Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Beépítetlen ingatlan értékesítése versenytárgyaláson - Bem u. 24.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata a Tulajdonosi Bizottság 306/2016 (XI. 21.) TB. határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 1193 Budapest Bem u. 24. szám alatti beépítetlen ingatlan értékesítésére versenytárgyalás keretében (licitálásos eljárással).

licit

A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2017. január 30. 17 óra.
A versenytárgyalás időpontja: 2017. január 31. 9.30.
A versenytárgyalás helye: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda (1195 Budapest, Városház tér 18-20. B épület III. emelet 107. szoba)

A pályázatra jelentkezhet, illetve a versenytárgyaláson részt vehet:
Azon jogi személy, természetes személy, illetve több jogi vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti, köztartozásuk, az önkormányzattal, bármely intézményével vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságával szemben fennálló tartozásuk nincsen, és nem állnak végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás hatálya alatt, és az erről szóló nyilatkozatukat a pályázattal együtt benyújtják. A pályázó köteles legkésőbb a versenytárgyalást megelőző munkanapon a jogalanyiságát igazoló okiratokat a kiíró részére benyújtani.

Magánszemélyek a személyi okmányaikkal (személyigazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya) igazolhatják magukat. Levélben való jelentkezés esetén a személyi okmányok másolatait a jelentkezési laphoz mellékelni kell.
Jogi személy esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány vagy aláírás minta eredeti példányát kell mellékelni a jelentkezési laphoz.

Amennyiben az ajánlattevőt meghatalmazott képviseli, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a kiírónak a versenytárgyalást megelőző munkanapon át kell adni.
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a kitöltött jelentkezési lap beadása a nyilatkozattal és a fentebb felsorolt okmányokkal együtt, valamint az ajánlati biztosíték beérkezése legkésőbb a versenytárgyalás kezdetéig. A jelentkezést visszavonni személyesen, vagy írásos nyilatkozatban a jelentkezési határidőig lehet. Az a jelentkező, aki a versenytárgyaláson annak kezdetéig nem jelenik meg, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti. A pályázó az ajánlati biztosítékot a Tulajdonosnak az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15519009-06530000 számú letéti számlájára átutalással köteles megfizetni. A nyertes pályázó esetében a befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, azonban ha a szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti, az a Tulajdonost illeti meg.

Az ingatlan meglévő állapotában, beépítetlen ingatlanként kerül meghirdetésre.
A kikiáltási árról nettó 100.000,- Ft-os lépcsőkben felfelé történik a licitálás.
Az Önkormányzat a versenytárgyalási eljárást érvénytelennek nyilváníthatja.
Az Önkormányzat a versenytárgyalási felhívás visszavonásáról a versenytárgyalás megkezdéséig dönthet, amelyről a versenytárgyalás megkezdése előtt kell írásban vagy a versenytárgyalás időpontjában, szóban, jegyzőkönyvbe rögzítetten tájékoztatást adnia az ajánlattevőknek.
A Tulajdonos az ajánlati biztosítékot a licitálást követően a nem nyertes pályázók részére köteles 8 munkanapon belül visszafizetni. A Tulajdonos az ajánlati biztosíték után kamatot csak abban az esetben fizet, ha a visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.
A versenytárgyalás nyertesét a tárgyaláson kell kihirdetni. A szerződés a versenytárgyalás nyertesével a kihirdetéssel nem jön létre.
Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a versenytárgyalás napját követően 30 napig tart.
A nyertes pályázó a licitálástól számított 30 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződést határidőben nem köti meg, a Tulajdonos a versenytárgyaláson részt vett, következő legmagasabb ajánlatot tevővel kötheti meg azt a versenytárgyalást követő 45 napon belül.

Az ingatlanra a Fővárosi önkormányzatnak elővásárlási joga van. A versenytárgyalást követő 3 munkanapon belül a Tulajdonos kezdeményezi a jogosultnál, hogy az elővásárlási jogáról mondjon le, és erről ilyen értelmű írásbeli nyilatkozatot tegyen.

Fizetési feltételek: A győztes pályázó a szerződéskötést követő 45 napon belül köteles a teljes vételárat megfizetni.

A pályázati hirdetmény és a jelentkezési lap letölthető p d f, valamint d o c formátumban. A pályázatról előzetesen érdeklődni, a jelentkezési lapot átvenni, illetve leadni a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda, 1195. Bp. Városház tér 18-20. B épület III. emelet 107. szobában lehet, vagy levélben a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) címre küldhető be.
Tel.: 06-1-347-4527, 06-1-347-4522

A meghirdetett ingatlan adatai:

Cím: Budapest, Bem u. 24. (hrsz.:162862)
Művelési ága: az ingatlannyilvántartás szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület”, a valóságban építési telek, 23 m2-es hasznos alapterületű faházzal.
Telek területe: 147 m2.
Tulajdoni viszonyok: 1/1 arányban a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának tulajdona. Az ingatlan tehermentes.
Közművek: villany, víz, szennyvízcsatorna, gáz bekötve az utcában.
Övezeti besorolás: L4-XIX/I-02 (jellemzően előkert nélküli, vegyes ikres és oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető lakóterület)
A legnagyobb beépíthetőség 30%, építmény magasság: 4,5-6 m, a szintterületi mutató: 0,6.
Az építési övezet szerint a legkisebb kialakítható telek nagysága: 500 m2 (a telek önállóan nem építhető be).
A licitálás kiinduló ára:1.430.000,-Ft.+ÁFA, amely a pavilon (faház) értékét nem tartalmazza
Ajánlati biztosíték: 300.000,-Ft., (a nettó kiinduló ár 10%-a)

Gajda Péter,
Kispest polgármestere