Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Önkormányzati ingatlan bérbeadása - Fő u. 22.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2023.(VI.22.) számú határozata, 20/2018.(V.30.) számú, az önkormányzat vagyonáról szóló rendelete, valamint a 23/2015.(VI.22.) számú, a versenyeztetési eljárásról szóló rendelete és a 2/2017.(I.27.) számú, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló rendelete alapján nyilvános, licitálásos versenytárgyalást hirdet az Önkormányzat tulajdonában álló 1 db ingatlan bérbeadásának tárgyában.

A pályázat kiíró neve és címe:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatala
1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A pályázat lebonyolító neve:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda, Városház tér 18-20.

A pályázat célja:

A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező alábbi ingatlan hasznosítása bérbeadás útján:
- 1191 Budapest, Fő utca 22. számú 161965 helyrajzi szám alatti „kivett művelődési központ” megjelölésű ingatlan, a telek övezeti besorolása Lk-1/XIX/1.

A versenytárgyalási felhívás kifüggesztésének időpontja: 2024. január 23.

A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2024. július 01. 16.30

A versenytárgyalás helye és ideje: 2024. július 04. 10.00 óra

A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) I. emeleti ebédlő helyiségében.

A versenytárgyalás nyilvános, azon bárki részt vehet. Abban az esetben, ha a megjelentek száma nem teszi lehetővé a meghirdetett helyszínen történő versenytárgyalás megtartását, akkor a Kiíró fenntartja azon jogát, hogy az épületen belül másik helyiségben folytassa le a versenytárgyalást.

A résztvevőknek nyilatkoznia kell (a versenytárgyalást megelőző munkanapig), hogy jogosultak a licitálásra, szerzőképességgel rendelkeznek, köztartozásuk, továbbá az önkormányzattal, annak bármely intézményével, illetve a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságával szemben fennálló tartozásuk nincsen, és nem állnak végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás hatálya alatt, és az erről szóló nyilatkozatukat a versenytárgyalási felhívás mellékletben feltüntetett dokumentumaival együtt benyújtják.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a pályázati ajánlat, továbbá az ehhez tartozó, hiánytalanul kitöltött pályázati mellékletek és azok hiánytalan csatolmányai határidőben történő benyújtása és a részvételi ajánlati biztosíték – mely az egy hónapra eső bérleti díj háromszorosának az összege – befizetése az Önkormányzat letéti számlájára, legkésőbb a jelentkezési határidőig.
Letéti számla száma: 11784009-15519009-06530000 Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A jelentkezést visszavonni írásos nyilatkozatban, a jelentkezési határidőig lehet.

A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett részvételi ajánlati biztosíték az óvadék összegébe beszámításra kerül, azonban, ha a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevőnek felróható, vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a részvételi ajánlati biztosítékot elveszíti, ebben az esetben ezen összeg a Polgármesteri Hivatalt illeti meg. A Polgármesteri Hivatal a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenytárgyalás soron következő helyezettjével szerződést kötni.
A Polgármesteri Hivatal a versenytárgyalási eljárást a versenyeztetési rendeletben foglaltak szerint érvénytelennek nyilváníthatja.

A Polgármesteri Hivatal a versenytárgyalási felhívás visszavonásáról a versenytárgyalás megkezdéséig dönthet, amelyről a versenytárgyalás megkezdése előtt írásban vagy a versenytárgyalás időpontjában szóban, jegyzőkönyvben rögzítetten tájékoztatást kell adnia az ajánlattevőknek.

A Polgármesteri Hivatal a hasznosítani kívánt ingatlan vonatkozásában a fentiekben részletezett egyéb kötelezettségekkel együttesen megállapította a minimális bérleti díjat, amely alatt az ingatlan bérbevétele nem lehetséges.

A Vagyonrendelet 9. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a költségvetési szerv vezetője dönthet, hogy a bérleti díj mértékét legalább az önkormányzati tulajdonban álló nem lakás célú helyiségek bérleti díjának meghatározásáról szól 82/2017. (II.28.) Önkormányzati Határozattal elfogadott tarifa táblázat szerinti határozatban foglalt bérleti díj szerint határozza meg, így a kialakultpiaci bérleti díj 2.244.048 Ft/ hó.

A kikiáltási árról 100.000 Ft-os lépcsőkben történik a licitálás.

