NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2023. január 25.

Kereskedelmi tevékenység gyakorlásának bejelentése/működési engedély

Tájékoztató gazdálkodó szervezetek részére a kereskedelmi tevékenység bejelentésével, az üzlet működési engedély kérelem benyújtásával kapcsolatban

Dr. Béja Julianna jegyző megbízásából kereskedelmi hatóságként a Hatósági Iroda jár el.

Ügyintézők elérhetősége:

+ 36 1 3474-500/974, a kereskedő nevének kezdőbetűje szerinti beosztásban: A-NY, Versic Ágnes
+ 36 1 3474-500/663, a kereskedő nevének kezdőbetűje szerinti beosztásban: O-ZS. Uhereczky Zoltán
+ 36 1 3474-500/579 Bugyiné Szabolcsi Ágnes

A kereskedelmi tevékenység bejelentését elektronikus úton kell megtenni, Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról űrlapon (vendéglátó üzlet esetén is ezt a nyomtatványt kell választani).

Ha az RNY-ben - Rendelkezési Nyilvántartásban - már engedélyezte a kapcsolattartást, akkor tudja csak beküldeni az űrlapot. Ha ilyen rendelkezése nincs, akkor kérem, hogy előbb szíveskedjen ezt megtenni.

A bejelentés megtétele elektronikus úton, az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL
https://ohp-20.asp.lgov.hu/ elérhető űrlap kitöltésével lehetséges.
A bejelentés lépései:
• a településnél: Budapest XIX. Kerületi Önkormányzatot kiválasztani,
• szerepkörváltás pl.: saját néven magánszemélyként, cég nevében, saját néven egyéni vállalkozóként, egyéni vállalkozó nevében….
• ügyindítás 

ágazat: ipar-kereskedelem,
ügytípus: üzleti tevékenység
bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról űrlap, új bejelentés

Az űrlapok az alábbi elnevezésűek:
1. Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról - online kitöltés, beküldés.
Új tevékenység, adatváltozás, nyitva tartás és megszűnés bejelentése is ezen a nyomtatványon történik. Az eljárás illetékmentes.

2. Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához - online kitöltés, beküldés.
Új üzlet, adatváltozás, megszüntetés bejelentése is ezen a nyomtatványon történik. az eljárás illetékmentes.

3. Működési engedély visszavonási kérelem - online kitöltés, beküldés, az eljárás illetékmentes.
Csak üzletköteles termékre vonatkozóan a megszűnés bejelentése.

Üzlet esetén csatolandó dokumentumok:
• az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
• haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
• közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
• meghatalmazás (amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el)

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

Ha az űrlapnál nem lehetséges, akkor e-Papíron beküldhetők a dokumentumok, mellékletek.

Működési engedély kérelmet csak akkor kell benyújtani, ha forgalmaz a Rendelet 3. mellékletében felsorolt üzletköteles terméket.
3. melléklet szerinti termékek:
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;(pl: mosópor, fertőtlenítőszer, stb)
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályban tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
7. nem veszélyes hulladék;
8. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
(azok a termékek amelyeken a tűzveszélyes jelzés van, pl: aeroszol légfrissítő, kézfertőtlenítőszer, dezodor, stb.)

Amennyiben a formanyomtatvány, mellékleteivel együtt megfelel a jogszabályi előírásoknak az üzletet, kereskedelmi tevékenységet a kereskedelmi hatóság 8 napon belül nyilvántartásba veszi és a kereskedőt erről az igazolás megküldésével értesíti.

Működési engedélyezési eljárás lefolytatása 25 nap. A kereskedelmi hatóság eljárása során megkeresi a szakhatóságokat, értesíti az ügyfeleket, ha szükséges helyszíni szemlét tart. A szakhatóságok állásfoglalása alapján a kereskedelmi hatóság az ügyben határozatot hoz.

