SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK   2012. március 27.

Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat

Balázs Piroska intézményvezető

tel.: 06-1/280-7925
tel/fax: 282-9501
e-mail: segitokez@kispest.hu
weblap: http://www.segitokez.kispest.hu

Felettes szerv:
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testülete
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
1/347-4500
e-mail: hivatal(kukac)kispest.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS   

Kapcsolat az ügyfelekkel: 

- Mokri Eszter Zsófia csoportvezető gondozó
tel/fax: 06 1/282 9501; mobil: 06-30/504-5772
e-mail: segitokez@kispest.hu

- Laszlovszky Krisztina szociális munkatárs
tel/fax: 06-1/281-1621, mobil: 06-30/504-5756
e-mail: segitokez@kispest.hu

- Mogyorós Jánosné titkárságvezető
tel: 06 1 280 7925;
e-mail: segitokez@kispest.hu

A működést meghatározó jogszabályok  

Vegye igénybe a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat által nyújtott ellátási formákat:
- szociális étkeztetés (hétvégén és munkaszüneti napokon is)
  - helyben fogyasztással,
  - elvitellel,
  - lakásra történő szállítással
  - orvosi javaslatra diétás étkeztetés
- szociális tanácsadás, információs szolgáltatás
- idősek nappali ellátása
  - szabadidős és rekreációs programok
  - kézműves foglalkozások, kirándulások, színház- és múzeumlátogatások, ünnepségek
  - gyógytorna, gyógymasszázs
  - Senior Kondicionáló Park
  - nosztalgia reggeli és uzsonna (hetente)
  - bevásárlás a nyugdíjas – és gondozóházi ellátottak részére az intézményi gépkocsival
- demens személyek nappali ellátása
Az ellátásokat térítésmentesen biztosítjuk.

- házi segítségnyújtás
  - szociális segítés keretében: lakókörnyezeti higiénia elősegítésében való közreműködés, a háztartási tevékenység támogatása, segítségnyújtás krízishelyzet kialakulásának megelőzésében, és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése
  - személyi gondozás keretében: gondozási és személyre szabott alapápolási feladatok, az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
- időskorúak és demens személyek átmeneti elhelyezése
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A személyi térítési díjat utólag kell megfizetni, kivéve a Gondozóházi ellátásért, melyet az igénybe vevőnek előre kell megfizetni. 

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat az Önkormányzat szociális intézménye, mely személyes gondoskodást nyújt az arra rászoruló kispesti lakosságnak.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás       

Szociális információs szolgáltatás   

A telephelyeken/szakmai egységekben szociális étkeztetést (helyben fogyasztással, elvitellel, lakásra történő szállítással; orvosi javaslatra diétás étkeztetés), házi segítségnyújtást biztosítunk, és Idősek klubjait működtetünk.

Az Idősek Átmeneti Gondozóházában a családi gondozást átmenetileg nélkülözők kaphatnak segítséget, míg a Csillagok Napközi Otthona értelmi fogyatékosok nappali klubszerű, és segítő – szinten tartó - fejlesztő ellátását nyújtja.

SZAKMAI EGYSÉGEK/TELEPHELYEK
Idősek klubja, házi segítségnyújtás, étkeztetés mellett tájékoztatást nyújtunk Önnek abban, hogy milyen szociális ellátásokat igényelhet, segít hivatalos ügyei intézésében.

Étkeztetés
Azon szociálisan rászorulóknak biztosít napi egyszeri meleg étkezést (ebédet), akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik számára, átmenetileg vagy tartós jelleggel nem képesek biztosítani, illetve koruk vagy egészségi állapotuk akadályozza ebben.
Indokolt esetben, orvosi javaslatra, diétás étkezést is biztosítunk (cukorbeteg és fűszer szegény diéta).
Az étkeztetés történhet: az Idősek Klubjában történő helyben fogyasztással, lakásra történő szállítással, vagy az ebédet saját maga viheti haza.

Házi segítségnyújtás
Gondoskodunk azokról, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, illetve akik részére a nappali vagy bentlakásos intézményben történő ellátás nem biztosítható. Szükség esetén azoknak a gyermekeknek is biztosítjuk ezt az ellátási formát, akiknek szülei a napközbeni ellátást nem, vagy csak részben tudják megoldani.
A házi segítségnyújtást hivatásos gondozónők végzik, az ezt igénylők otthonában. Kérhetik segítségünket a háziorvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatokban, közreműködünk háztartása vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása), az Ön számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásában, ügyintézésben.