A Polgármesteri Hivatal a részvételi ajánlati biztosítékot a licitálást követően, a nem nyertes ajánlattevő részére köteles 8 banki munkanapon belül visszafizetni. A Polgármesteri Hivatal a részvételi ajánlati biztosíték után kamatot csak abban az esetben fizet, ha a visszafizetési kötelezettségnek határidőben nem tesz eleget.

A versenyeztetési rendeletben foglaltaknak megfelelően a versenytárgyalás nyertesének a kihirdetésével a szerződés nem jön létre. A Polgármesteri Hivatal a szerződést a versenytárgyalás nyertesével köti meg, a versenytárgyalás napjától számított 30 napon belül. A szerződéskötés előre leegyeztetett időpontban történik. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a versenytárgyalás napját követően 30 napig tart.

Az ingatlan birtokba adása a bérleti szerződés közokiratban foglalását követő 15 napon belül történik.

Pályáztatásra kerülő ingatlan:

1) 1191 Budapest, Fő utca 22. szám alatti „kivett művelődési központ” megjelölésű ingatlan

- az ingatlan címe: 1191 Budapest, Fő utca 22.
- helyrajzi szám: 161965
- telek terület: 1234 m2
- épület nettó alapterülete: 1564 m2
- tulajdonos: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18-20.)
- tulajdoni hányad: 1/1
- minimális bérleti díj / kikiáltási ára: nettó 2.244.048 Ft
- teher: az ingatlanon 25.000 Ft jelzálogjog került bejegyzésre a Kispesti Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet javára, ezen bejegyzés törlésének a kezdeményezése folyamatban van, ezen túl az ingatlan per-, teher- és igénymentes

A telek síkfelületű, elkerített, szabálytalan alakú, közbenső, víz, villany, gáz, távhő és csatorna közművekkel rendelkező terület, 1925-ben hagyományos, tégla építésű, vasbeton födémes, összetett magas-tetős, a későbbiekben színházteremmel bővített fél nyeregtetős, zártsorúan-, valamint oldalhatárra épített épülettel. A Kerületi Építési Szabályzat szerint az ingatlan övezeti besorolása: Lk-1/XIX/1 övezeti, - kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület -, ahol a telkek beépítése jellemzően egyedileg történik.

Az épület főbejárata a Fő utca felöl található, mely szemből, szintáthidaló lépcső segítéségével közelíthető meg. Az épület hagyományos szerkezetekkel épült, alapja kő és tégla, falazata kisméretű tégla, a födém beton illetve fa födém. Tetőszerkezete fa fedélszerkezetes magas tető, tetőfedése pala. Alapterülete részben alápincézett. A pince felett további három szint található, földszint, emelet és üres padlástér. A földszint belmagassága 4,5 m, az emeleté 2,6 m. Az épület homlokzata vakolt, lábazata terméskő burkolatú. A telek és az épület is közművekkel ellátott.

A Kiíró a hasznosítani kívánt ingatlan vonatkozásában a fentiekben részletezett egyéb kötelezettségekkel együttesen megállapította a minimális bérleti díjat, amely alatt az ingatlan bérbevétele nem lehetséges.

A bérleti jogviszony időtartama: 5 év + 5 év

Az önkormányzat lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló 2/2017. (I.27.) rendelet 42. § (1) bekezdése szerint a helyiség határozott időre, legfeljebb 5 év határozott időtartamra adható bérbe. A (2) bekezdés lehetőséget biztosít arra, hogy az ott leírtak szerint a helyiség a bérlő számára 5 évre újra bérbe adható, előbérleti joggal. A rendelet ezen rendelkezésére hivatkozva, továbbá tekintettel arra, hogy olyan mértékű beruházásokat kell a bérlőnek végrehajtania az ingatlanon, amely 5 év alatt nem térül meg, a Kiíró az 5 éves előbérleti jogra való jogosultságot megelőlegezve hirdeti meg.

Az ajánlattevő nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen pályázati felhívásban foglaltak szerint az összeségében legelőnyösebb ajánlatot teszi a Polgármesteri Hivatal felé, akkor a bérleti díj fizetési kötelezettség mellett köteles az épületet teljes használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi (villanyáram-, gáz-, víz-, csatorna-, stb.) költségeket a szerződéstervezetben rögzítettek szerint teljesíteni.

