Figyelem: a cikk archív, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Önkormányzati ingatlan értékesítése - Hofherr Albert u. 37.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 278/2023. (XI.23.) számú határozata, 20/2018.(V.30.) számú, az önkormányzat vagyonáról szóló rendelete, valamint a 23/2015.(VI.22.) számú, a versenyeztetési eljárásról szóló rendelete alapján nyilvános, licitálásos versenytárgyalást hirdet az önkormányzat tulajdonában álló 1 db lakóingatlan értékesítése tárgyában.

A pályázat kiírójának neve:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata, 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A pályázat lebonyolítójának neve:

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda, Városház tér 18-20.

A pályázat célja:

A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítése:

Budapest XIX. kerület, Hofherr Albert utca 37. számú 167392 helyrajzi szám alatt található, 704 m2 nagyságú területen elhelyezkedő, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan.

A versenytárgyalási felhívás kifüggesztésének időpontja: 2024. január 15.

A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2024. február 19. nap 16.00 óra

A versenytárgyalás helye és ideje: 2024. február 26. nap 11.00 – 12.00 óra között a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Polgármesteri Hivatal (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) I. emeleti tárgyaló helyiségében.

A versenytárgyalás nyilvános, azon bárki részt vehet. Abban az esetben, ha a megjelentek száma nem teszi lehetővé a meghirdetett helyszínen történő versenytárgyalás megtartását, akkor a Kiíró fenntartja azon jogát, hogy az épületen belül másik helyiségben folytassa le a versenytárgyalást.

A résztvevőknek nyilatkoznia kell (a versenytárgyalást megelőző munkanapig), hogy jogosultak a licitálásra, szerzőképességgel rendelkeznek, köztartozásuk, továbbá az önkormányzattal, annak bármely intézményével, illetve a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságával szemben fennálló tartozásuk nincsen, és nem állnak végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás hatálya alatt, és az erről szóló nyilatkozatukat a versenytárgyalási felhívás mellékletben feltüntetett dokumentumaival együtt benyújtják.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a pályázati ajánlat, továbbá az ehhez tartozó, hiánytalanul kitöltött mellékletek és azok hiánytalan csatolmányai határidőben történő benyújtása és a választott ingatlannál megjelölt részvételi ajánlati biztosíték – mely az értékbecslésben meghatározott piacforgalmi érték 10 %-a – befizetése az Önkormányzat letéti számlájára, legkésőbb a jelentkezési határidőig.

Letéti számla száma: 11784009-15519009-06530000 Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A jelentkezést visszavonni személyesen, írásos nyilatkozatban, a jelentkezési határidőig lehet.

A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett részvételi ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, azonban, ha a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevőnek felróható, vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a részvételi ajánlati biztosítékot elveszíti, ebben az esetben ezen összeg az Önkormányzatot illeti meg. Az Önkormányzat a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenytárgyalás soron következő helyezettjével szerződést kötni.
Az Önkormányzat a versenytárgyalási eljárást a versenyeztetési rendeletben foglaltak szerint érvénytelennek nyilváníthatja.

Az Önkormányzat a versenytárgyalási felhívás visszavonásáról a versenytárgyalás megkezdéséig dönthet, amelyről a versenytárgyalás megkezdése előtt írásban vagy a versenytárgyalás időpontjában szóban, jegyzőkönyvben rögzítetten tájékoztatást kell adnia az ajánlattevőknek.

A versenytárgyalás induló összege értékesítésre kerülő ingatlanonként kerül megjelölésre.
A kikiáltási árról 500.000 Ft-os lépcsőkben történik a licitálás.

Az Önkormányzat a részvételi ajánlati biztosítékot a licitálást követően a nem nyertes ajánlattevő részére köteles 8 banki munkanapon belül visszafizetni. Az Önkormányzat a részvételi ajánlati biztosíték után kamatot csak abban az esetben fizet, ha a visszafizetési kötelezettségnek határidőben nem tesz eleget.

A versenyeztetési rendeletben foglaltaknak megfelelően a versenytárgyalás nyertesének a kihirdetésével a szerződés nem jön létre. Az Önkormányzat a szerződést a versenytárgyalás nyertesével köti meg, a versenytárgyalás napjától számított 30 napon belül. A szerződéskötés előre leegyeztetett időpontban történik. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a versenytárgyalás napját követően 30 napig tart.
A vételár teljes összegének a befizetését az OTP Banknál vezetett 11784009-15519009-00000000 számú számlára történő átutalással kell teljesíteni. A vételár összegébe az ajánlati biztosíték kiegészítése bele számít.

Fizetési feltételek: a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követően 45 napon belül köteles a teljes vételárat megfizetni.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése, továbbá az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdése szerint a Magyar Államot valamint a Fővárosi Önkormányzatot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan birtokba adása a teljes vételár igazolt megfizetését követően, de leghamarabb az elővásárlási joggyakorlásról szóló nyilatkozatok beérkezését (vagy az arra nyitva álló határidő leteltét) követően 15 napon belül történik.

Pályáztatásra kerülő ingatlan:

Budapest XIX. kerület, Hofherr Albert utca 37. szám alatti „kivett lakóház udvar” megjelölésű ingatlan

- helyrajzi szám: 167392
- alapterület: 704 m2
- tulajdonos: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18-20.)
- tulajdoni hányad: 1/1
- kikiáltási ára: bruttó 50 000 000.-Ft.
- teher: per-, teher- és igénymentes
- Az Ingatlan teljes közművel ellátott, a Kerületi Építési Szabályzat szerint az ingatlan övezeti besorolása: Lke-1/XIX/8 övezeti, Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület.

