ÜGYTÍPUSOK  2012. február 19.

Talajterhelési díj

Jogszabályi háttér

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény, 2003. évi LXXXIX. tv. A környezetterhelési díjról,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 38/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete.

Díjfizetési kötelezettség
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, ill. egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj mértéke, kiszámításának módja
A talajterhelési egységdíj mértéke 1.200,- Ft/m³

A díjmértéket a megállapított díjalap (m³), az egységdíj (Ft/m³), valamint a területérzékenységi szorzó /Kispest területén egységesen 1,5/ szorzata határozza meg.

Befizetési határidők
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni /önadózás/ a tárgyévet követő év március 31-ig. E határnapot elmulasztók késedelmi pótlék megfizetésére kötelezettek. A 2019. évi talajterhelési díjról 2020. március 31-ig kell az adóbevallást benyújtani és a talajterhelési díjat egy összegben megfizetni a 2019. évi vízfogyasztás alapján a 11784009- 15519009-03920000 számú talajterhelési díj számlaszámra. Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, ingatlanonként külön-külön bevallást köteles benyújtani. A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése (csatornahálózatra történő rá- illetve lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése) esetén a változással érintett (előző és új) kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallását benyújtani.

Ügymenet leírása
Az adózó az adatbejelentésének benyújtásával jelenti be adókötelezettségét. Az adózónak az talajterhelési díjról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon – az erre rendszeresített nyomtatványon – kell az adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.
A bevallás kötelező eljárási cselekmény, ezért ennek elmulasztása mulasztási bírságot von maga után, melynek mértéke magánszemély adózó esetében 200 000 forintig, más adózó esetén 500 000 forintig terjedhet.

Az önkormányzati adóhatóság az éves talajterhelési díjat az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. A talajterhelési díj határozat a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.


Nyomtatvány: Talajterhelési díjhoz szükséges bevallás   

Ügyintézés: Pénzügyi és Gazdasági Iroda