A bérleményben végzett tevékenységhez szükséges valamennyi hatósági és más engedély beszerzése, megléte, valamint a hatályos jogszabályi és egyéb előírások folyamatos betartása, betartatása a nyertes ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Az épületben jelenleg található, valamint a jövőben beszerzési gépészetek igazolt karbantartása, a jogszabályban előírt, ciklikusan ismétlődő feladatok (tűzvédelmi-, érintésvédelmi ellenőrzés, rovar-rágcsáló irtás, stb.) elvégzésére az ajánlat benyújtásával kötelezettséget és felelősséget vállal, függetlenül attól, hogy azt jogszabály bérbe adói vagy bérbe vevői feladatként aposztrofálja, továbbá az ezzel járó költségek is a nyertes pályázót terhelik.

A Kiíró a bérlemény speciális elhelyezkedésére tekintettel csak bizonyos tevékenységek gyakorlását engedélyezi a leendő bérlő (pályázó) számára. Jelenleg a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest XIX. Kerület Kispest Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet és más hatályos jogszabályok alapján az övezetben, így az ingatlanban is megengedett tevékenységek:

a) lakó;
b) legfeljebb 1000 m2 bruttó szintterületű kiskereskedelmi és nem üzemi jellegű szolgáltató;
c) kulturális,
d) igazgatási, iroda;
e) nevelési, oktatási rendeltetés.

Az ajánlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ingatlan tekintetében az állagmegóvásra és a karbantartásra kötelezettséget vállal, mely felelőségvállalás teljesítésére a 2022. július 28. napján készült Műszaki állapotfelmérés az irányadó.

Az ingatlan megtekintésére előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk.

FIGYELEM!
A Kiíró a jelen pályázatban részletezettek alapján kívánja az ingatlant hasznosítani. A pályázat benyújtásával egyidőben a pályázó ezeket a feltételeket elfogadja, tudomásul veszi és a jövőben ezekre történő hivatkozással semmilyen igény alátámasztásra a Kiíróval szemben nem jogosult.

A versenytárgyalásról előzetesen érdeklődni telefon a 061/3474-500/583, 061/3474-500/527 telefonszámon, vagy a streit@hivatal.kispest.hu e-mail címen lehet.
A jelentkezési lap a www.uj.kispest.hu web oldalon található Pályázatok menü alatt letölthető, személyes átvételre a XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (B épület III. emelet 107. szoba) van lehetőség.
A jelentkezési lapokat 1 darab eredeti példányban, a jelen pályázatban meghatározott mellékletek és azok kötelező mellékleteivel együtt, hiánytalanul, személyesen kell benyújtani átadás – átvételi elismervény ellenében, oly módon, hogy azok a benyújtási határidőn belül érkezzenek meg. Az eredeti példány minden oldalát eredeti aláírással, vagy a meghatalmazott aláírásával kell ellátni. Az ajánlattevő köteles legkésőbb a versenytárgyalást megelőző munkanapon Hivatali ügyfélfogadási időben (2024. július 03. nap 08.00 - 16.00 óráig) a jogalanyiságát és a versenytárgyaláson részt vevő személy képviseleti jogosultságát igazoló okiratokat a Kiíró részére benyújtani. Amennyiben az ajánlattevőt meghatalmazott képviseli, a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazást a Polgármesteri Hivatal képviseletében eljáró munkatársának a versenytárgyalás megkezdése előtt át kell adnia. Abban az esetben, ha az így átadott okirat valamilyen oknál fogva csak részben, vagy egyáltalán nem felel meg a teljes bizonyító erejű magánokirat fogalmának, az ajánlattevő a versenytárgyalásról kizárásra kerül.

A versenytárgyaláshoz szükséges, kitöltött jelentkezési lapok, iratok, dokumentumok benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség hétfő 14:00 - 18:00 és kedd - csütörtök 8:00 - 16:30 között a Vagyongazdálkodási Iroda (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) B épület III. emelet 107. szobában, a 06/1/3474-500/583, 06/1/3474-500/527 telefonszámon előre egyeztetett időpontban. A nem személyesen leadott pályázati anyagokat, illetve a késve érkezett, továbbá a formai követelményeknek nem megfelelő pályázatokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni, azokat érvénytelennek minősíti.

Budapest, 2024. január 18.

dr. Béja Julianna
jegyző

Versenytárgyalási felhívás (pdf)

1. melléklet: Ajánlati adatlap
2. melléklet: Nyilatkozat
3. melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról
4. melléklet: Bérleti szerződés tervezete
5. melléklet: Adatkezelési tájékoztató