KÖZLEMÉNYEK  2022. március 31.
Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Óvodai beiratkozás a 2022/23-as nevelési évre

Hirdetmény az óvodai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja az önkormányzati fenntartású óvodákba: 2022. május 3-5.,

a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által fenntartott intézményekben fő szabály szerint elektronikus úton, indokolt esetben személyesen, az óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban kerül sor.
A szülőnek az általa választott óvoda vezetője részére elektronikus úton kell eljuttatnia a kitöltött, aláírt Óvodai felvételi kérelem 2022/2023-as nevelési év dokumentumot:
- Letölthető doc-formátumban
- Letölthatő pdf-formátumban

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata is szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bekezdés).

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által fenntartott óvodák

Az egyes intézmények felvételi körzete: A körzethatárokat tartalmazó dokumentum elérhető itt a  vagy a https://kir.hu/korzet címen.

Kispesti Arany Óvoda 1191 Budapest, Arany János utca 15-17.
e-mail-cím: arany@ovoda.kispest.hu, megbízott óvodavezető: Kanalasné Keller Margit
Egy csoportjában német nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda.
Amennyiben gyermekét a nemzetiségi nevelést folytató csoportba kívánja íratni, részvételi szándékáról a beiratkozáskor nyilatkozni szükséges (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 157. § (3) bekezdés). https://kormany.hu/dokumentumtar/nyilatkozat-es-kerelem-minta

Kispesti Árnyas Óvoda Székhely: 1192 Budapest, Vonás utca 10.
e-mail-cím: corvin@arnyasovi.hu, óvodavezető: Szücsné Juhász Csilla

Kispesti Bóbita Óvoda 1193 Budapest, Csokonai utca 5.
e-mail-cím: bobita@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Benkőné Sipos Erika

Kispesti Gyöngykagyló Óvoda 1195 Budapest, Zrínyi utca 6.
e-mail-cím: gyongykagylo@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Bánáti Tiborné

Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Budapest, Eötvös utca 9.
e-mail-cím: harsfa@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Béres Zoltánné

Kispesti Mese-Vár Óvoda Székhely: 1196 Budapest, Zrínyi utca 154.
e-mail-cím: mesevar@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Pékné Varga Katalin

Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda Székhely: 1194 Budapest, Kelet utca 8-12.
e-mail-cím: mezeskalacs@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Vilonya Ágnes

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes utca 6.
e-mail-cím: napraforgo@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Bogdányné Horváth Ildikó

A Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda és a Kispesti Napraforgó Óvoda egyesítésének szakmai előkészítése Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének 33/2022 (II.15.) Ökt. határozata alapján folyamatban van. A beiratkozási szándéknyilatkozatot mindkét óvodai e-mail-címen fogadják.

Kispesti Százszorszép Óvoda 1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 9.
e-mail-cím: szazszorszep@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Szőke Éva

Kispesti Szivárvány Óvoda 1195 Budapest, Petőfi utca 34.
e-mail-cím: szivarvany@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Kaszper Ágnes

Kispesti Tarka-barka Óvoda Székhely: 1192 Budapest, Dobó Katica utca 73. e-mail cím: tarkabarka@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Seszták Marianna
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda 1191 Budapest, Berzsenyi utca 6.
e-mail-cím: zoldagacska@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Szegediné Török Tünde

Intézményeinkről tájékozódhatnak a Kispesti Hívogató 2022 kiadványunkból, valamint az óvodák honlapján. További kérdéseikkel kérjük, forduljanak közvetlenül az óvoda vezetőjéhez. 

Óvodai nyílt napok 2022-ben

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2022. június 3. (péntek) napjáig közli a szülővel a Rendelet 20. § (4) bekezdés. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozáskor – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. Felmentésre vonatkozó kérelmét - tárgyév április 15. napjáig kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal felé. A Hivatal a gyermeket annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján az ötödik életévét betölti, felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól. Kispest közigazgatási területén illetékes kormányhivatal: Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatal-Hatósági Osztály (1195 Budapest, Városház tér 18-20. C épület I. em.).

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt https://ohtan.oh.gov.hu/. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. (Rendelet 20 § (2) bekezdés).

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pont).
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. (Ptk. 4:175. § (1))

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosságot, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványát (Rendelet 20. § (3) bekezdés) az óvodavezető felvételről szóló döntésének kézhezvételét követően, az óvodavezető által meghatározott időpontban és módon, de legkésőbb az első óvodai foglalkozási napon be kell mutatni. Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy fennállnak az óvodai ellátásra jogosultság feltételei (Nkt. 92. § (1) - (2) bekezdés).

Az első óvodai foglalkozási nap:
2022. szeptember 1. (csütörtök)

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

Budapest, 2022. március

dr. Béja Julianna
jegyző

 ovisok