Üzlethelyiség bérbeadása a Kossuth téri piacon - Piaccsarnok Ü/33. sz.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának Gazdasági Ellátó Szervezete bérbeadásra hirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest, XIX. kerület Kossuth téri Piacon lévő üres üzlethelyiséget.

Általános feltételek

Jelentkezhet gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. A jelentkezést írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, címét, a bérbevétel célját, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégkivonat másolatát,
b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményi feltételeket elfogadja,
c) a pályázó azon nyilatkozatát, hogy a vele kötendő bérleti szerződésben foglaltak teljesítésére közokiratban kötelezettséget vállal, továbbá vállalja az okirat elkészítésének költségeit.

A hirdetményre jelentkező természetes személy, vagy szervezet a bérbevételi szándék írásbeli közlésével egyidejűleg köteles a GESZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519023-10160002 számú bankszámlájára a bérlemény hirdetményben szereplő 1 (egy) havi bérleti díjának megfelelő összeget ajánlati biztosíték címén befizetni. Amennyiben a jelentkezéssel érintett áruda vonatkozásában a bérleti szerződés megkötésére sor kerül, úgy az ajánlati biztosíték a bérleti díjba beszámít. Abban az esetben, ha a hirdetményre jelentkező és a GESZ között a bérleti szerződés megkötésére a jelentkező elállása miatt nem kerül sor, úgy a hirdetményre jelentkező az ajánlati biztosítékot elveszti, annak visszatérítésére nem tarthat igényt. Ha a bérleti szerződés megkötésére a GESZ, vagy az Önkormányzat érdekkörébe tartozó ok miatt nem kerül sor, úgy a GESZ az ajánlati biztosíték kamatmentes összegét a szerződéskötés meghiúsulásától számított 15 napon belül a hirdetményre jelentkező részére visszafizeti.

Az a jelentkező, aki más önkormányzati tulajdont bérel, vagy használ és egy hónapnál nagyobb díjhátraléka van, vagy jogviszonyát a saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, kizárásra kerül. Az az ajánlattevő is kizárásra kerül, amellyel a korábban fennállt bérleti jogviszonyt az önkormányzat bérleti díj tartozás miatt felmondta, illetve amelynek tagja és/vagy ügyvezetője olyan cégben volt tag/ügyvezető, amelynél kizárásnak lenne helye.

A helyiségeket játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet, továbbá használó köteles a helyi jogszabályban meghatározott piaci rendet betartani. A helyiségek megtekintett műszaki állapotban és felszereltséggel kerülnek bérbeadásra, mely állapotot felek az átadáskor külön adatlapon rögzítik. Bérlő a bérelt helyiségben a tevékenységéhez szükséges átalakítási és egyéb felújítási munkálatokat saját költségén is csak a bérbeadó írásos engedélyével végezhet. A helyiség visszaadása esetén – külön megállapodás hiányában - a bérlő köteles az eredeti állapot saját költségén helyreállítani. A bérleti díjon felül fizetendő a helyiségben mérhető közüzemi szolgáltatások díja, valamint a piac üzemeltetési költségeinek az árudát terhelő arányos része.

A havi bérleti díjon felül fizetendő a bérleményre jutó közös költség és közüzemi díj. A helyiségek után a Budapest, XIX. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő piacokról és vásárokról szóló Üzemeltetési Szabályzat értelmében a szerződés megkötése előtt egyszeri térítési díjat, valamint 6 (hat) havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell megfizetni. A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén az egyszeri térítési díj nem jár vissza. Az óvadék elkülönített számlán kerül letétbe. A bérleti jogviszony megszűnése esetén bérlő az óvadékot egy összegben, kamatok nélkül visszakapja abban az esetben, ha bérleti és közüzemi díj tartozása nincs, és a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja le. Amennyiben a bérlő a bérleti/helyhasználati szerződést az aláírástól számított 1 (egy) éven belül felmondja, vagy a közjegyzői okiratot a megadott határidőre nem adja át a bérbeadónak, az óvadékra nem tarthat igényt.

További információk:

Gazdasági Ellátó Szervezetnél: Budapest, XIX. ker. Ady Endre út 7., telefon: 347-4535, e-mail: gesz@kispest.hu; vagy Piacüzemeltetési Csoportnál: Kossuth tér Piaccsarnok: telefon: 282-9486. A helyiség megtekintését a Piacüzemeltetési Csoport munkanapokon 7-16 óra között, előzetesen egyeztetett időpontban tudja biztosítani. A bérbevételi szándéknyilatkozatot írásban kell benyújtani a Gazdasági Ellátó Szervezetnél, a fenti címen. A jelentkezés határideje a hirdetmény visszavonásáig folyamatos. Több igény egyidejű beérkezése esetén a bérbeadásról licitálás dönt, melyre a GESZ hivatali helyiségében kerül sor, az érvényes nyilatkozatok beérkezését követő hét hétfőjén, 13 óra 30 perckor.

Bérbevételi szándéknyilatkozat leadása:

A jelentkezést az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bizonylat másolatával együtt írásban, a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnél, Budapest, XIX. ker. Ady Endre út 7. szám alatt kell leadni.

A bérbe vehető áruda:

Kossuth téri Piaccsarnok Ü/33. számú helyiség (hrsz.:162301/8)
Rendeltetés: áruda (üzlethelyiség), Használat a piacüzemeltetési szabályzat szerint.
Alapterület: 21,20 m2
Műszaki állapota: átlagos
Közműellátás: villany, víz
Meghirdetett bérleti díj (a licit induló összege): 43.778,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Jelenlegi közös költség 34.650 Ft/hó
Egyszeri térítési díj összege: 230.868,- Ft
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.
A helyiség bérlete határozott időtartamra, 5 évre szól.

Budapest, 2023. január 27.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Gazdasági Ellátó Szervezete

 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Intézményi étkezésbefizetés
Választási információk
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.