ÜGYTÍPUSOK  2012. február 19.

Kereskedelmi tevékenység gyakorlásának bejelentése/működési engedély

A kereskedelmi tevékenység folytatását be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti településen, míg egyéb kereskedelmi tevékenységek (például üzletben folytatott kereskedelem, közterületi értékesítés, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység) esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti településen kell megtenni.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletében meghatározott termékek kizárólag üzletben működési engedély birtokában forgalmazhatóak. A Rendelet 6. számú mellékletében meghatározott termékek forgalmazása a bejelentést követően kezdhető meg.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseinek megfelelően a természetes és jogi személyek számára Hivatalunk a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.
Hatóságunk az ügyfelek számára az E-önkormányzat portálon https://ohp.asp.lgov.hu vagy
http://e-onkormanyzat.gov.hu és az e-Papír https://epapir.gov.hu/ keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Az űrlap kitöltés: http://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_urlapkitoltes
önkormányzat kereső: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (kiválasztani)
Ügytípus: üzleti tevékenység (lehetőségek):

1. Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról - online kitöltés, beküldés.
Adatváltozás, nyitva tartás és megszűnés bejelentése is ezen a nyomtatványon történik, illetéket nem kell fizetni.

2. Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához - online kitöltés, beküldés.
Új üzletköteles termék esetén, az eljárás illletékmentes.

3. Működési engedély visszavonási kérelem - online kitöltés, beküldés, az eljárás illetékmentes.
Csak üzletköteles termékre vonatkozóan a megszűnés bejelentése, az eljárás illetékmentes.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el. Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről:
Természetes személyek esetén:
– eSZIG (https://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-alairas_informaciok)
– AVDH (https://www.nisz.hu/)
Jogi személyek esetén pl.: https://e-szigno.hu/

Felhívjuk figyelmét, hogy:
Gazdálkodó szervezet ügyfél az Eüsztv.14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.

Természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – a rendelkezési nyilvántartásban szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére.
A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el. 

Csatolandó dokumentumok: 
• az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
• haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
• közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
• meghatalmazás (amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el)

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetén a vásárlók könyvét a használatba vétel (tevékenység megkezdése) előtt hatóságunk hitelesíti, amennyiben a bejelentés/kérelem megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.
A kereskedő a nyilvántartás adatait érintő adatváltozást (pl. cégnév, székhely, termékkör stb.) haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni.

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni.
A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Kormányrendelet rendelkezései alapján 2020. május 18. napjától hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető a működési engedély köteles termék forgalmazása. A tevékenység az elektronikus úton – ügyfélkapun, online űrlap segítségével vagy e-mail útján (ellenorzottbejelentes@kispest.hu) – történő bejelentést követően gyakorolható, amennyiben a hatóság nyolc napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését.
Jogszabályok:
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
a kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet
az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet

A kereskedelmi tevékenységekről hatóságunk nyilvántartást vezet az alábbiak szerint:
A kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása
Nyilvántartás megtiltott szolgáltatási tevékenységről

I. Tájékoztatás

Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele egyéb jogszabályi kötelezettségek alól nem mentesít, például:

A nemesfémtárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet,

Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló az 57/2010. (V.7.) FVM rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt élelmiszerek (friss hús, friss halászati termék, az élő hal kivételével, nyers tej, hűtést igénylő tej és tejtermék, vendéglátó-ipari termék – az italok kivételével, azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik a végső fogyasztó részére, békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga) kiskereskedelmi forgalomba hozatalához a járási Állategészségügyi Hivatal külön engedélyt ad ki. A külön engedélyt a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya (címe: Budapest 1135 Lehel u. 43-47., telefon: 236-3990) jár el, melyhez FELÍR számmal rendelkezni kell.

