Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Kispesti szervezetek támogatása 2023

Kispest Önkormányzata pályázatot hirdet kispesti szervezetek támogatására a 2023. évre.

A pályázat kiírója:
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata.

A pályázat célja:
Azon Kispesten működő szervezetek támogatása, amelyek a helyi társadalmi kapcsolatok erősítését szolgálják, illetve a lakosság, a közösség mindennapi életét segítő tevékenységeket végeznek.

A pályázható tevékenységek:
A. ) A helyi társadalmi kapcsolatok erősítését célzó közösségi programok megvalósítása.
B.) Az egészséges életmódra nevelést támogató és egészségvédő programok megvalósítása.
C.) Rendszeres, széles körben igénybe vehető sporttevékenység megvalósítását célzó programok megvalósítása.
D.) Kispesten élő, tanuló gyermekek számára szervezett nyári táborok megvalósítása.
E.) Amatőr utánpótlás korú élsportolók fejlődését elősegítő tevékenységek támogatása.

Szervezetenként maximum 2 tevékenység pályázható és az egy pályázat keretében beadható.

Rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázati cél megvalósítására 40 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának 3.10.1.1. költségvetési során. Tevékenységenként egy pályázó minimum 100 ezer, maximum 400 ezer Ft összegű támogatást igényelhet.

Pályázók köre:
- Jelen felhívás keretében pályázatot nyújthatnak be Kispesten működő és a kispesti közéletben tevékenykedő szervezetek (egyesületek, alapítványok, civil társaságok, civil szervezetek, közintézmények).
- Pályázatot nyújthatnak be azok a törvényszéken (bíróságon) nem bejegyzett szervezetek is, melyek a Kispesti Önkormányzatnál történő nyilvántartást önként vállalják, mint civil társaság. * A nyilvántartásba vétellel a szervezet vezetője vállalja az egy személyi felelősséget.

Azon szervezetek amelyek Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 2023. évi költségvetésének külön során nevesített támogatásba részesülnek illetve egyedi támogatási igényt nyújtottak be Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatához 2023. évben és kedvező elbírálásban részesültek jelen felhívásra pályázatot nem nyújthatnak be.

Az E.) pontban foglalt tevékenységre pályázatot azok a sportegyesületek nyújthatnak be, melyeknek 2005. január 01. után született versenyzője 2020. január 01-től a pályázat benyújtásáig, olimpián, paraolimpián, világbajnokságon, világkupa versenyen, európai versenyen I-IV. helyezést ért el, vagy országos bajnokságon, országos kupaversenyen, országos diákolimpián I-III. helyezést ért el.

Kötelezően csatolandó mellékletek
1.         A pályázó szervezet hatályos létesítő okiratának másolata (alapító okirata, civil társasági szerződése vagy bírósági bejegyző határozata), illetve adatainak közhiteles nyilvántartásból származó; 60 napnál nem régebbi végzésének vagy kivonatának másolata (pl: a www.birosag.hu honlapról)
A korábban támogatásban részesült szervezet által egy korábbi pályázat során leadott létesítő okiratot nem szükséges ismételten benyújtani, ha abban változás nem következett be, és a szervezet képviselője erről a Pályázati Adatlapon nyilatkozik.
2.         Köztartozás - mentességről szóló igazolás
3.         Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségről
4.         Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről
5.         Pályázati adatlap
6.         A E.) pont esetén csatolandó melléklet az eredménylista, oklevélmásolat és a 1. mellékletben található sportolónként kitöltött – egyéni adatlap

Amennyiben a pályázó Civil Társaság, csatolandó az önkormányzati nyilvántartásba vétel igazolása és a szervezet vezetőjének nyilatkozata az összeférhetetlenségről illetve az érintettségről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet 75. § (6) bekezdése alapján költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, közalapítvány, illetve az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet támogatási igénye esetén - ideértve azt az esetet is, ha a támogató a gazdálkodó szervezet felett alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol - nem kell csatolni a (2) és (3) bekezdés szerinti olyan nyilatkozatokat, dokumentumokat, illetve nem kell a támogatási szerződésben megtenni azokat a nyilatkozatokat, amelyek olyan tények fennállását tanúsítják, amelyekről a támogatónak egyébként hivatalos tudomása van.

