HÍREK  2021. október 01.      260

Stabil a költségvetés: Kispest elkerülte a csődhelyzetet

Egyebek mellett a költségvetés módosításáról, a Közpark Kft. tevékenységének újragondolásáról, a Zöldporgram Iroda, valamint a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda átszervezéséről, feladatainak módosításáról, Roma Munkacsoport alakulásáról, valamint önkormányzati érdekegyeztető fórum működéséről döntöttek a képviselők a szeptember végi ülésükön.

A képre kattintva galéria nyílik. (13 kép)

Egyperces néma felállással emlékeztek a képviselők a testületi ülése elején Kispest augusztus elején elhunyt díszpolgárára, Nagy Mihályra.

Döntött a testület arról, hogy az önkormányzat idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezt jövőre 6 millió forinttal támogatják majd.

A képviselők döntése alapján átszervezik a Közpark Nonprofit Kft. és a Kispesti Polgármesteri Hivatal közterületek (zöldterületek, közterületi infrastruktúra) kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatait. Az önkormányzatnál eddig a zöldterületeket érintő munkákat a Zöldprogram Iroda, valamint a Közpark Kft. látta el, de ez a munkamegosztás nem volt mindig zökkenőmentes és hatékony. A hatékonyabb munkavégzés része volt az új vezetői pályázatnak, amelyet kényszerből, a Közpark korábbi vezetőjének halála miatt írtak ki. A nyertes, Dr. Vitál Márton javaslata és az elfogatott átszervezési terv szerint, valamint a Városháza városüzemeltetési
feladatainak felülvizsgálata után a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda feladatköre letisztul, ennek megfelelően neve Vagyongazdálkodási Irodára változik. A Zöldprogram Iroda feladatköre részben környezetvédelmi, közútkezelői, környezetvédelmi és műszaki hatósági lenne.

A két iroda feladatainak egy része a Közpark Kft.-hez kerül: ezek a közutak karbantartásával, felújításával, és a közterületi berendezések üzemeltetésével, valamint a teljes kerületre kiterjedően a zöldterületek fejlesztésével, a zöldterületek kezelésével és üzemeltetésével, továbbá a közterületi fákkal, valamint a köztisztasággal kapcsolatos feladatok. Ferenci István képviselő (LMP) kérdésére válaszolva Gajda Péter polgármester (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) a vitában elmondta, a 2020-ban elkészült Kispesti Klímastratégia megvalósításának felügyelete a Zöldprogram Irodához tartozik majd, és keresik a szakembert a program felügyeletére.

A napirend kapcsán Varga Attila alpolgármester (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd) elmondta, hogy kísérleti jelleggel Wekerlén az Esze Tamás utcában, mintegy kétszáz méternyi szakaszon a lombgyűjtő ketrecek helyett lombgyűjtő zsákokat kapnak az ott lakók, és megvizsgálják a lakossági zsákos közterületi avargyűjtés lehetőségét, mert a ketreces megoldásnál nem csak zöldhulladék gyűlt össze, hanem sokan alkalmi lomtalanításra is használták ezeket.

Ezzel összefüggésben is a képviselő-testület módosította költségvetését: közigazgatási kiadások terhére megemelték a Közpark Nonprofit Kft. támogatását 14 millió forinttal, továbbá 30 millió forinttal a városüzemeltetéssel együtt járó közterületi feladatok átszervezése miatt. Ezen kívül 25 millió forinttal támogatta a képviselő-testület a Kispesti Uszodát a járvány okozta bevételkiesés miatt. Gajda Péter polgármester a költségvetés módosításakor elmondta, hogy a kormányzati elvonások miatt egy jóval visszafogott gazdálkodásra kényszerült a város azon az áron, hogy elmaradtak, elmaradnak olyan programok, feladatok, szolgáltatások, amelyeket a kispestiek korábban már megszoktak, vártak. A közös munkának köszönhetően a város elkerülte a csődhelyzetet, jelenleg stabil Kispest költségvetése.

A rendeletmódosítások között tárgyalták a képviselők az építményadóról szóló rendeletet, amelynek változásától, az adóemeléstől csaknem 100 millió forint bevételt remélnek.

Különleges, más kerületekben még nem tapasztalt gyakorlat kialakításáról is döntöttek a képviselők. Mostantól civil, önként jelentkező, társadalmi megbízású megfigyelőket delegál az önkormányzat bizottságaiba, Kft.-inek felügyelőbizottságaiba. Az önkormányzat tavaly hirdette meg ezt a lehetőséget a kispestieknek. A felhívás után egy-egy fő a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottságban, a Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottságban, illetve a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. felügyelőbizottságában vehet részt tanácskozási joggal. A vitában elhangzott, hogy bár mind a képviselő-testületi, mind pedig a bizottsági ülések nyilvánosak, ez egy nagyon innovatív lépés a nyilvánosság, valamint az átlátható működés teljes körű megteremtése érdekében.