 Az eljárással kapcsolatban előzetes egyeztetés kérhető: Dr. Szondy Ágnes +36 30 438 4467

Szeszes ital kimérést végző vendéglátóipari üzlet esetén:
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek működésének korlátozásáról szóló 11/2011. (VI.21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben feltüntetett I-es övezeten kívül a szeszesital forgalmazása nem megengedett.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek éjszakai működésének korlátozásáról szóló 38/2007. (XI.23.) önkormányzati rendelet (1) bek. értelmében a vendéglátó üzletek – a (2) bek. meghatározott üzleteket kivéve - (december 31. és január 1. kivételével) 22.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva a kerület beépítésre szánt területei közül a lakóterület és a vegyes terület építési övezetekben.

A kereskedelmi tevékenységének végzésének feltételeiről szóló Korm. rendelet (IX.29.) 21. § (2) bek. értelmében a melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével – tilos szeszesitalt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. A (2) bekezdésben megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző - a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével – engedélyezheti.

Zeneszolgáltatás esetén: a hivatkozott Korm. rend. 22. § (1) bek. értelmében vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető. Ebben az esetben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése alapján a tevékenység megkezdése előtt a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni.

 

II. A rendeltetésmódosításról, a parkolóhely létesítési kötelezettségről és annak megváltásáról

- A településkép védelméről szóló 34/2017. (XI. 29.)Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület önkormányzati rendelete: https://uj.kispest.hu/onkormanyzat/rendeletek/7945-2017-34-a-telepuleskep-vedelmeroluj

- A parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely létesítési kötelezettségről és annak megváltásról szóló 12/2020. (XII. 12.)Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület önkormányzati rendelete:
https://uj.kispest.hu/onkormanyzat/rendeletek/9430-2020-12-vi-3-onkormanyzati-rendelete-a-parkolohely-letesitesi-kotelezettsegrol-es-annak-megvaltasarol

 

III. A napi fogyasztási cikket értékesítő új üzletek és a parkolóhely számítás
Napi fogyasztási cikk: vendéglátó tevékenység keretében értékesített termékek kivételével olyan, lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló élelmiszer, drogériai termék, háztartási tisztítószer és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet a fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél;

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amelynek döntő hányadát napi fogyasztási cikknek minősülő termékek árusítása teszi ki. Napi fogyasztási cikket értékesítő új üzlet működését csak akkor kezdheti meg, ha biztosítja az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben az árusítótér nagysága alapján meghatározott számú gépkocsi elhelyezésére szolgáló várakozóhelyet, és megfelel a járművek elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak. (érintett termékkörök: 1., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 20., 21.)

A parkolóhelyek kiszámítása az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklet alapján:

Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása
Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:
1. minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után,
2. kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett 10 m2, e fölött minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,
3. szállás jellegű - kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon - önálló rendeltetési egység minden vendégszoba után,
4. vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m2 nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is), ...
11. ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m2-e után,
12. raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e után, ….
14. iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,
15. jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 500 m2-e után,
16. kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden 10 férőhely után,
17. hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló irodai helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után.

 

IV. Ellenőrzés
A kereskedelmi hatóság ellenőrzi, hogy a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve ennek árusításra vonatkozó előírásoknak eleget tesz-e. Pl: szakképesítés, egészségügyi alkalmasság, szemétszállítási szerződés, vásárlók könyve kihelyezése, cégtábla.

Szakképesítés:
Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V.14.) NFGM rendeletben meghatározott termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt végző személyeknek a rendeletben meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie.

Nyomtatványok: Kereskedelmi tevékenység és kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás bejelentőlapok, üzlet működési engedélye iránti kérelem  

Ügyintézés: Hatósági Iroda  
Üzletek működésének engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység, szálláshely-szolgáltatók, piacok, bevásárlóközpontok nyilvántartásba vétele, Vásárlók könyve hitelesítés kérelem:
Szentes Gyuláné - C. ép. fsz. 8., 347-4592
Uhereczky Zoltán - C. ép. fsz. 9., 347-4663

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.