Ha a bejelentés nyilvántartás vételének, engedélyezésnek nincs akadálya, akkor a vásárlók könyve hitelesítése előre egyezetett időpontban a Hatósági Irodán lehetséges. A vásárlók könyve borítólapján és a belső oldalán a kereskedőre és az üzletre vonatkozó adatokat ki kell tölteni, minden oldalát le kell bélyegezni. tel.: (1) 3474-500/mellékszám: 974, (1) 3474-500/mellékszám: 663., vagy e-mail: hatosagiiroda@hivatal.kispest.hu 

Vásárlók könyve hitelesítése előre egyeztetett időpontban:
Hétfő: 14.00-18.00, Szerda: 8.00 -16.30

A vonatkozó fontosabb jogszabályok:
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv),
a kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.),
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet),
Képesítés: egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

A Rendelet 3. számú mellékletében meghatározott termékek kizárólag üzletben működési engedély birtokában forgalmazhatóak. A Rendelet 6. számú mellékletében meghatározott termékek forgalmazása a bejelentést követően kezdhető meg.

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti településen, míg egyéb kereskedelmi tevékenységek (például üzletben folytatott kereskedelem, közterületi értékesítés, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység) esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti településen kell megtenni.

A kereskedő a nyilvántartás adatait érintő adatváltozást (pl. cégnév, székhely, termékkör stb.) haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni.

2021. 05. 01-től változás történt, a Rendelet 6. (5) bekezdése értelmében:
A kereskedő az 1. melléklet A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót.

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni.

A Kertv. 6/G. §-a alapján a kereskedelmi hatóság nyilvántartást vezet
a) a kereskedőkről,
b) a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról,
c) a bejelentett bevásárlóközpontokról és helyi termelői piacokról, valamint az engedélyezett vásárokról és piacokról,
f) a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról.

2021. január 1. napjától a Kertv. 6/I . §-a értelmében a kereskedelmi hatóság az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe történő bejegyzéssel vagy az önkormányzati ASP rendszeren keresztül közvetlen adatkapcsolat útján történő adat továbbítással teljesíti.

Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele egyéb jogszabályi kötelezettségek alól nem mentesít.

A nemesfémtárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet,

Élelmiszer forgalmazása esetén a kereskedelmi hatóság a Rendelet 6. § (2) bekezdése szerinti termékek esetében a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a hatóságok részére megküldi.
{2021. 07. 01-től az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet hatályát vesztette, a külön engedélyt már nem kell előre beszerezni.}
2021. 07. 01. napján hatályba lépett az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 20/2021. (V. 17.) AM rendelet.
Tájékoztató a FELÍR számról: https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1166156/FELIR+tajekoztato.pdf

Szeszes ital kimérést végző vendéglátóipari üzlet esetén:
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek működésének korlátozásáról szóló 11/2011. (VI.21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben feltüntetett I-es övezeten kívül a szeszesital forgalmazása nem megengedett.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai működésének korlátozásáról szóló 15/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelet (2) bekezdés d) pontja értelmében a Wekerletelep és a Hagyományos Kispesti területrészen vendéglátó üzletek – a (2) bekezdés j) pontja szerint december 31. és január 1. kivételével - 22.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.

A Rendelet 21. § (2) bek. értelmében a melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével – tilos szeszesitalt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. A (2) bekezdésben megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző - a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével – engedélyezheti.

Zeneszolgáltatás esetén: a hivatkozott Korm. rend. 22. § (1) bek. értelmében vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető. Ebben az esetben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése alapján a tevékenység megkezdése előtt a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni.

II. A rendeltetésmódosításról, a parkolóhely létesítési kötelezettségről és annak megváltásáról

- A településkép védelméről szóló 34/2017. (XI. 29.)Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület önkormányzati rendelete: https://uj.kispest.hu/onkormanyzat/rendeletek/7945-2017-34-a-telepuleskep-vedelmeroluj

- A parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely létesítési kötelezettségről és annak megváltásról szóló 12/2020. (XII. 12.)Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület önkormányzati rendelete:
https://uj.kispest.hu/onkormanyzat/rendeletek/9430-2020-12-vi-3-onkormanyzati-rendelete-a-parkolohely-letesitesi-kotelezettsegrol-es-annak-megvaltasarol

