Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Önkormányzati helyiség bérbeadása versenytárgyaláson - Üllői út 243.

A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonban lévő üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség versenytárgyalás keretében, licitálással történő bérbeadására.

Kifüggesztés időpontja: 2023. május 3.
Jelentkezés határideje: 2023. június 2. 12 óra
Pályázat leadása: Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat GESZ vagyongazdálkodási titkárságán, 1192 Budapest, Ady Endre út 7. szám alatt
Versenytárgyalás: 2023. június 5-én 14 óra 00 perc a GESZ hivatali helyiségében, 1192 Budapest, Ady Endre út 7. szám alatt.

Pályáztatásra kerülő üzlethelyiség:

Bp. XIX. ker. Üllői út 243 (hrsz.: 161406/28)
Rendeltetés: üzlethelyiség
Végezhető tevékenységek: kereskedelmi, szolgáltatói, (helyi, övezeti szabályozás szerint)
Műszaki állapot: jó állapotú
Közműellátás: elektromos áram, víz, távfűtés (a bérleményben a távhő szolgáltatás átmenetileg felfüggesztésre került, a Bérlő köteles a fagyvédelemről, illetve a helyiség temperálásáról gondoskodni.)
Alapterület: 66 m2
Energetikai besorolás. FF
A határozott idejű használat tartama: 5 év.
Havi bérleti díj: 71.874,- Ft/hó (a licit induló összege).
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.

1.    Információk, feltételek:
Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. A pályázatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségét, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozási igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégjegyzék másolatát, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

2.    A bérbeadás általános feltételei:
A bérleti jogviszony tekintetében a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 2/2017. (I. 27.) Ökt. számú rendeletének előírásait kell alkalmazni. A nem lakás célú helyiségek az adott és megtekintett műszaki állapotban kerülnek bérbeadásra. A helyiségek felújításának vállalása a bérbeadás alapfeltétele. Az Önkormányzatnak az elvégzett munkák költségének bérbeszámítására nincs lehetősége, a bérlő költségtérítési igényt a bérleti jogviszony időtartama alatt, illetve annak megszűnésekor jogalap nélküli gazdagodás címén sem támaszthat.
A helyiséget játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet.
A Bérlő a bérelt helyiségben átalakítási munkát saját költségen és csak a bérbeadó engedélyével végezhet. A helyiség visszaadása esetén a bérlő saját költségén köteles az eredeti állapot visszaállítására. Ettől eltérni csak külön írásos megállapodás alapján lehet.
A jelen pályázatra jelentkező feladata az illetékes hatóságoknál a bérleményben folytatható tevékenységekkel kapcsolatos előírások, valamint az egyéb feltételek és körülmények előzetes tisztázása. Az egyeztetés elmulasztásából eredő hátrányok és károk a bérbevételre jelentkezőt terhelik.
A helyiségben folytatható tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt valamennyi engedély és hozzájárulás (pl. építési, településképi, társasházi, stb.) beszerzése a bérlő kötelezettsége. Ha a bérlő a helyiséget – a helyiségben végezhető meghirdetett tevékenységen kívül – más tevékenységre kívánja használni, úgy a Hatósági Irodával történt egyeztetés után a bérlőnek saját költéségén kell az átminősítést és szükséges engedélyeztetést elvégeztetni.

