Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Önkormányzati helyiség bérbeadása versenytárgyaláson - Kossuth téri Piaccsarnok G/5.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet pályázatot hirdet a Budapest XIX. kerület, Kossuth téri Piaccsarnokban lévő üres önkormányzati helyiség bérbeadására versenytárgyalás keretében, licitálással.

Kifüggesztés időpontja: 2024. június 11.
Pályázat beadás határidő: 2024. július 5. 12 óra
Pályázat benyújtás módja: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági
Ellátó Szervezet (1192 Budapest, Ady Endre út 7.) személyesen, vagy postai úton
Versenytárgyalás ideje: 2024. július 8. 14 óra 00 perc
Versenytárgyalás helye: Gazdasági Ellátó Szervezet hivatali helyisége
1192 Budapest, Ady Endre út 7.

Pályáztatásra kerülő áruda:

Kossuth téri Piaccsarnok G/5. számú helyiség (hrsz.:162301/7/G/5)
Rendeltetés: áruda (üzlethelyiség),
Használat a piacüzemeltetési szabályzat szerint.
Alapterület: 22,24 m2
Műszaki állapota: átlagos
Közműellátás: villany, víz, csatorna
Meghirdetett bérleti díj (a licit induló összege): 61.827,- Ft/hó (ÁFA mentes)
Jelenlegi közös költség: 45.036 Ft/hó
Egyszeri térítési díj összege: 326.150,- Ft
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.
A helyiség bérlete határozott időtartamra, 5 évre szól.

1. Általános tájékoztató:
A pályázaton (versenytárgyaláson) minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, egyéni vállalkozó, jogi személy, intézmény részt vehet. Szívesen fogadjuk őstermelők, családi vállalkozások jelentkezését is.
A jelentkezést teljes bizonyító erejű magánokiratként kell írásban benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, címét, két tanú aláírását, vagy ügyvéd ellenjegyzését, a bérbevétel célját, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozási igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégkivonat másolatát, aláírási címpéldányát, NAV adóigazolást,.
b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
c) a pályázó azon nyilatkozatát, hogy a vele kötendő bérleti szerződésben foglaltak teljesítésére közokiratban kötelezettséget vállal, továbbá vállalja annak elkészítésének költségeit.
A pályázati kiírás nem minősül ajánlati kötöttségnek, azt a Kiíró az érdekkörébe eső okból a versenytárgyalást megelőzően visszavonhatja. A tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő, illetve késve leadott pályázatot a Kiírónak nem áll módjában elfogadni, azt érvénytelennek minősíti, a pályázó a versenytárgyaláson nem vehet részt.

2. A bérbeadás általános feltételei:
A használó köteles a helyi jogszabályban meghatározott piaci rendet betartani. A helyiségek megtekintett műszaki állapotban, a rendeltetésszerű használathoz szükséges szerelvényekkel kerülnek bérbeadásra, mely állapotot felek az átadáskor külön adatlapon rögzítik. A versenytárgyalás nyertese a helyiségben a tevékenység gyakorlásához szükséges egyéb munkát, berendezést csak saját költségén, a bérbeadó előzetes írásos hozzájárulásával végezhet. A helyiség visszaadása esetén – külön megállapodás hiányában - a bérlő köteles az eredeti állapot saját költségén helyreállítani.
Az ajánlattevő, aki más önkormányzati tulajdont bérel, vagy használ és egy hónapnál több díjhátraléka van, vagy jogviszonyát a saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, a versenytárgyalásból kizárásra kerül. Az az ajánlattevő is kizárásra kerül, amellyel a fennállt bérleti jogviszonyt az önkormányzat bérleti díj tartozás miatt felmondta, illetve amelynek tagja és/vagy ügyvezetője olyan cégben volt tag/ ügyvezető, amelynél kizárásnak lenne helye.
A havi bérleti díjon felül fizetendő a bérleményre jutó közös költség és közüzemi díj. A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának tulajdonában lévő piacok működési rendjéről szóló üzemelési Szabályzat V/3./a pontja értelmében a helyiség bérbevételéért egyszeri térítési díjat, valamint 6 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell megfizetni. Az egyszeri térítési díj a bérleti jogviszony megszűnését követően nem jár vissza. Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, ha a bérlő a helyiséget nem tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyta el, bérleti, illetve közüzemi díjjal, járulékos költséggel tartozik, továbbá az önkormányzatnak egyéb kárt okoz. Az óvadék felhasználható abban az esetben is, ha a bérleti szerződés a bérlő hibájából, vagy egyoldalú kezdeményezésére egy éven belül szűnik meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt óvadék a helyiség átadás-átvételét követően 30 napon belül a volt bérlő részére - kamat felszámítása nélkül - visszafizetésre kerül.
Az egyszeri térítési díjat, valamint a licitálás során kialakult havi bérleti díj hatszorosának megfelelő összegű óvadékot a szerződés megkötése előtt kell a Gazdasági Ellátó Szervezet részére átutalni. A teljesítést igazoló bizonylatok a bérleti szerződés mellékletét képezik.

