KÖZLEMÉNYEK  2023. január 09.

Új! - Tájékoztató lakások számának igazolásához szükséges hatósági bizonyítványok igényléséről - 2023

Tisztelt Kispestiek!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2023. január 10-i hatállyal módosult (továbbiakban MR).
A módosítás következtében jegyzői hatáskörben, az ingatlan rendeltetési egységek számáról – 8 napon belül – kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok kedvez-ményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.

A módosítás értelmében 2023. január 10-től a kérelmezett ingatlan esetében már nem kell fi-gyelembe venni az önálló bejáratra vonatkozó követelményeket:
„a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint
 b) a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek”

Továbbá megengedi a jogszabály a társasházi albetéten belüli több lakás esetén is a kérelem benyújtását:
„7/A. § (1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.”

A módosítás értelmében 2023. január 10-től, a kérelmezett ingatlan esetében a következő feltételnek továbbra is meg kell felelni:
   az ingatlanon/albetéten belül több, de legfeljebb négy – tehát 2-4 – az országos településrende-zési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a sze-rinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.

Az OTÉK 105. § -a alapján lakás:
„105. § *
(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
(3) * A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

Az eljárási határidő (hatósági bizonyítvány kiállítására): 8 nap.
A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.
Ezért célszerű a hatósági bizonyítványt annak kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll. (akinek a nevére a földgáz számla szól!)

Felhívnánk azonban a figyelmet arra, hogy, a jogszabály alapján:
„ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”
„ha ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a jogszabály 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.”

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki. A helyszíni szemle mielőbbi megtartása érdekében az ügyfél telefonos elérhe-tősége minden esetben kötelezően megadandó a kérelemben!
Az ügyintéző telefonon fog Önökkel időpontot egyeztetni a szemle megtartására.

A lakáscélú önálló rendeltetési egységek számát igazoló hatósági bizonyítvány az ingatlanon tény-legesen kialakult lakások számát igazolja, az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.
A hatósági bizonyítvány kizárólag a lakossági fogyasztókra vonatkozó kedvezményes többletmeny-nyiség igénybevétele céljából használható fel, ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésre nem alkalmas.

Budapest, 2023. január 10.

Dr. Béja Julianna
jegyző

- Részletes tájékoztató 2022
- Részletes tájékoztató 2023 - ÚJ!
- A kérelem benyújtásához segédlet INNEN letölthető, vagy a hivatal portáján átvehető.

A kérelmeket a Főépítészi Irodára kell benyújtani:
• személyesen a hivatal portáján elhelyezett dobozba helyezve,
• postán, vagy
• e-papíron. 

varoshaza-tavasz-jo