A telken, utcafronton álló beépítéssel található a lakóház, valamint a melléképület. A telek be nem épített része gondozatlan, bozótos és erősen elvadult, fás kert jellemző. Az ingatlanon egy hátsó, földszintes épület és egy utcai, három lakásos felépítmény található, mely korábban bérlakásként volt hasznosítva.

A lakóépület kétszintes, az 1930-es években épült, hagyományos építési anyagokból, hagyományos technológiával. Az épület víz, csatorna gáz és elektromos közművei meghibásodtak, a hálózatból kikötésre kerültek A felépítmény statikailag közepes állapotban van, szerkezetei kevésbé állékonyak, süllyedésből adódó repedések, elváltozások kismértékben jelentkeznek. A lábazati vonalon a szigetelés hibájára utaló átnedvesedés, vakolat-, festés lepergés, foltosodás jelentkezik helyenként. Tetősík alatti helyiségek mennyezetén leázások, foltosodások láthatók. Az épületgépészet nem megfelelő állapotú. Az elektromos rendszer az építéskori szabályoknak sem felel meg. A felépítmény felújítása nem gazdaságos, bontandó státuszba sorolható.

Az ingatlant veszélyes-, romos állapotára tekintettel, ily módon jelen állapotában hasznosítani nem lehetséges, az ingatlan helyreállítása gazdaságtalan lenne.

A felépítményre 2023. 03. 27-én Tartószerkezeti Szakértői Vélemény készült, ami az alapozás, a tartófalazat, a tetőszerkezet, az esőcsatornák és a gépészet teljeskörű megrongálódása, meghibásodása miatt az épület részleges, vagy teljes bontását javasolta.

Az ingatlan megtekintésére előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 19/2023. (IX.27.), 33/2021. (XII.15.) önkormányzati rendeletével módosított 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi linken megtalálható:

https://uj.kispest.hu/images/fajlok/rendeletek/20231006/2019_32_kispest_kesz_rendelet%2020230927%2020231016%20napjatol%20hatalyos.pdf

Kikiáltási ár: bruttó 50 000 000,-Ft.
Részvételi ajánlati biztosíték: bruttó 5 000 000,- Ft.

A versenytárgyalás időpontja: 2024. február 26. napja 11.00 óra

FIGYELEM!
Az Önkormányzat a jelen pályázatban részletezettek alapján kívánja az ingatlant értékesíteni. A kikiáltási ár minden esetben a fentiekben leírtak alapján került megállapításra. A pályázat benyújtásával egyidőben a pályázó ezeket a feltételeket elfogadja, tudomásul veszi és a jövőben ezekre történő hivatkozással semmilyen igény alátámasztásra a Kiíróval szemben nem jogosult.

A versenytárgyalásról előzetesen érdeklődni telefon a 061-3474-500/583, 061-3474-500/527 telefonszámon, vagy a streit@hivatal.kispest.hu e-mail címen lehet.
A jelentkezési lap a www.kispest.hu web oldalon található Pályázatok menü alatt letölthető, személyes átvételre a XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (B épület III. emelet 107. szoba) van lehetőség.
A jelentkezési lapokat 1 darab eredeti példányban, a jelen pályázatban meghatározott mellékletek és azok kötelező mellékleteivel együtt, hiánytalanul, személyesen kell benyújtani átadás – átvételi elismervény ellenében, oly módon, hogy azok a benyújtási határidőn belül érkezzenek meg. Az eredeti példány minden oldalát eredeti aláírással, vagy a meghatalmazott aláírásával kell ellátni. Az ajánlattevő köteles legkésőbb a versenytárgyalást megelőző munkanapon Hivatali ügyfélfogadási időben (2024. február 22. nap 16:30 óra) a jogalanyiságát és a versenytárgyaláson részt vevő személy képviseleti jogosultságát igazoló okiratokat a Kiíró részére benyújtani. Amennyiben az ajánlattevőt meghatalmazott képviseli, a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazást az Önkormányzat képviseletében eljáró munkatársának a versenytárgyalás megkezdése előtt át kell adnia. Abban az esetben, ha az így átadott okirat valamilyen oknál fogva csak részben, vagy egyáltalán nem felel meg a teljes bizonyító erejű magánokirat fogalmának, az ajánlattevő a versenytárgyalásról kizárásra kerül.

A versenytárgyaláshoz szükséges, kitöltött jelentkezési lapok, iratok, dokumentumok benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség hétfő 14:00 - 18:00 és kedd - csütörtök 8:00 - 16:30 között a Vagyongazdálkodási Iroda (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) B épület III. emelet 107. szobában, a 06-1-3474-500/583, 06-1-3474-500/527 telefonszámon előre egyeztett időpontban. A nem személyesen leadott pályázati anyagokat, illetve a késve érkezett, továbbá a formai követelményeknek nem megfelelő pályázatokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni, azokat érvénytelennek minősíti.

Budapest, 2024. január 11.

Gajda Péter
Kispest polgármestere

Versenytárgyalási felhívás (pdf)

1. melléklet: Ajánlati adatlap
2. melléklet: Nyilatkozat
3. melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról
4. melléklet: Adásvételi szerződés tervezete
5. melléklet: Adatkezelési tájékoztató