Ismét döntés született arról, hogy a Budapest- Kispest-Központi Református Egyházközséggel 2017. augusztus 15. napján létrejött használati megállapodást az Ady Endre Református Általános Iskola épületének és a hozzá tartozó ingóságoknak a további térítésmentes használatba adására egy évvel meghosszabbítja az önkormányzat. Ugyancsak a református egyház kérésére a képviselő-testület döntött arról, hogy felkéri a polgármestert az egyház térítésmentes használatába került Szölőskert Református Óvoda 681 négyzetméter területű játszóudvarának a használati megállapodásban rögzítettek szerint való értékesítésével kapcsolatos eljárás lefolytatására, ennek keretében az értékbecslés készítésére és az értékesítéssel kapcsolatos döntések előkészítésére.

Módosították az önkormányzat együttműködési megállapodását az e-Mobi Elektromobilitás
Nonprofit Kft.-vel közterületi elektromos töltőállomások kialakítására és
üzemeltetésére.

Elfogadta a képviselő-testület a Greenturf Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felajánlását, hogy elvégzi a Kós Károly téri játszótéren lévő 12x20 méteres, műfüves edzőpálya műfűburkolatának cseréjét még 2021 októberében. A felajánlás mértéke 1,5 millió forint. A napirend kapcsán Lazányi Ferenc képviselő (Fidesz-KDNP) kiemelte, hogy ezt a vállalást Erős János, a Játszi Foci Mozgalom kerületi koordinátora hozta a kerületbe.

A testület felhatalmazta a polgármestert a Polgármesterek Szövetsége által az éghajlatváltozással kapcsolatban megfogalmazott vállalások teljesítése érdekében létrejött együttműködés tagfenntartó nyilatkozatának aláírására. Kispest 2015. szeptemberében csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez, amelyben az önkormányzat vállalta, hogy egy éven belül Fenntartható Energia Akciótervet (Sustainable Energy Action Plan, SEAP) készít, amely az
energiagazdálkodással kapcsolatos intézkedéseket tartalmazza az energia-megtakarítás elérésének
érdekében. 2016-ban megszületett Kispest Fenntartható Energia Akcióterve, majd 2018-ban elkészült a kerület Fenntartható Energia- és Klímaakcióterve is (SECAP), melyben vállalást tett az emisszió 40 százalékos csökkentésére 2030-ig.

Varga Attila javaslatára a képviselő-testület úgy döntött, kinyilvánítja szándékát arra, hogy a Fejlett Stratégiai Tervezés Nonprofit Kft. által üzemeltetett I-Lab-projekt megvalósítását támogatja Kispesten. Az I-Lab pályaorientációs központ egy olyan tudásközpont, amely a munkaerőpiacon elvárt kulcskompetenciák, felmérésére és fejlesztésére szolgál, kiemelten fókuszálva a digitális
kompetenciákra. Jelenleg az országban egy ilyen központ létezik Balmazújvárosban.

Megemelte a képviselő-testület a Wekerlei Társaskör 1,5 millió forintos 2021. évi támogatási szerződését kétmillió forintra.

Egyetértettek a képviselők egy javaslattevő és konzultációs Roma Munkacsoport megalakulásával, amely tervezetten 2 havonta ülésezne, a találkozások alkalmával megfogalmaznának konkrét feladatokat, amelyek megoldásáról, végrehajtásáról a legközelebbi alkalommal beszámolna a téma felelőse. A munkacsoport évente egyszer számolna be a képviselő-testületnek az elért eredményekről.

Döntés született az önkormányzati Érdekegyeztető Fórum működéséről is. A jelentkező szakszervezetek: a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ), a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), a Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete (SzMDSz), a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ). A területi települési szintű érdekegyeztetést – a saját fenntartásába tartozó intézmények
tekintetében – a fenntartó folytatja le, az érdekegyeztető fórumok létrehozása, működtetése, továbbá személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása a fenntartó kötelessége.

Együttműködési megállapodásról is döntöttek a képviselők a Külső-Pesti Tankerületi Központtal. Az önkormányzat eddig is támogatta és ezen túl is támogatja a tankerület fenntartásában lévő kispesti székhelyű általános iskolákban tanuló alsós gyermekek úszásoktatását testnevelési óra keretében a Kispesti Uszodában.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi törvényben foglaltak miatt a KMO Művelődési Központ és Könyvtárban 2020. október 31. napján állományban lévő és ezen időponttól munkaszerződés keretében tovább foglalkoztatottak munkaviszonyának fennállásáig biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény szabadságra, végkielégítésre, jubileumi jutalomra, felmentési időre vonatkozó kedvezőbb szabályainak alkalmazását.

Döntöttek a képviselők az óvodai álláshelyekről a Gyöngykagyló óvodában, illetve pedagógiai asszisztensek alkalmazásáról betöltetlen óvodapedagógus álláshelyen az Árnyas, a Szivárvány, valamint a Tarka-barka óvodában. A napirend kapcsán Vinczek György alpolgármester elmondta, a folyamatosan csökkenő gyereklétszám miatt megváltozott a kerületi óvodákban férőhelyek kihasználtsága, és ezzel egy időben pedagógushiány is jelentkezik. A 2021/22-es nevelési évben a jelenlegi adatok szerint 1371 fővel, összesen 70 csoporttal indulnak az önkormányzati fenntartású óvodák. A kerület 12 intézményének alapító okiratban meghatározott gyermeklétszáma 1808.
A vitában az is kiderült, hogy bár a kerületi óvodák és az ott dolgozók szakmai szabadsága, pedagógiai programjai példaértékűek, de ez ma mar nem elegendő a pedagógusok megtartásához.


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.