NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2023. április 04.

Vízjogi fennmaradási engedély – Fúrt, ásott és vert kutak bejelentése

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a kutak vízilétesítmények, amelyek megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A korábban engedély nélkül létesített, vagy engedély nélkül üzemelő kutakra, valamint a megszüntetendő kutakra egyaránt meg kell kérni az engedélyt.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
  (Kispest területe nem érintett) 
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
  (ásott kutak esetében a kutak talajvizet csapolnak, a fúrt kutak esetében 30 méterig szintén talajvizet, így nem érint karszt- vagy rétegvizet) 
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények (pl.: kert öntözés, medence feltöltés stb.) kielégítését szolgálja
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság vagy a Katasztrófavédelemi Igazgatósághoz kell benyújtani a kérelmet, mert az ő hatáskörükbe tartozik a kút fennmaradási, létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása

(Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 1088 Budapest, Rákóczi út 41., tel.: +36 1 477 3500,; Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet, Területi Vízügyi Hatóság, 1081 Budapest, Dologház u. 1., tel.: tel: 06-1-459-24-76, 06-1-459-24-77).

Ha a feltételek teljesülnée, akkor a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal, Zöldprogram Irodájára az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
-        kútfennmaradási kérelem
-        fúrt kút esetében vízkútfúró, vagy szakirányú felsőfokú végzettségű szakember bizonyítványának a másolata
-        helyszínrajz
-        fotódokumentáció a kútról és környezetéről

Az engedély megkérésének a határideje 2023. december 31. Aki a határidőig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.

A szükséges dokumentumok benyújthatók postai úton a 1195 Budapest, Városház tér 18.-20. B/III./93. címre, vagy elektronikusan a zoldprogram@kispest.hu e-mail címre, valamint az e-ügyintézés keretében ügyfélkapun keresztül.

A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. sz. melléklete szerinti kérelem itt érhető el.

Az engedélyezési eljárás lefolytatása illetékmentes.

A kút használatához kapcsolódó fontos szabályok:
-        Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni tilos! A kitermelt víz használata során keletkező szennyvizeket a környezetet nem veszélyeztető módon kell elhelyezni.
-        Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel összekötni tilos, mert a talajvízben esetlegesen jelen lévő kórokozók az ivóvíz hálózatba kerülve tömeges megbetegedést okozhatnak.
-        A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó a közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak a leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól.
-        A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélyezésekor jogszabály szerinti szakember (vízkútfúró, vagy szakirányú felsőfokú végzettségű szakember) közreműködése szükséges. Új fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést csak vízkútfúró szakember végezheti. Ásott, vert kút bármilyen vízjogi engedélyezési eljárásában nem követelmény a jogszabály által meghatározott szakember közreműködése.

A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem történik meg a szakszerű eltömedékelés, a megszüntetés), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni.

Amennyiben a kutat megszüntetni szeretné, úgy kútmegszüntetési kérelmet szükséges kitölteni.

Kútfúrási engedély kérelem (pdf)

Kút fennmaradási engedély kérelem (pdf) 

Kút megszüntetése kérelem (pdf) 

Ügyintézés: Zöldprogram Iroda