Idősek klubjai programok   

IDŐSKORÚAK ÁTMENETI GONDOZÓHÁZA
A Gondozóházban átmenetileg (legfeljebb 12 hónapra, mely indokolt esetben egy alkalommal újabb 12 hónapra meghosszabbítható) elhelyezést nyújtunk kórházi ápolásra nem szoruló, önellátásra jórészt képes időskorúak számára, akik a családi gondozást átmenetileg nélkülözve (pl. hozzátartozóik nyaralása, ellátójuk betegsége stb. miatt) a szükséges otthoni segítséget hiányolni kénytelenek, de betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni önmagukról.
1 egyágyas, 1 kétágyas, 1 négyágyas és 1 háromágyas akadálymentesített szoba komfortosabb elhelyezéssel. Mivel csak 10 helyünk van, ez többnyire csak előjegyzésre, néhány hetes várakozást követően lehetséges.
Szolgáltatások
- Az ellátottak reggeli-, ebéd-, és vacsora-étkezésben részesülnek.
- Az ellátást igénybe vevő a saját ruházatát és textíliáját használhatja. A ruházat tisztításáról az intézmény gondoskodik.
- A Gondozóház biztosítja az ágyneműt és annak cseréjét, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket. A Gondozóház dolgozói látják el a szobák és közös helyiségek takarítását.
- 24 órás nővérszolgálat keretében folyamatos felügyelet, egészségügyi ellátás (gyógyszeradagolás stb.), szükség szerinti ápolás, hetente orvosi vizsgálat keretében az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése, egészségügyi tanácsadás, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzése - és ha az intézmény keretei között megoldható -, gyógykezelése, szükség esetén orvosi ügyeleti, szakorvosi, kórházi ellátásához való hozzájutás.
- Elhelyezés 1-2-3-4 ágyas, kényelmesen berendezett lakószobákban, amelyből a háromágyas szoba akadálymentesített, komfortosabb szoba. Közös helyiségek: fürdőszoba, WC, ebédlő, társalgó.
- A házban működő idősek klubja meglévő eszközeivel (TV, rádió, újságok, könyvek, stb.) biztosítja a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sport, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.), szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, társasjátékok, zenehallgatás stb.), kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, kiállítás látogatások, kirándulások stb.).

CSILLAGOK NAPKÖZI OTTHONA   
A Csillagok Napközi Otthonában (korábban Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona) értelmileg sérült és autista ellátottjaink (közepesen súlyos szintig) fejlesztését, szinten tartását, gondozását, étkeztetését biztosítjuk, hétfőtől péntekig 07.00–17.00 óráig.
Akadálymentesített, családias környezetben, megújult, műfűvel, térkővel borított kertünkben változatos programokat kínálunk (játékos sportfoglalkozások, kreatív tevékenységek, énekkar, kirándulások, közös nyaralás, stb.).
Kérelmet az ellátás igénybevételére, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat vezetőjéhez kell beadni. Felvételnél 3 hónap próbaidőt kötünk ki. Az ellátásért saját jövedelemtől függő térítési díjat kell fizetni, Budapest Főváros XIX kerület Kispest Önkormányzat helyi rendelete alapján.

AZ ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK

Az egyes ellátásokért (étkezés, házi segítségnyújtás, gondozóház) fizetendő térítési díjat az érvényes rendelkezések figyelembevételével a fenntartó Kispest Önkormányzata évente állapítja meg.

Minél kisebb az Ön jövedelme, annál kedvezőbb díjért veheti igénybe szolgáltatásainkat, a valós költség és az Ön által fizetett díj különbségét az Önkormányzat pótolja.

Amennyiben Ön otthonában csak házi segítségnyújtást igényel, ennek havi térítési díja nem haladhatja meg jövedelme 25%-át.

Jelzős házi segítségnyújtás igénylése esetén a térítési díj összege nem haladhatja meg jövedelme 1 %-át. A szolgáltatás térítésmentes: a szociálisan rászorult 90 éven felüli személy számára, illetve azok számára, akik egyidejűleg igénybe veszik a házi segítségnyújtásban a személyi gondozást is.

