Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Önkormányzati ingatlan értékesítése - Könyvkötő u. 58.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Tulajdonosi bizottságnak 155/2023. (XI.20.) számú határozata, 20/2018.(V.30.) számú, az önkormányzat vagyonáról szóló rendelete, valamint a 23/2015.(VI.22.) számú, a versenyeztetési eljárásról szóló rendelete alapján nyilvános, licitálásos versenytárgyalást hirdet az Önkormányzat tulajdonában álló 1 db lakóingatlan értékesítése tárgyában.

A pályázat kiírójának neve:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A pályázat lebonyolítójának neve:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda, Városház tér 18-20.

A pályázat célja:

A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítése:

Budapest XIX. kerület, Könyvkötő utca 58. számú 163591 helyrajzi szám alatt található, 552 m2 nagyságú területen elhelyezkedő, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan.

A versenytárgyalási felhívás kifüggesztésének időpontja: 2024. január 15.

A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2024. február 19. nap 16.00 óra

A versenytárgyalás helye és ideje:2024. február 26. nap 10.00 – 11.00 óra között a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Polgármesteri Hivatal (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) I. emeleti tárgyaló helyiségében.

A versenytárgyalás nyilvános, azon bárki részt vehet. Abban az esetben, ha a megjelentek száma nem teszi lehetővé a meghirdetett helyszínen történő versenytárgyalás megtartását, akkor a Kiíró fenntartja azon jogát, hogy az épületen belül másik helyiségben folytassa le a versenytárgyalást.

A résztvevőknek nyilatkoznia kell (a versenytárgyalást megelőző munkanapig), hogy jogosultak a licitálásra, szerzőképességgel rendelkeznek, köztartozásuk, továbbá az önkormányzattal, annak bármely intézményével, illetve a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságával szemben fennálló tartozásuk nincsen, és nem állnak végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás hatálya alatt, és az erről szóló nyilatkozatukat a versenytárgyalási felhívás mellékletben feltüntetett dokumentumaival együtt benyújtják.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a pályázati ajánlat, továbbá az ehhez tartozó, hiánytalanul kitöltött mellékletek és azok hiánytalan csatolmányai határidőben történő benyújtása és a választott ingatlannál megjelölt részvételi ajánlati biztosíték – mely az értékbecslésben meghatározott piacforgalmi érték 10 %-a – befizetése az Önkormányzat letéti számlájára, legkésőbb a jelentkezési határidőig.

Letéti számla száma: 11784009-15519009-06530000 Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A jelentkezést visszavonni személyesen, írásos nyilatkozatban, a jelentkezési határidőig lehet.

A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett részvételi ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, azonban, ha a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevőnek felróható, vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a részvételi ajánlati biztosítékot elveszíti, ebben az esetben ezen összeg az Önkormányzatot illeti meg. Az Önkormányzat a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenytárgyalás soron következő helyezettjével szerződést kötni.
Az Önkormányzat a versenytárgyalási eljárást a versenyeztetési rendeletben foglaltak szerint érvénytelennek nyilváníthatja.

Az Önkormányzat a versenytárgyalási felhívás visszavonásáról a versenytárgyalás megkezdéséig dönthet, amelyről a versenytárgyalás megkezdése előtt írásban vagy a versenytárgyalás időpontjában szóban, jegyzőkönyvben rögzítetten tájékoztatást kell adnia az ajánlattevőknek.

A versenytárgyalás induló összege értékesítésre kerülő ingatlanonként kerül megjelölésre.
A kikiáltási árról 500.000 Ft-os lépcsőkben történik a licitálás.

Az Önkormányzat a részvételi ajánlati biztosítékot a licitálást követően a nem nyertes ajánlattevő részére köteles 8 banki munkanapon belül visszafizetni. Az Önkormányzat a részvételi ajánlati biztosíték után kamatot csak abban az esetben fizet, ha a visszafizetési kötelezettségnek határidőben nem tesz eleget.

A versenyeztetési rendeletben foglaltaknak megfelelően a versenytárgyalás nyertesének a kihirdetésével a szerződés nem jön létre. Az Önkormányzat a szerződést a versenytárgyalás nyertesével köti meg, a versenytárgyalás napjától számított 30 napon belül. A szerződéskötés előre leegyeztetett időpontban történik. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a versenytárgyalás napját követően 30 napig tart.
A vételár teljes összegének a befizetését az OTP Banknál vezetett 11784009-15519009-00000000 számú számlára történő átutalással kell teljesíteni. A vételár összegébe az ajánlati biztosíték kiegészítése bele számít.

Fizetési feltételek: a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követően 45 napon belül köteles a teljes vételárat megfizetni.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése, továbbá az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdése szerint a Magyar Államot valamint a Fővárosi Önkormányzatot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan birtokba adása a teljes vételár igazolt megfizetését követően, de leghamarabb az elővásárlási joggyakorlásról szóló nyilatkozatok beérkezését (vagy az arra nyitva álló határidő leteltét) követően 15 napon belül történik.

