ÜGYTÍPUSOK  2020. február 05.

Idegenforgalmi adó

Jogszabályi háttér
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 22/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról.

Ügyleírás
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és helyi önkormányzati rendelet alapján adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 forint. A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (adóbeszedésre kötelezett) szedi be. A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adókötelezettség magában foglalja a bejelentési, bevallási, adófizetési, bizonylat kiállítási és megőrzési, nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási, adóbeszedési, pénzforgalmi számlanyitásra és adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetéseinek e számlán való teljesítését is.

Adóbevallást benyújtó személye
Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Adóbevallás benyújtás formája és módja
Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
Az idegenforgalmi adatbejelentés, adóbevallás benyújtható az E-Önkormányzati Portálon az idegenforgalmi adó bejelentkezés, valamint adóbevallás űrlapon, illetve az adóhatóság által rendszeresített „PDF" formátumú nyomtatványon, melyet elektronikus formában, E-Papír alkalmazáson keresztül van lehetőség beküldeni a szükséges iratokkal együtt.

Adókötelezettség keletkezésének bejelentése
Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) szálláshely üzemeltetője az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

A bejelentkezés, változás bejelentés, adóbevallás benyújtás céljára szolgáló űrlap:
Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell az adóbevallást benyújtani.

Az elektronikusan benyújtható bejelentkezés, változás bejelentése, adóbevallás az E-Önkormányzati Portálon érhető el:
Nyitólap:https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Amennyiben a gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó nevében megbízott jár el, meghatalmazást kell benyújtani, melyet a Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben űrlap beküldésével tehet meg.

Az E-papír alkalmazáson benyújtható bejelentkezés, változás bejelentése, adóbevallás elérhetősége:
http://www.kispest.hu/ügyintézés/letölthető-nyomtatványok/bejelentkezés-változás-bejelentése-idegenforgalmi-adó

Az idegenforgalmi adó bejelentkezés, változás bejelentése, adóbevallás nyomtatvány beküldéséhez szükség mellékelni a bejelentéssel kapcsolatos iratokat (cégkivonat, aláírási címpéldány, mentességet igazoló nyomtatvány, meghatalmazás, stb.).

Fizetési határidő és számlaszám
Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig – azaz a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – fizeti meg.
Idegenforgalmi adószámla elnevezése és száma:
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó Beszedési Számla (11784009-15519009-03090000).

Eljárás díja
Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő
Az ügyintézési határidő a bejelentkezés, az adóbevallás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az adatbejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos döntések közlése
Az idegenforgalmi adó önadózáson alapuló adónem, így a bevallással kapcsolatos döntés (határozat) - az adókötelezettség határidőben és megfelelően történő teljesítése esetén - nem készül.

Nyomtatványok: Idegenforgalmi adó - nyomtatványok

Ügyintézés: Pénzügyi és Gazdasági Iroda