Étkeztetés igénybevétele esetén (akár házhoz szállítással is) ez a határ figyelembe vehető jövedelem 30%-a, amennyiben étkeztetést és házi segítségnyújtást egyaránt igénybe vesz, a havi fizetendő összeg legfeljebb jövedelme 30%-át teszi ki.

Nappali ellátás igénybevétele mind az idősek, mind a fogyatékos személyek számára térítésmentes. A demens személyek nappali ellátásért fizetendő térítési díj az ellátott figyelembe vehető havi jövedelmének legfeljebb 15 %-a. Amennyiben nappali ellátás mellett étkeztetést is igénybe vesz, a havi fizetendő összeg legfeljebb jövedelme 30 %-a lehet.

Az Idősek Átmeneti Gondozóházában kispesti lakosoknak egyhavi teljes ellátásért előre befizetve a figyelembe vehető jövedelmük 60%-a a térítési díj.

Ha bármely szolgáltatásunk felkeltette figyelmét, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ön lakásához legközelebb fekvő, feltehetően az Ön ellátásában illetékesszakmai egységünkkel, ahol készséggel tájékoztatják az egyes ellátásokról, az igénylés módjáról, az igényelt ellátás jövedelmét figyelembe vevő díjairól.

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat székhelye:

- Intézményvezetés
cím: 1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
tel/fax: 06-1/282-9501, tel: 06-1/280-7925
e-mail: segitokez@kispest.hu

Telephelyei:

Wekerlei Idősek Klubja és Házi segítségnyújtást végző 1. csoport 

címe: 1191 Budapest, Corvin krt. 32.
tel/fax: 06-1/282-9828
e-mail: corvin@segitokez.kispest.hu
csoportvezető gondozó: Varsányiné Kiss Bernadett
- Idősek klubja
- Étkeztetés (klubban elfogyasztva, elvitellel, vagy házhoz szállítással)

HSNY I. csoportvezető-gondozó: Nagyné Kovács Veronika
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Kertvárosi Idősek Klubja

címe: 1196 Bp., Kossuth Lajos u. 202.
tel/fax: 06-1/357-9901
e-mail: kossuth@segitokez.kispest.hu
csoportvezető gondozó: Barati Csilla
- Idősek klubja
- Étkeztetés (klubban elfogyasztva, elvitellel, vagy házhoz szállítással)

Lila Akác Idősek Klubja és Házi segítségnyújtást végző 2. csoport

címe: 1191 Budapest, Ady Endre u. 110.
tel/fax: 06-1/282-9651
e-mail: ady@segitokez.kispest.hu
csoportvezető gondozó: Kivágóné Horváth Teréz
- Idősek klubja
- Étkeztetés (klubban elfogyasztva, elvitellel, vagy házhoz szállítással)

HSNY II. csoportvezető gondozó: Piros Lászlóné
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Siketeket és hallássérülteket segítő klub:
Havonta egy alkalommal, a Lila Akác Idősek Klubjában, munkatársaink közreműködésével, segítségével szerveződnek a klub programjai, melyek a szabadidő hasznos eltöltését, hagyományőrzést, izoláció elkerülését célozzák meg. A Klub működési forrását adományokból és a klubtagok felajánlásaiból biztosítjuk.

Őszirózsa Idősek Klubja
címe: 1193 Budapest, Táncsics M. u 7.
tel/fax: 06-1/281-1621
e-mail: tancsics@segitokez.kispest.hu
klubvezető: Laszlovszky Krisztina
- Idősek klubja (demens személyek ellátása is)
- Étkeztetés (klubban elfogyasztva, elvitellel, vagy házhoz szállítással)

Zöld Diófa Gondozóház és Idősek Klubja
címe: 1195 Budapest, József Attila u. 77.
tel/fax: 06-1/282-2290
e-mail: jozsefattila@segitokez.kispest.hu; zolddiofanappaliellatas@segitokez.kispest.hu 
Átmeneti Gondozóház csoportvezető gondozó: Dr. Gombkötő Erzsébet
klubvezető: Lénárt Józsefné 
- Étkeztetés (klubban elfogyasztva, elvitellel, vagy házhoz szállítással)
- Időskorúak Átmeneti Gondozóháza

Csillagok Napközi Otthona
címe: 1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.
tel/fax: 06-1/280-4797
e-mail: eno@segitokez.kispest.hu
csoportvezető-gondozó: Mokri Eszter Zsófia
- Fogyatékos személyek nappali ellátása étkeztetéssel


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Népszámlálás
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum
A kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.