A pályázat beadásának feltételei:
Pontosan kitöltött és határidőre beadott "Pályázati Adatlap", amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Humánszolgáltatási Csoportjánál - 1195 Bp. Városház tér 18-20. - vagy letölthető itt.
A Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Humánszolgáltatási Csoport elérhetősége: telefonszám: 06/1/347-4632, III. emelet 68-69. szoba.
A Pályázati Adatlap személyesen beszerezhető: hétfő, kedd, szerda, csütörtök:12.00-16.00 óra között.

Elszámolható költségek:
- Minden, a szervezet alapszabálya szerinti tevékenységével összefüggő működési költség (pl. bérköltség, irodabérlet, utazási költség, telefonköltség, eszközbeszerzés).
- A szervezet által a pályázati cél megvalósulása érdekében megvalósított program költségei (pl. tiszteletdíj, fogyóeszköz vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, papír-írószer, szállásköltség, utazási költség, bérleti díj,), amely felhasználásának szükségessége a pályázati adatlapon bemutatásra került.
A pályázati cél megvalósulása érdekében megvalósított programhoz önrész biztosítása nem szükséges.

Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen felhívás keretében kizárólag a Pályázati Adatlap 6. pontjában megjelölt költségek számolhatók el.

A pályázatok elbírálása:
A támogatás mértékéről és a támogatott pályázatok elszámolásának elfogadásáról Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottsága, alapítványok esetében a Képviselő-testület dönt.
A támogatandó pályázatokról szóló döntését a Bizottság és a Képviselő-testület 2023. május havi ülését követően teszi közzé, a pályázókat írásban is értesíti.
Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a döntéshez szükséges információkat és kért igazolásokat, okmányokat hiánytalanul, határidőben megküldte.
Nem köthető támogatási szerződés azzal a pályázóval, aki az előző két naptári évben Budapest Főváros XIX. Kerület Önkormányzattól támogatást kapott és azzal megfelelően nem számolt el.

A pályázatok kezelése:
A támogatás folyósításának feltétele a Támogatási szerződés megkötése.
A pályázati támogatás kifizetése az év folyamán egy alkalommal, a pályázatok elbírálását követően történik a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint.
A pályázat nyerteseinek a támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben rögzített határidőig, vagy 2024. január 15-ig el kell számolnia.
A pályázati döntéseket az önkormányzat nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt.
Az önkormányzat a pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szervezetek, közösségek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat internetes honlapján hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára.

A támogatás felhasználása:
Az elnyert támogatás a 2023. január 1. és 2023. december 31. között keletkezett költségekre használható fel.
Az elszámolás benyújtásának határideje: 2024. január 15.
Az elszámolási és az esetleges visszafizetési feltételeket a Támogatási szerződés tartalmazza.

 A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. április 11.

A pályázatokat Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Humánszolgáltatási Csoportnak címezve (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) a pályázati feltételeknek megfelelően lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton. (Személyesen 2023. április 11-én kedden 16:30 óráig. Postai úton benyújtott pályázat esetében az elsőbbségi levélként történő feladás legkésőbbi időpontja szintén 2023. április 11-e kell, hogy legyen).

Hiányosan megküldött vagy a beküldési határidő után benyújtott pályázatokat nem bírálunk el!

A pályázók vállalják, hogy támogatandó programjuk megvalósításának időpontjáról a KOSIE Bizottságot írásban tájékoztatják.

 Mellékletek:

 Pályázati adatlap ----- Segédtábla

1. Egyéni amatőr élsportolói adatlap

2. Nyilatkozat az összeférhetetlenségről

3. Közzétételi kérelem nyilatkozat

4. Támogatási szerződés tervezete 

varoshaza-nyar-alt