ÖNKORMÁNYZATI INGATLANPÁLYÁZATOK  2022. augusztus 31.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Önkormányzati, nem lakáscélú helyiség bérbeadása - Kós Károly tér 2. pince

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET bérbeadásra hirdeti az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiséget.

Bérbeadási feltételek:
I. Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. A határidő folyamatos, az elbírálás a jelentkezés sorrendjében történik. Ha a bérbevételre írásban – az első beérkezéstől számított 3 munkanapon belül – több érvényes ajánlat érkezik, versenytárgyalást kell tartani. A versenytárgyaláson a licitálás százezer forint alatti havi bérleti díj esetében 5.000,- Ft-os, százezer és egymillió forint között 10.000,- Ft-os, egymillió forint felett 50.000,- Ft-os licitlépcsővel történik. A szándéknyilatkozatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a tevékenység folytatására feljogosító egyéni vállalkozási igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégjegyzék másolatát, továbbá a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményi feltételeket elfogadja.
II. A helyiségeket játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet.
III. A bérbeadás általános feltételei:
1. A bérleti jogviszony tekintetében a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 2/2017. (I. 27.) Ökt. számú rendeletének előírásait kell alkalmazni. A nem lakás célú helyiségek az adott és megtekintett műszaki állapotban kerülnek bérbeadásra. A helyiségek felújításának vállalása a bérbeadás alapfeltétele. Az Önkormányzatnak az elvégzett munkák költségének bérbeszámítására nincs lehetősége, a bérlő költségtérítési igényt a bérleti jogviszony időtartama alatt, illetve annak megszűnésekor jogalap nélküli gazdagodás címén sem támaszthat.
2. A Bérlő a bérelt helyiségben átalakítási munkát saját költségen és csak a bérbeadó engedélyével végezhet. A helyiség visszaadása esetén a bérlő saját költségén köteles az eredeti állapot visszaállítására. Ettől eltérni csak külön írásos megállapodás alapján lehet.
3. A jelen hirdetményre jelentkező feladata az illetékes hatóságoknál a bérleményben folytatható tevékenységekkel kapcsolatos előírások, valamint az egyéb feltételek és körülmények előzetes tisztázása. Az egyeztetés elmulasztásából eredő hátrányok és károk a bérbevételre jelentkezőt terhelik.
4. A helyiségben folytatható tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt valamennyi engedély és hozzájárulás (pl. építési, településképi, társasházi, stb.) beszerzése a bérlő kötelezettsége. Ha a bérlő a helyiséget - a helyiségben végezhető meghirdetett tevékenységen kívül - más tevékenységre kívánja használni, úgy a Hatósági Irodával történt egyeztetés után a bérlőnek saját költéségén kell az átminősítést és szükséges engedélyeztetést elvégeztetni.
5. Az a jelentkező, aki más önkormányzati tulajdonú helyiséget bérel és egy hónapnál több bérleti díjhátraléka van, vagy a bérleti jogviszonyát saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, nem jogosult a bérbevételre. Köztartozás, illetve a pályázó, vagy cége ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás szintén kizáró ok.
6. A leendő bérlőnek külön megállapodást kell kötnie a Gazdasági Ellátó Szervezetnél a közüzemi és egyéb díjak megfizetésére vonatkozóan.
7. Bérlőnek a bérleti jogviszony időtartamára a helyiségbérleti szerződés aláírását megelőzően óvadékot kell letennie, amely elkülönített számlán kerül elhelyezésre. Az óvadék mértéke az egy havi bérleti díj összegének hatszorosa, amely után az önkormányzat kamatot nem fizet. Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, ha a bérlő a helyiséget nem tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyta el, bérleti, illetve közüzemi díjjal, járulékos költséggel tartozik, továbbá az önkormányzatnak egyéb kárt okoz. Az óvadék felhasználható abban az esetben is, ha a bérleti szerződés a bérlő hibájából, vagy egyoldalú kezdeményezésére egy éven belül szűnik meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt óvadék a helyiség átadás-átvételét követő 30 napon belül a volt bérlő részére visszafizetésre kerül.
8. A helyiség bérleti díja (a szerződéskötés évének kivételével) minden év április 1. napjával az előző évre közzétett lakossági fogyasztói árindex mértékének megfelelően növekszik.
9. A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségeit a bérlő köteles megfizetni.
IV. Ajánlati biztosíték: a hirdetményre jelentkező természetes személy vagy szervezet a bérbevételi szándék írásbeli közlésével egyidejűleg köteles igazolni, hogy a GESZ OTP Banknál vezetett 11784009-15519023-10160002 számú bankszámlájára a bérlemény hirdetményben szereplő havi bérleti díjának megfelelő összeget ajánlati biztosíték címén megfizetett.
Amennyiben a hirdetményre jelentkező és a bérbeadó a jelentkezéssel érintett ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződést megkötötte, az ajánlati biztosíték a bérleti díjba beszámít.
Amennyiben a hirdetményre jelentkező részéről az óvadék befizetésére, és az előkészített bérleti szerződés aláírására a jelentkezéstől – licitálás esetén a versenytárgyalás napjától - számított 30 napon belül a jelentkező érdekkörébe tartozó ok (így különösen a hirdetményre jelentkező elállása) miatt nem kerül sor, úgy a jelentkező az ajánlati biztosítékot elveszti, annak visszatérítésére nem tarthat igényt.
Amennyiben a jelentkezéssel érintett ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződés az Önkormányzat érdekkörébe tartozó ok miatt nem jön létre, a GESZ az ajánlati biztosítékot kamat nélkül, a szerződéskötés meghiúsulásától számított 30 napon belül a hirdetményre jelentkező részére egy összegben visszafizeti.
V. A helyiségeket előzetes időpont egyeztetés alapján lehet megtekinteni, hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között, illetve pénteken 9-12 óra között. A bérbevételi szándéknyilatkozatot írásban kell benyújtani a Gazdasági Ellátó Szervezetnél.

Elérhetőségek, érdeklődés:
Név: Gazdasági Ellátó Szervezet
Cím: 1192 Budapest, Ady Endre út 7.
Telefon: titkárság: 34-74-535
információ: 34-77-468
megtekintés: 34-77-413
E-mail cím: gesz@kispest.hu

BÉRELHETŐ HELYISÉG: (Az alábbiakban felsorolt adatok tájékoztató jellegűek.)
Bp. XIX. ker. Kós Károly tér 2. pince (hrsz.: 160502/0/A/27)
Rendeltetés: raktár.
Végezhető tevékenységek: tárolás (helyi, övezeti szabályozás szerint).
Műszaki állapot: felújítandó.
Közműellátás: víz, csatorna, elektromos áram.
Alapterület: 83 m2
A határozott idejű használat tartama: 5 év.
Bérleti díj: 37.848,- Ft/hó + 27% ÁFA
Óvadék: a licitálás során kialakult havi bérleti díj összegének hatszorosa.

Budapest, 2022. szeptember 1.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szervezet


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.