Pályáztatásra kerülő ingatlan:

Budapest XIX. kerület, Könyvkötő u. 58. szám alatti „kivett lakóház udvar” megjelölésű ingatlan

- helyrajzi szám: 163591
- alapterület: 552 m2
- tulajdonos: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18-20.)
- tulajdoni hányad: 1/1
- kikiáltási ára: bruttó 45 000 000,- Ft.
- teher: per-, teher- és igénymentes
- Az Ingatlan teljes közművel ellátott, a Kerületi Építési Szabályzat szerint az ingatlan övezeti besorolása: Lke-1/XIX/8 övezeti, Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület.
Az eredetileg 3 épületben összesen 4 darab lakásnak helytadó - az 1950-es években hagyományos építési móddal készült, vasbeton sávalapon, kisméretű tégla falazattal, fa szerkezetű, félnyeregtetővel-, cserépfedéssel rendelkező - egyszintes felépítmények az elmúlt évek alatt folyamatosan üresedtek meg.
- Az épületek teljesen felújítandók, vagy bontandók.

Az ingatlan megtekintésére előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 19/2023. (IX.27.), 33/2021. (XII.15.) önkormányzati rendeletével módosított 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi linken megtalálható:

https://uj.kispest.hu/images/fajlok/rendeletek/20231006/2019_32_kispest_kesz_rendelet%2020230927%2020231016%20napjatol%20hatalyos.pdf

Kikiáltási ár: bruttó 45 000 000,- Ft.
Részvételi ajánlati biztosíték: bruttó 4 500 000,-Ft.

A versenytárgyalás időpontja: 2024. február 26. napja 10.00 óra

FIGYELEM!
Az Önkormányzat a jelen pályázatban részletezettek alapján kívánja az ingatlant értékesíteni. A kikiáltási ár minden esetben a fentiekben leírtak alapján került megállapításra. A pályázat benyújtásával egyidőben a pályázó ezeket a feltételeket elfogadja, tudomásul veszi és a jövőben ezekre történő hivatkozással semmilyen igény alátámasztásra a Kiíróval szemben nem jogosult.

A versenytárgyalásról előzetesen érdeklődni telefon a 061-3474-500/583, 061-3474-500/527 telefonszámon, vagy a streit@hivatal.kispest.hu e-mail címen lehet.
A jelentkezési lap a www.kispest.hu web oldalon található Pályázatok menü alatt letölthető, személyes átvételre a XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (B épület III. emelet 107. szoba) van lehetőség.
A jelentkezési lapokat 1 darab eredeti példányban, a jelen pályázatban meghatározott mellékletek és azok kötelező mellékleteivel együtt, hiánytalanul, személyesen kell benyújtani átadás – átvételi elismervény ellenében, oly módon, hogy azok a benyújtási határidőn belül érkezzenek meg. Az eredeti példány minden oldalát eredeti aláírással, vagy a meghatalmazott aláírásával kell ellátni. Az ajánlattevő köteles legkésőbb a versenytárgyalást megelőző munkanapon Hivatali ügyfélfogadási időben (2024. február 22. nap 16:30 óra) a jogalanyiságát és a versenytárgyaláson részt vevő személy képviseleti jogosultságát igazoló okiratokat a Kiíró részére benyújtani. Amennyiben az ajánlattevőt meghatalmazott képviseli, a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazást az Önkormányzat képviseletében eljáró munkatársának a versenytárgyalás megkezdése előtt át kell adnia. Abban az esetben, ha az így átadott okirat valamilyen oknál fogva csak részben, vagy egyáltalán nem felel meg a teljes bizonyító erejű magánokirat fogalmának, az ajánlattevő a versenytárgyalásról kizárásra kerül.

A versenytárgyaláshoz szükséges, kitöltött jelentkezési lapok, iratok, dokumentumok benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség hétfő 14:00 - 18:00 és kedd - csütörtök 8:00 - 16:30 között a Vagyongazdálkodási Iroda (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) B épület III. emelet 107. szobában, a 06-1-3474-500/583, 06-1-3474-500/527 telefonszámon előre egyeztett időpontban. A nem személyesen leadott pályázati anyagokat, illetve a késve érkezett, továbbá a formai követelményeknek nem megfelelő pályázatokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni, azokat érvénytelennek minősíti.

Budapest, 2024. január 11.

Gajda Péter
Kispest polgármestere

Versenytárgyalási felhívás (pdf)

1. melléklet: Ajánlati adatlap
2. melléklet: Nyilatkozat
3. melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról
4. melléklet: Adásvételi szerződés tervezete
5. melléklet: Adatkezelési tájékoztató