NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2016. november 02.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartásba vétele

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján az alábbi nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyeket különböztethetjük meg:
- üdülő (altípusok: üdülő, gyermeküdülő, villa),
- gyermek- és ifjúsági tábor (altípusok: gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor),
- nomád táborhely,
- hegyi menedékház (altípusok: turistaház, kulcsosház, matracszállás),
- bivakszállás (altípusok: bivakszállás, téliesített bivakszállás),
- pihenőház (altípusok: munkásszállás, vendégszállás),
- diákotthon, kollégium.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást - a nomád táborhely és a hegyi menedékházban kialakított szükségszállás kivételével - attól a naptól kezdve lehet nyújtani, hogy a szolgáltató a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta a szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez.

A jegyző az alábbi két feltétel együttes teljesülése esetén veszi fel a nyilvántartásba a szolgáltatót:

a) A szolgáltató a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben feltüntette az alábbi adatokat, illetve a kérelemhez csatolta az alábbi dokumentumokat:
- a szolgáltató neve, címe, statisztikai számjele,
- a szálláshely megnevezése, címe, típusa (altípusa),
- a szálláshely minősítése,
- a szolgáltatónak a szolgáltatás nyújtására való jogosultságát igazoló okirat,
- a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat,
- az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) száma [diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani],
- a szálláshely állandó jelleggel, idény jelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának ténye,
- a szolgáltatás megkezdésének időpontja.

b) A jegyző a helyszíni ellenőrzés során - feltéve, hogy azt a nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta - nem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyek miatt a nyilvántartásból való törlésnek lenne helye.

Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet jogerősen elutasítják, akkor a szolgáltatást meg kell szüntetni.

Fontos szabály, hogy ha a kereskedelmi törvény hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatót (pl. szálloda üzemeltetőjét) ugyanazon szálláshely vonatkozásában a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatók nyilvántartásába is felveszik, akkor a szálláshely vagy annak a nyilvántartásba vételi kérelemben megjelölt részegysége - idényjellegű (szezonális) üzemelés esetén a kérelemben megjelölt időszakban - kizárólag nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyként üzemeltethető.

Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház nyilvántartásba vétele esetén a jegyzőnek a nyilvántartásba vételről értesítenie kell
- a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a népegészségügyi feladatkörében eljáró - a szálláshely szerint illetékes - járási (fővárosi kerületi) hivatalát a közegészségügyi követelmények,
- a szálláshely szerint illetékes tűzoltó-parancsnokságot a tűzvédelmi előírások,
- a szálláshely szerint illetékes építésügyi hatóságot az építéshatósági követelmények,
- külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások,
- külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes vízügyi hatóságot a vízügyi előírások
teljesítésének ellenőrzése céljából. A hatóságoknak az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesíteniük kell a jegyzőt.

A szolgáltatónak a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változásokat nyolc napon belül kell bejelentenie a jegyzőnek.

Nem üzleti célú közösségi,szabadidős szálláshely-szolgáltaatásnyilvántartásba vételi kérelem (pdf)

Ügyintézés: Hatósági Iroda