III. A napi fogyasztási cikket értékesítő új üzletek és a parkolóhely számítás
Napi fogyasztási cikk: vendéglátó tevékenység keretében értékesített termékek kivételével olyan, lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló élelmiszer, drogériai termék, háztartási tisztítószer és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet a fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél;

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amelynek döntő hányadát napi fogyasztási cikknek minősülő termékek árusítása teszi ki. Napi fogyasztási cikket értékesítő új üzlet működését csak akkor kezdheti meg, ha biztosítja az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben az árusítótér nagysága alapján meghatározott számú gépkocsi elhelyezésére szolgáló várakozóhelyet, és megfelel a járművek elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak. (érintett termékkörök: 1., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 20., 21.)

A parkolóhelyek kiszámítása az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklet alapján történik. Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása:
Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:
1. minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után,
2. kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett 10 m2, e fölött minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,
3. szállás jellegű - kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon - önálló rendeltetési egység minden vendégszoba után,
4. vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m2 nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is), ...
11. ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m2-e után,
12. raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e után,
14. iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,
15. jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 500 m2-e után,
16. kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden 10 férőhely után,
17. hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló irodai helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után.

IV. Ellenőrzés
A kereskedelmi hatóság ellenőrzi, hogy a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve ennek árusításra vonatkozó előírásoknak eleget tesz-e. Pl: szakképesítés, egészségügyi alkalmasság, szemétszállítási szerződés, vásárlók könyve kihelyezése, cégtábla. Pénztárgép használatára kötelezett kereskedő köteles biztosítani a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását (Kertv. 5. §, 5/F. §)

Szakképesítés:
Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint az egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet alapján egyes termékek értékesítéséhez az azt végző személyeknek a rendeletben meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie.

2021. január 1. napjától változás történt: a 210/2009. Rendelet 31. §-a értelmében a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek. Új vendéglátó üzlet esetében meg kell jelölni az üzlettípust.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek:
Gazdálkodó szervezetek a bejelentést kizárólag elektronikusan tehetik meg. A benyújtáskor a cég/ egyéni vállalkozói szerepkört kell kiválasztani. Kérjük, ellenőrizze a rendelkezési nyilvántartásban, hogy engedélyezve legyen az elektronikus kapcsolattartás.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseinek megfelelően a természetes és jogi személyek számára Hivatalunk a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.
Bővebb tájékoztató az elektronikus ügyintézésről, a kitöltési útmutatók elérhetőek:

https://uj.kispest.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato
Ügyindítás: Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.
Az űrlap beküldés sikerességéről a beküldő visszaigazolást kap beküldés után az Űrlapkitöltő alkalmazás felületén, valamint megtekintheti a feladási igazolást az értesítési tárhelyén. Az online ügyintézéshez rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval, tárhellyel, valamint a Rendelkezési Nyilvántartásban alaprendelkezéssel.
RNY: További információ a Rendelkezési Nyilvántartásról: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/

Ha az űrlapnál technikai probléma miatt nem lehetséges, akkor e-Papír alkalmazással beküldhetők a dokumentumok, mellékletek.
Egyéb beadványokat e-Papír alkalmazással lehet benyújtani.

Kereskedelmi tevékenység bejelentése/működési engedély kérelem - Elektronikus ügyintézés tájékoztató gazdálkodó szervezetek részére 2024 (pdf) 

Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése/működési engedély kérelem - Tájékoztató és papír alapú nyomtatvány természetes személyek részére (pdf)

VÁSÁRLÓK KÖNYVE hitelesítés kérelem 

Ügyintézés: Hatósági Iroda  

tel.: (1) 3474-500/mellékszám

Üzletek működésének engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység, szálláshely-szolgáltatók, piacok, bevásárlóközpontok nyilvántartásba vétele, Vásárlók könyve hitelesítés kérelem:
Uhereczky Zoltán - C. ép. fsz. 9., tel.: 663
Versic Ágnes - C. ép. fsz. 11., tel.: 974