NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2012. február 19.

Hagyatéki ügyintézés

A hagyatéki eljárás az ember (örökhagyó) halálával bekövetkező hagyatékátszállást biztosítja; az örökhagyó vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és igazolja. Az eljárás két jól elkülönített részből áll: a polgármesteri hivataloknál történő jegyzői-, és a közjegyzői szakasz.

Illetékesség: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője abban az esetben jár el, ha az örökhagyó lakcímnyilvántartás szerinti utolsó lakóhelye, ennek hiányában utolsó tartózkodási helye Budapest XIX. kerületében volt. Amennyiben az örökhagyó nem rendelkezett sem Budapest XIX. kerületi, sem más magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője abban az esetben járhat el, ha az örökhagyó Budapest XIX. kerületben hunyt el, vagy az előző illetékességi okok hiányában vagyona vagy annak egy része Budapest XIX. kerületében található.

Az eljárás hivatalból – kivéve a póthagyatéki eljárás, valamint külföldön történő haláleset esetén csak kérelemre – indul meg. A hagyatéki eljárás során a hagyatéki ügyintézők a halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozót/eltemettetőt értesítik a hagyatéki eljárás megindításáról, s egyben a hagyatéki leltár tartalmának megállapítása céljából nyilatkozattételre szólítják fel.

Az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél, az ügyfél jogi képviselője a bejelentést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be e-papír (https://epapir.gov.hu) szolgáltatás vagy önkormányzati hivatali portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) igénybevételével

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárást a hozzátartozó nyilatkozata alapján folytatjuk le.

Nyilatkozatok:  

A - Nyilatkozat hagyatéki eljárás lefolytatásához   ---   Adó-érték nyilatkozat adatlappal

B - Nemleges nyilatkozat 

Öröklési bizonyítvány:
Amennyiben az örökhagyónak hagyatéki vagyona nincs, de az örökösnek igazolnia kell, hogy az örökhagyó örököse öröklési bizonyítvány kiállítását is kérelmezheti a Hivatalnál. Öröklési bizonyítványt az eljárásra illetékes közjegyző állítja ki, amelyért a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet rendelkezései szerint közjegyzői díj illeti meg.

C - Öröklési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 

Póthagyatéki eljárás:
Póthagyatéki eljárás lefolytatására akkor kerülhet sor, ha a hagyatéki eljárás (alaphagyatéki eljárás) befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy. A póthagyatéki eljárásra a hagyatéki eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal a különbséggel, hogy kérelemre indul, és ez esetben az eljárást kezdeményező félnek igazolnia kell a halálozás tényét, a hagyatéki vagyon meglétét. Az alaphagyatéki eljárásban tett nyilatkozatok és elvégzett eljárási cselekmények – az örökség visszautasításától vagy a visszautasítás jogáról való lemondástól eltekintve – a póthagyatéki eljárásra nem hatnak ki.

