Önkormányzati helyiség bérbeadása - Vas Gereben utca 15. pince

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet bérbeadásra hirdet önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiséget.

BÉRELHETŐ HELYISÉG: (Az alábbiakban felsorolt adatok tájékoztató jellegűek.)

Bp. XIX. ker. Vas Gereben utca 15. pince hrsz.: 164559/0/A/4.
Rendeltetés: raktár
Végezhető tevékenységek: tárolás
Műszaki állapot: felújítandó;
Közműellátás: nincs
Alapterület: 24 m2
A határozott idejű használat tartama: 5 év
Havi bérleti díj: 6.912,- Ft/hó (a licit induló összege)
Jelenlegi közös költség: 4.408,- Ft/hó
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.

Bérbeadási feltételek:
I.    Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. A határidő folyamatos, az elbírálás a jelentkezés sorrendjében történik. Ha a bérbevételre írásban – az első beérkezéstől számított 3 munkanapon belül – több érvényes ajánlat érkezik, versenytárgyalást kell tartani. A versenytárgyaláson a licitálás százezer forint alatti havi bérleti díj esetében 5.000,- Ft-os, százezer és egymillió forint között 10.000,- Ft-os, egymillió forint felett 50.000,- Ft-os licitlépcsővel történik. A szándéknyilatkozatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozási igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégjegyzék másolatát, továbbá a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményi feltételeket elfogadja. A hirdetmény nem minősül ajánlati kötöttségnek, azt a Kiíró az érdekkörébe eső okból – versenytárgyalás esetén, a versenytárgyalást megelőzően – visszavonhatja.

II.    A bérbeadás általános feltételei:
1.    A bérleti jogviszony tekintetében a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 2/2017. (I. 27.) Ökt. számú rendeletének előírásait kell alkalmazni. A nem lakás célú helyiségek az adott és megtekintett műszaki állapotban kerülnek bérbeadásra. A helyiségek felújításának vállalása a bérbeadás alapfeltétele. Az Önkormányzatnak az elvégzett munkák költségének bérbeszámítására nincs lehetősége, a bérlő költségtérítési igényt a bérleti jogviszony időtartama alatt, illetve annak megszűnésekor jogalap nélküli gazdagodás címén sem támaszthat. A helyiségeket játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet.
2.    A Bérlő a bérelt helyiségben átalakítási munkát saját költségen és csak a bérbeadó engedélyével végezhet. A helyiség visszaadása esetén a bérlő saját költségén köteles az eredeti állapot visszaállítására. Ettől eltérni csak külön írásos megállapodás alapján lehet.
3.    A jelen hirdetményre jelentkező feladata az illetékes hatóságoknál a bérleményben folytatható tevékenységekkel kapcsolatos előírások, valamint az egyéb feltételek és körülmények előzetes tisztázása. Az egyeztetés elmulasztásából eredő hátrányok és károk a bérbevételre jelentkezőt terhelik.
4.    A helyiségben folytatható tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt valamennyi engedély és hozzájárulás (pl. építési, településképi, társasházi, stb.) beszerzése a bérlő kötelezettsége. Ha a bérlő a helyiséget - a helyiségben végezhető meghirdetett tevékenységen kívül - más tevékenységre kívánja használni, úgy a Hatósági Irodával történt egyeztetés után a bérlőnek saját költéségén kell az átminősítést és szükséges engedélyeztetést elvégeztetni.
5.    Az a jelentkező, aki más önkormányzati tulajdonú helyiséget bérel és egy hónapnál több bérleti díjhátraléka van, vagy a bérleti jogviszonyát saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, nem jogosult a bérbevételre. Köztartozás, illetve a pályázó, vagy cége ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás szintén kizáró ok.
6.    A leendő bérlőnek külön megállapodást kell kötnie a Gazdasági Ellátó Szervezetnél a közüzemi és egyéb díjak megfizetésére vonatkozóan.
7.    Bérlőnek a bérleti jogviszony időtartamára a helyiségbérleti szerződés aláírását megelőzően óvadékot kell letennie, amely elkülönített számlán kerül elhelyezésre. Az óvadék mértéke az egy havi bérleti díj összegének hatszorosa, amely után az önkormányzat kamatot nem fizet. Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, ha a bérlő a helyiséget nem tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyta el, bérleti, illetve közüzemi díjjal, járulékos költséggel tartozik, továbbá az önkormányzatnak egyéb kárt okoz. Az óvadék felhasználható abban az esetben is, ha a bérleti szerződés a bérlő hibájából, vagy egyoldalú kezdeményezésére egy éven belül szűnik meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt óvadék a helyiség átadás-átvételét követő 30 napon belül a volt bérlő részére visszafizetésre kerül.
8.    A helyiség bérleti díja (a szerződéskötés évének kivételével) minden év április 1. napjával az előző évre közzétett lakossági fogyasztói árindex mértékének megfelelően növekszik.
9.    A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségeit a bérlő köteles megfizetni.
IV.    Ajánlati biztosíték: a hirdetményre jelentkező természetes személy vagy szervezet a bérbevételi szándék írásbeli közlésével egyidejűleg köteles igazolni, hogy a GESZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519023-10160002 számú bankszámlájára a bérlemény hirdetményben szereplő havi bérleti díjának megfelelő összeget ajánlati biztosíték címén megfizetett.
Amennyiben a hirdetményre jelentkező és a bérbeadó a jelentkezéssel érintett ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződést megkötötte, az ajánlati biztosíték a bérleti díjba beszámít.
Amennyiben a hirdetményre jelentkező részéről az óvadék befizetésére, és az előkészített bérleti szerződés aláírására a jelentkezéstől – licitálás esetén a versenytárgyalás napjától - számított 30 napon belül a jelentkező érdekkörébe tartozó ok (így különösen a hirdetményre jelentkező elállása) miatt nem kerül sor, úgy a jelentkező az ajánlati biztosítékot elveszti, annak visszatérítésére nem tarthat igényt.
Amennyiben a jelentkezéssel érintett ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződés az Önkormányzat érdekkörébe tartozó ok miatt nem jön létre, a GESZ az ajánlati biztosítékot kamat nélkül, a szerződéskötés meghiúsulásától számított 15 napon belül a hirdetményre jelentkező részére egy összegben visszafizeti.

Elérhetőségek, érdeklődés:
Név és cím: Gazdasági Ellátó Szervezet, 1192 Bp. Ady Endre út 7.
Telefon: titkárság: 34-74-535
információ: 34-77-468
megtekintés: 34-77-413
E-mail cím: kezeles@gesz.kispest.hu

A helyiséget előzetesen egyeztetett időpontban, kedden, vagy csütörtökön 14 óra és 16 óra között lehet megtekinteni.

Budapest, 2023. február 24.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szervezet