KÖZLEMÉNYEK  2018. március 07.

Kispestieknek segít az önkormányzat a hátralék rendezésében

Önkormányzatunk támogatást nyújt a közüzemi díjhátralék megfizetéséhez, annak érdekében, hogy a szociálisan rászorultak lakhatásának biztonságát elősegítse, a lakhatással kapcsolatos költségeikből származó adósságterheket enyhítse. Az adósságcsökkentési támogatás a szociálisan rászoruló személyek részére nyújtott, a lakhatási kiadások kapcsán keletkezett lakbér- és különszolgáltatási díj-, vezetékes gázszolgáltatási díj-, áramszolgáltatási díj-, illetőleg távhődíjhátralék rendezéséhez történő hozzájárulás.

segites-kezek-jo

Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon, kizárólag a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrumnál (Budapest XIX. kerület, Táncsics M. u. 7.) nyújtható be.

A képviselő-testület adósságcsökkentési támogatást állapít meg a lakhatási kiadások kapcsán keletkezett hátralék rendezéséhez történő hozzájárulásként annak a hátralékkal terhelt lakásban életvitelszerűen élő személynek, aki
•          a bérlőként, bérlőtársként vagy jogcím nélküli használóként lakik az önkormányzat tulajdonában álló bérlakásban,
•          bérlőként lakik az állam nevében és javára a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt lakóingatlanban, vagy
•          tulajdonosként vagy haszonélvezőként lakik magántulajdonban lévő társasházi-, szövetkezeti lakásban vagy magántulajdonban lévő családi házban, feltéve, hogy esetében együttesen fennállnak a jogosultsági feltételek.

Hátraléknak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó
•          lakbér- és különszolgáltatási díjhátralék,
•          áramszolgáltatási díjtartozás,
•          vezetékes gázszolgáltatási díjtartozás,
•          távhőszolgáltatási díjtartozás.
Hátraléknak minősül az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék is.

A megállapítás feltételei:
Adósságcsökkentési támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270%-át, egyedül élő vagy gyermekét egyedül gondozó szülő esetén annak 310%-át,
•          a szolgáltatók felé fennálló adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
•          vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás különbözetének (a továbbiakban: önrész) megfizetését, továbbá a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum adósságkezelési tanácsadójával (a továbbiakban: tanácsadó) való együttműködést,
•          a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyona, (a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg,) amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, 855 000 Ft-ot vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát, 2 280 000 Ft-ot meghaladja,
•          és az adóssággal érintett lakás nagysága nem haladja meg
1-2 személy esetében a 2 lakószobát
3-4 személy esetében a 3 lakószobát
5-6 személy esetében a 4 lakószobát, és minden további személy után az egy Iakószobát.

Az adósságcsökkentési támogatásra irányuló kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon a tanácsadónál év közben folyamatosan lehet benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell:
– önkormányzati bérlakás esetén
•          a bérleti szerződés másolatát,
•          a Kispesti Vagyonkezelő Műszaki Szervezet által végzett utolsó bérleményellenőrzésről készült jegyzőkönyv fénymásolatát,
– társasházi és szövetkezeti lakás, valamint egyéb ingatlan esetén a lakás vagy ingatlan helyrajzi számát hitelt érdemlően igazoló dokumentum másolatát,
– a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a hiteladós által megkötött lakásbérleti szerződés másolatát,
– a szolgáltató szervezet által kiállított hivatalos iratot az adósság jogcíméről, összegéről, felhalmozódásának időtartamáról, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről,
– a kérelmező és a háztartásában élők jövedelméről tett jövedelemnyilatkozatot, a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy igazolást, és
– a 3/a. melléklet szerinti formanyomtatványon tett vagyonnyilatkozatot.

Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át és összege legfeljebb háromszázezer forint lehet.

Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon, kizárólag a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrumnál (Budapest XIX. kerület, Táncsics M. u. 7.) nyújtható be. Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmek benyújtása év közben folyamatos.

A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum nyitvatartása:
Hétfő:             8.00 – 16.30-ig
Kedd:            12.00 – 16.30-ig
Szerda:           8.00 – 16.30-ig
Csütörtök:       8.00 – 16.30-ig
Péntek:           8.00 – 14.00-ig

Az adósságkezelési tanácsadást előzetes felmérést követő időpont-egyeztetés után vehetik igénybe a kispesti családok. Kapcsolatfelvételre az Intézmény nyitvatartási idejében személyesen a 1193 Budapest, Táncsics u. 7. (emelet) szám alatt kerülhet sor.

A Kispesti Önkormányzat által biztosított adósságcsökkentési támogatás igénybevételének részleteiről, az eljárás menetéről bővebb információ, illetve a kapcsolatfelvételhez időpont a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum 347-0040-es telefonszámán kérhető.

Kispest Önkormányzata