Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Beépítetlen ingatlanok értékesítése versenytárgyaláson

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata a Tulajdonosi Bizottság 4/2017. (I.23) TB. határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő beépítetlen ingatlanok értékesítésére versenytárgyalás keretében (licitálásos eljárással).

licit

A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: folyamatos, visszavonásig

A versenytárgyalás időpontja: A tulajdonos a 2017. szeptember 30-ig beérkező jelentkezések esetén 2017. október 03-án, azt követően minden páros hónap első keddjén tartja a versenytárgyalásokat az előző két hóban jelentkező pályázók között.
A versenytárgyalás helye: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Jogi Iroda (1195. Bp. Városház tér 18-20. B épület II. emelet 80. szoba)

A pályázatra jelentkezhet, illetve a versenytárgyaláson részt vehet:

Azon jogi személy, természetes személy, illetve több jogi vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti, köztartozásuk, az önkormányzattal, bármely intézményével vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságával szemben fennálló tartozásuk nincsen, és nem állnak végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás hatálya alatt, és az erről szóló nyilatkozatukat a pályázattal együtt benyújtják. A pályázó köteles legkésőbb a versenytárgyalást megelőző munkanapon a jogalanyiságát igazoló okiratokat a kiíró részére benyújtani.

Magánszemélyek a személyi okmányaikkal (személyigazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya) igazolhatják magukat. Levélben való jelentkezés esetén a személyi okmányok másolatait a jelentkezési laphoz mellékelni kell.
Jogi személy esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány vagy aláírás minta eredeti példányát kell mellékelni a jelentkezési laphoz.

Amennyiben az ajánlattevőt meghatalmazott képviseli, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a kiírónak a versenytárgyalást megelőző munkanapon át kell adni.
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a kitöltött jelentkezési lap beadása a nyilatkozattal és a fentebb felsorolt okmányokkal együtt, valamint az ajánlati biztosíték beérkezése legkésőbb a versenytárgyalás kezdetéig. A jelentkezést visszavonni személyesen, vagy írásos nyilatkozatban a jelentkezési határidőig lehet. Az a jelentkező, aki a versenytárgyaláson annak kezdetéig nem jelenik meg, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti. A pályázó az ajánlati biztosítékot a Tulajdonosnak az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15519009-06530000 számú letéti számlájára átutalással köteles megfizetni. A nyertes pályázó esetében a befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, azonban ha a szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti, az a Tulajdonost illeti meg.

Az ingatlanok meglévő állapotban, beépítetlen ingatlanként kerülnek meghirdetésre.
A kikiáltási árról nettó 100.000,- Ft-os lépcsőkben felfelé történik a licitálás.
Az Önkormányzat a versenytárgyalási eljárást érvénytelennek nyilváníthatja.
Az Önkormányzat a versenytárgyalási felhívás visszavonásáról a versenytárgyalás megkezdéséig dönthet, amelyről a versenytárgyalás megkezdése előtt kell írásban vagy a versenytárgyalás időpontjában, szóban, jegyzőkönyvbe rögzítetten tájékoztatást adnia az ajánlattevőknek.
A Tulajdonos az ajánlati biztosítékot a licitálást követően a nem nyertes pályázók részére köteles 8 munkanapon belül visszafizetni. A Tulajdonos az ajánlati biztosíték után kamatot csak abban az esetben fizet, ha a visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.
A versenytárgyalás nyertesét a tárgyaláson kell kihirdetni. A szerződés a versenytárgyalás nyertesével a kihirdetéssel nem jön létre.
Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a versenytárgyalás napját követően 30 napig tart.
A nyertes pályázó a licitálástól számított 30 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződést határidőben nem köti meg, a Tulajdonos a versenytárgyaláson részt vett, következő legmagasabb ajánlatot tevővel kötheti meg azt a versenytárgyalást követő 45 napon belül.

Az abádszalóki ingatlanokra a helyi önkormányzatnak, a Budapest, XIX. Sólyom köz 15. számú ingatlanra a Magyar Államnak és a Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga van. A szerződéskötést követő 3 munkanapon belül a Tulajdonos kezdeményezi a jogosultaknál, hogy az elővásárlási jogukról mondjanak le, és erről ilyen értelmű írásbeli nyilatkozatot tegyenek.

Fizetési feltételek: A győztes pályázó a szerződés kötést követő 45 napon belül köteles a teljes vételárat megfizetni.

A jelentkezési lap letölthető itt. A pályázatról előzetesen érdeklődni, a jelentkezési lapot átvenni, illetve leadni a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda, 1195. Bp. Városház tér 18-20. B épület III. emelet 107. szobában lehet, vagy levélben a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) címre küldhető be.
Tel.: 06-1-347-4527, 06-1-347-4522

A meghirdetett ingatlanok adatai: 

Abádszalók, Arany János utca 36/1 (hrsz.: 5083)
Művelési ága:„kivett beépítetlen terület”,
Telek területe: 510 m2.
Tulajdoni viszonyok: 1/1 arányban a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat tulajdona.
Közművek: villany, víz, szennyvízcsatorna az utcában
Övezeti besorolás: Üh-4 (hétvégi házas üdülőterület)
A legnagyobb beépíthetőség 20%, az építmény magassága 3-6,0 m közötti. Beépítési mód: csoportos
A legkisebb kialakítható telek nagysága:180 m2
A licitálás kiinduló ára: 680.000,-Ft+27%ÁFA=863.600-Ft.
Ajánlati biztosíték: 68.000,-Ft., (a nettó kiinduló ár 10%-a)
A versenytárgyalás időpontja: 2017. október 03-tól kezdve minden páros hónap első keddjén 10.00 órakor. 

 

Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.