3. A versenytárgyalás feltételei:
A versenytárgyalás részvételi díja a megpályázott helyiségre meghirdetett 1 (egy) havi bérleti díja, melyet a GESZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519023-10160002 számú számlájára kell átutalni, a jelentkezési határidőig. A versenytárgyaláson a jelentkezők képviseletében csak olyan személyek vehetnek részt, akik igazolják, hogy jogosultak a licitálásra. A versenytárgyaláson a licitálás százezer forint alatti havi bérleti díj esetében 5.000,- Ft-os licitlépcsővel történik. A helyiség bérleti jogát a versenytárgyaláson résztvevők közül az szerzi meg, aki a versenytárgyalás feltételeinek megfelel és a versenytárgyaláson – a licit során – a legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot. A tulajdonos bérbeadó a versenytárgyalás nyertesével köt szerződést az előírt feltételek kikötésével. A versenytárgyalás részvételi díja bérbeszámításra kerül.
A pályázó a részvételi díjat elveszíti, amennyiben
- a versenytárgyaláson nem jelenik meg, vagy a versenytárgyaláson eláll a pályázattól,
- a nyertes pályázó, vagy visszalépések miatt nyertessé váló pályázó a szerződéskötéstől eláll,
- az egyedüli pályázó az eredményesnek minősített versenytárgyaláson bejelenti, hogy a bérbevételi szándékától eláll.
A licitáláson vesztes ajánlattevők részére a versenytárgyalás részvételi díja a versenytárgyalás napjától számított 10 munkanapon belül visszatérítésre kerül. Amennyiben a nyertes pályázó részéről az egyszeri térítési díj, és az óvadék befizetésére, valamint az előkészített helyiségbérleti szerződés aláírására a külön felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül a pályázó érdekkörébe tartozó ok (így különösen a pályázó elállása) miatt nem kerül sor, a bérbeadó a helyiséget annak a pályázónak adja bérbe, aki a licitálás során a következő legmagasabb összegű ajánlatot tette, amennyiben a pályázó újból befizeti az ajánlati biztosítékot. Szerződéskötés esetén a versenytárgyalás részvételi díja bérbeszámításra kerül.

4. Elérhetőség, érdeklődés
Gazdasági Ellátó Szervezet, 1192 Budapest. Ady Endre út 7.
információ: 06-1 34-74-600 / 2468
e-mail: kezeles@gesz.kispest.hu

Piacüzemeltetési Csoport: Kossuth tér Piaccsarnok:
telefon: 06-1 28-29-486
e-mail: piac@kispest.hu

A helyiségek megtekintését a Gazdasági Ellátó Szervezet Piacüzemeltetési csoportja előzetes időpont egyeztetést követően munkanapokon 7-16 óra között biztosítja.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Gazdasági Ellátó Szervezet