szervezet a bérbevételi szándék írásbeli közlésével egyidejűleg köteles a GESZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519023-10160002 számú bankszámlájára a bérlemény hirdetményben szereplő 1 (egy) havi bérleti díjának megfelelő összeget ajánlati biztosíték címén befizetni. Amennyiben a jelentkezéssel érintett áruda vonatkozásában a bérleti szerződés megkötésére sor kerül, úgy az ajánlati biztosíték a bérleti díjba beszámít. Abban az esetben, ha a hirdetményre jelentkező és a GESZ között a bérleti szerződés megkötésére a jelentkező elállása miatt nem kerül sor, úgy a hirdetményre jelentkező az ajánlati biztosítékot elveszti, annak visszatérítésére nem tarthat igényt. Ha a bérleti szerződés megkötésére a GESZ, vagy az Önkormányzat érdekkörébe tartozó ok miatt nem kerül sor, úgy a GESZ az ajánlati biztosíték kamatmentes összegét a szerződéskötés meghiúsulásától számított 15 napon belül a hirdetményre jelentkező részére visszafizeti.

Az a jelentkező, aki más önkormányzati tulajdont bérel, vagy használ és egy hónapnál nagyobb díjhátraléka van, vagy jogviszonyát a saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, kizárásra kerül. Az az ajánlattevő is kizárásra kerül, amellyel a korábban fennállt bérleti jogviszonyt az önkormányzat bérleti díj tartozás miatt felmondta, illetve amelynek tagja és/vagy ügyvezetője olyan cégben volt tag/ügyvezető, amelynél kizárásnak lenne helye.

A helyiségeket játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet, továbbá használó köteles a helyi jogszabályban meghatározott piaci rendet betartani. A helyiségek megtekintett műszaki állapotban és felszereltséggel kerülnek bérbeadásra, mely állapotot felek az átadáskor külön adatlapon rögzítik. Bérlő a bérelt helyiségben a tevékenységéhez szükséges átalakítási és egyéb felújítási munkálatokat saját költségén is csak a bérbeadó írásos engedélyével végezhet. A helyiség visszaadása esetén – külön megállapodás hiányában - a bérlő köteles az eredeti állapot saját költségén helyreállítani. A bérleti díjon felül fizetendő a helyiségben mérhető közüzemi szolgáltatások díja, valamint a piac üzemeltetési költségeinek az árudát terhelő arányos része.

A havi bérleti díjon felül fizetendő a bérleményre jutó közös költség és közüzemi díj. A helyiségek után a Budapest, XIX. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő piacokról és vásárokról szóló Üzemeltetési Szabályzat értelmében a szerződés megkötése előtt egyszeri térítési díjat, valamint 6 (hat) havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell megfizetni. A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén az egyszeri térítési díj nem jár vissza. Az óvadék elkülönített számlán kerül letétbe. A bérleti jogviszony megszűnése esetén bérlő az óvadékot egy összegben, kamatok nélkül visszakapja abban az esetben, ha bérleti és közüzemi díj tartozása nincs, és a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja le. Amennyiben a bérlő a bérleti/helyhasználati szerződést az aláírástól számított 1 (egy) éven belül felmondja, az óvadékra nem tarthat igényt.

További információk:

Gazdasági Ellátó Szervezet, 1192 Bp. Ady Endre út 7.
titkárság: 06-1 34-74-600 / 2535
információ: 06-1 34-74-600 / 2468
e-mail: kezeles@gesz.kispest.hu

Piacüzemeltetési Csoport: Kossuth tér Piaccsarnok:
telefon: 06-1 28-29-486
e-mail: piac@kispest.hu

A helyiség megtekintését a Piacüzemeltetési Csoport munkanapokon 7-16 óra között, előzetesen egyeztetett időpontban tudja biztosítani.

A bérbevételi szándéknyilatkozatot az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bizonylat másolatával együtt írásban írásban kell benyújtani a Gazdasági Ellátó Szervezetnél. A jelentkezés határideje a hirdetmény visszavonásáig folyamatos. Több igény egyidejű beérkezése esetén a bérbeadásról licitálás dönt, melyre a GESZ hivatali helyiségében kerül sor, az érvényes nyilatkozatok beérkezését követő hét hétfőjén, 13 óra 30 perckor.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Gazdasági Ellátó Szervezete