D - Póthagyatéki eljárás iránti kérelem 

A nyilatkozatok/kérelmek mellé csatolandó dokumentumok:
- az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata másolata
külföldi elhalálozás esetén:
Ha az örökhagyó magyar állampolgár volt – ideértve a kettős állampolgárt is - akkor a haláleset hazai anyakönyvezését követően a Magyarországon kiállított halotti anyakönyvi kivonat másolata
Ha az örökhagyó külföldi állampolgár volt, akkor az idegen nyelvű halotti anyakönyvi kivonat hiteles fordításának másolata
- az öröklési sorból kiesett jogelőd halotti anyakönyvi kivonatának másolata
- ingatlan tulajdoni lapja
- gépjármű okmányai (forgalmi engedély, törzskönyv) másolata
- szerzői – találmányi jogdíjakat igazoló iratok másolata
- fel nem vett járandóságokat igazoló iratok (munkabér, táppénz) másolata
- végintézkedés (végrendelet, öröklési szerződés) másolati példánya
- ha az elhunyt jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tagja volt, cégkivonat, társasági szerződés, vagyoni részesedés igazolásának másolata,
- hitelezői igényeket bizonyító okiratok
- temetési számlák másolata
- képviseleti jogosultságra szolgáló iratot (meghatalmazás, gyámkirendelésre, vagy gondnok-kirendelésre vonatkozó okirat)
- pót-hagyatéki eljárás iránti kérelem esetén az alaphagyatéki eljárást lezáró irat másolatát (hagyatékátadó végzés)
Képviselet a hagyatéki eljárás során
Az eljárásban a jogi képviselet nem kötelező, azonban a hagyatéki eljárásban érdekeltet meghatalmazott képviselheti.
Hagyatéki eljárásban meghatalmazottként eljárhat:
- örököstárs (kivéve, ha érdekellentét áll fenn közöttük, vagy egymással a hagyatéki eljárásban jogügyletre lépnek pl. egyezségkötés)
- hozzátartozó (a fél egyeneságbeli rokona és annak házastársa, a fél házastársa és élettársa, az örökbefogadó-, mostoha és nevelőszülője, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeke, a fél testvére és annak házastársa, a házastársának egyeneságbeli rokona és testvére), és
- ügyvéd
Az egymással jogügyletre lépni kívánó, vagy egymással ellentétesen érdekelt felek az eljárásban egymást nem képviselhetik, valamint az eljárásban az ilyen feleknek nem lehet ugyanaz a személy a képviselője. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba – a tanúk nevét és lakóhelyét vagy ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni az okiraton -
vagy közokiratba kell foglalni. A külföldön kiállított meghatalmazáson a meghatalmazó aláírását konzuli hitelesítéssel kell ellátni vagy a nyilatkozattevő aláírását az adott külföldi ország illetékes hatósága vagy hitelesítésre jogosult szerve olyan módon hitelesítette, hogy az az adott ország és Magyarország között érvényben lévő nemzetközi egyezményeknek vagy uniós jogforrásoknak megfelelően szükség esetén felülhitelesítésre került (Apostille tanúsítvány vagy diplomáciai felülhitelesítés).

Meghatalmazás:

Minta (doc) - Minta (pdf) 

Megismételt eljárás:
A hagyatéki eljárást érdemben befejező jogerős végzés ellen a hagyatéki eljárás megismétlése iránti kérelmet lehet előterjeszteni, amennyiben az öröklésben érdekelt olyan tényre hivatkozik, amelyet a hagyatéki eljárásban nem bíráltak el, feltéve, hogy az – elbírálás esetén – az öröklés rendjének vagy az öröklés jogcímének, továbbá ezekhez kapcsolódóan a hagyatékban való részesedés arányának megváltoztatását eredményezhette volna. A kérelmet az érdemi végzést hozó közjegyzőnél kell jegyzőkönyvbe mondani vagy írásban benyújtani.
határideje: hagyatéki eljárást érdemben befejező jogerős végzés jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül; e határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye, az érdekelt igényét ezt követően csak polgári perrel érvényesítheti.

Ügyintézés: Hatósági Iroda  

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a hagyatéki ügyben az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás alapján történik.
Időpontot az ügyintézőkkel - az alábbi betűrend szerint - a 3474-500/mellékszám: 569, 921 vagy 909 telefonszámon lehet egyeztetni.

tel.: (1) 3474-500/mellékszám

Budai Szimonetta A. ép. fszt. 2., budai.szimonetta@hivatal.kispest.hu, tel.: 921
(az elhunyt nevének kezdőbetűje szerinti beosztásban A-M)
Zsila Gabriella – A. ép. fsz. 1., zsila.gabriella@hivatal.kispest.hu, tel.. 909
(az elhunyt nevének kezdőbetűje szerinti beosztásban N-ZS)


Tájékoztatás a jegyző előtt folyó hagyatéki eljárás főbb szabályairól 

Tájékoztatás az adatszolgáltatáshoz, a törvényes öröklés általános rendje szerint

Tájékoztatás a földnek minősülő ingatlanon fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről öröklés esetén