Az a jelentkező, aki más önkormányzati tulajdonú helyiséget bérel és egy hónapnál több bérleti díjhátraléka van, vagy a bérleti jogviszonyát saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, nem jogosult a bérbevételre. Az az ajánlattevő is kizárásra kerül, amellyel a fennállt bérleti jogviszonyt az önkormányzat bérleti díj tartozás miatt felmondta, illetve amelynek tagja és/vagy ügyvezetője olyan cégben volt tag/ügyvezető, amelynél kizárásnak lenne helye. Köztartozás, illetve a pályázó, vagy cége ellen folyamatban lévő végrehajtási-, csőd-, vagy felszámolási eljárás szintén kizáró ok.
A leendő bérlőnek előzetesen megállapodást kell kötnie a Gazdasági Ellátó Szervezetnél a közüzemi és egyéb díjakra vonatkozóan.
Bérlőnek a bérleti jogviszony időtartamára a helyiségbérleti szerződés aláírását megelőzően óvadékot kell letennie, amely elkülönített számlán kerül elhelyezésre. Az óvadék mértéke az egy havi bérleti díj hatszorosa, amely után az önkormányzat kamatot nem fizet. Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, ha a bérlő a helyiséget nem tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyta el, bérleti, illetve közüzemi díjjal, járulékos költséggel tartozik, továbbá az önkormányzatnak egyéb kárt okoz. Az óvadék felhasználható abban az esetben is, ha a bérleti szerződés a bérlő hibájából, vagy egyoldalú kezdeményezésére egy éven belül szűnik meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt óvadék a helyiség átadás-átvételét követő 30 napon belül a volt bérlő részére visszafizetésre kerül.
A helyiség bérleti díja (a szerződéskötés évének kivételével) minden év április 1. napjával az előző évre közzétett lakossági fogyasztói árindex mértékének megfelelően növekszik.
A bérleti díjon felül fizetendő a helyiség egyedileg mért, vagy felosztott közüzemi díja, társasház esetén az albetétre jutó közös költség üzemeltetési hányada.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségeit a bérlő köteles megfizetni.

3.    A versenytárgyalás feltételei:
Több ajánlattevő esetén az ajánlattevők a havi bérleti díj összegére licitálnak. A pályázóknak a versenytárgyaláson nyilatkozniuk kell, hogy a GESZ felé bérleti díj, illetve egyéb tartozásuk nincs.
A versenytárgyalás részvételi díja a bérlemény hirdetményben szereplő havi bérleti díja, melyet a jelentkezési határidőig kell átutalni a GESZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519023-10160002 számú számlájára. A befizetési bizonylat eredeti példányát a versenytárgyaláson be kell mutatni. Ha az előírt időben csak egy ajánlat érkezik, amely az előírt feltételeknek megfelel, a pályázati eljárást eredményesnek kell tekinteni. Ha a pályázaton résztvevő nem magánszemélyként pályázik, a versenytárgyaláson a cég működéséről a hatályos iratokat (cégbejegyzés, aláírási címpéldány) be kell mutatni. A versenytárgyaláson a jelentkezők képviseletében csak olyan személyek vehetnek részt, akik igazolják, hogy jogosultak a licitálásra. A versenytárgyaláson a licitálás százezer forint alatti havi bérleti díj esetében 5.000,- Ft-os, százezer és egymillió forint között 10.000,- Ft-os, egymillió forint felett 50.000,- Ft-os licitlépcsővel történik. Az eredmény a versenytárgyaláson kihirdetésre kerül, de a bérleti jogviszony ezáltal még nem jön létre. Amennyiben a nyertes pályázó részéről az óvadék befizetésére, és az előkészített helyiségbérleti szerződés aláírására a versenytárgyalás napjától számított 30 napon belül a pályázó érdekkörébe tartozó ok (így különösen a pályázó elállása) miatt nem kerül sor, a bérbeadó a helyiséget annak a pályázónak adja bérbe, aki a licitálás során a következő legmagasabb összegű ajánlatot tette. Szerződéskötés esetén a versenytárgyalás részvételi díja bérbeszámításra kerül.
A pályázó a részvételi díjat elveszíti, amennyiben:
-    nyertesként a szerződéskötéstől eláll
-    a versenytárgyaláson nem jelenik meg, vagy a versenytárgyaláson a licitáláson való részvételtől eláll,
-    egyedüli, ezáltal nyertes pályázóként bejelenti, hogy a bérbevételi szándékától eláll,
-    a licitáláson vesztes, de a nyertes visszalépése miatt a bérleti szerződés megkötésére jogosulttá váló pályázó a szerződéskötéstől eláll.
A licitáláson vesztes, a bérleti szerződés megkötésére nem jogosult ajánlattevők részére a versenytárgyalás részvételi díja a versenytárgyalás napjától számított 10 munkanapon belül visszatérítésre kerül.

4.    Elérhetőségek, érdeklődés:
Név és cím: Gazdasági Ellátó Szervezet, 1192 Bp. Ady Endre út 7.
Telefon:
titkárság: 34-74-535
információ: 34-77-468
megtekintés: 34-74-680
E-mail cím: kezeles@gesz.kispest.hu

A helyiséget előzetesen egyeztetett időpontban, kedden, vagy csütörtökön 15 óra és 16 óra között lehet megtekinteni.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szervezet