NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2013. május 28.

Partnerségi egyeztetés

Tisztelt Kispesti Lakosok, Ingatlantulajdonosok, Tervezők!

Az építésügy rendszere 2013. január 1-től jelentősen átalakult. Bevezetésre került az úgynevezett partnerségi egyeztetés, melynek lényege, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani kell a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-a előírja, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök (pl. kerületi építési szabályzat) készítése vagy módosítása során a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével, a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történjen.

A településfejlesztési koncepció esetén már az előzetes tájékoztatási szakaszban megkérjük a partnerek észrevételeit, és ezek ismeretében dönt az önkormányzat a koncepció fejlesztési irányáról. A koncepció tervezetének véleményezési szakaszában kapott javaslatokat, amennyiben véleményeltérés van, a partnerekkel egyeztető tárgyaláson tisztázzuk. A koncepciót tartalmazó előterjesztésben a Képviselő-testület is megismeri az el nem fogadott véleményeket és indoklásukat.
Az integrált településfejlesztési stratégia esetében a beérkezett véleményeket és a vélemények alapján, szükség esetén átdolgozott stratégiát együtt ismerteti a polgármester a Képviselő-testülettel.

A településrendezési eszközök készítése vagy módosítása esetén a kormányrendelet három féle eljárást tesz lehetővé.
Teljes eljárás: az előzetes tájékoztatási szakaszban csak rögzítjük a beérkezett javaslatokat és a véleményezési szakaszban történik az eltérő vélemények egyeztető tárgyaláson való tisztázása. Ezt követően a Képviselő-testülettel ismertetni kell a véleményeket és a tárgyalás jegyzőkönyvét, majd ez alapján dönt azok elfogadásáról.
Egyszerűsített eljárás: nincs előzetes tájékoztatási szakasz, a véleményezési szakasszal indul, melynél ugyanúgy kell eljárni a partnerek véleményének kezelésével, mint a teljes eljárásban.
Tárgyalásos eljárásban a településrendezési eszközt a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg kell elkészíteni, nincs külön véleményezési szakasz, az eljárásban az egyeztető tárgyalás alkalmával kell minden véleményt tisztázni.

A partnerek tájékoztatása elsősorban interneten (www.kispest.hu) keresztül, hirdetmény alapján történik, bejelentkezési e-mail cím megadásával. További lehetőségeink a városháza hirdetőtábláján, valamint a helyi lapokban történő tájékoztatás.

Ügyintézés: Főépítészi Iroda