ÜGYTÍPUSOK  2012. február 19.

Adóigazolás (nullás igazolás)

Jogszabályi háttér

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Ügymenet leírása

Az adóigazolás kiadását (ügyfél által) benyújtott kérelem útján kell igényelni. A kérelmen meg kell jelölni többek között az adóigazolás felhasználási helyét, célját és darabszámát.

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette, a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat.

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított hat napon belül kell az adóhatóságnak teljesíteni.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) alapján a gazdálkodó szervezetek számára 2018. 01. 01-től kötelező az elektronikus ügyintézés, elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.

Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

Az Önkormányzat a természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre.

Eljárás díja

Illetékmentes

Az adóigazolás kiadásához szükséges

Magánszemély esetén igényelhető:
- adóigazolás kérelem nyomtatvány, személyi igazolvány, lakcím kártya, adókártya

Egyéni vállalkozó esetén elektronikusan igényelhető:
· E-Önkormányzati Portálon - Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
 Kérelem adóigazolás kiadására űrlap beküldése

· E-papír szolgáltatáson keresztül igényelt adóigazolás megkérésénél mellékelni:
- adóigazolás kérelem nyomtatvány
- egyéni vállalkozóknál vállalkozói igazolvány szám, adószámot tartalmazó irat
- személyi igazolvány, lakcím kártya másolat

Vállalkozás esetén:
· E-Önkormányzati Portálon - Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
- amennyiben meghatalmazott jár el a cég ügyeiben,
Meghatalmazás adóügyekben űrlap beküldése      
- Kérelem adóigazolás kiadására űrlap beküldése

· E-papír szolgáltatáson keresztül igényelt adóigazolás megkérésénél mellékelni:
- meghatalmazás, amennyiben meghatalmazott jár el a cég ügyeiben
- adóigazolás kérelem nyomtatvány
- aláírási címpéldány, cégkivonat

Mindegyik esetben amennyiben nem az adózó jár el meghatalmazás szükséges.

Nyomtatvány: Adóigazolási kérelem - nullás igazolás 

Ügyintézés: Pénzügyi és Gazdasági Iroda