NYOMTATVÁNYOK - ÜGYLEÍRÁSOK  2015. szeptember 17.

Anyakönyvi ügyek

Kérjük, az alábbi telefonszámokon vagy e-mailben szíveskedjen az időpontot egyeztetni: 

tel.: (1) 3474-500/mellékszám: 561
E-mail-ben kért időpont esetén kérjük, adja  meg telefonszámát és személyes adatait.
e-mail: anyakonyv@kispest.hu 

Haláleset anyakönyveztetése a haláleset helye szerinti anyakönyvvezetőnél történik

Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges iratok:
– az elhunyt személyi igazolványa, érvényes útlevele és 2001. január 1. után kiadott (kártyaalakú) jogosítványa, lakcímigazolványa
– az elhunyt születési, házassági anyakönyvi kivonata
– elvált, illetve özvegy családi állapota esetén a házasság megszűnését igazoló irat
– halottvizsgálati bizonyítvány
A halotti anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem

Az eljáráshoz szükséges:
– érvényes személyi igazolvány és lakcímigazolvány,
– eredeti házassági anyakönyvi kivonat
– a névváltoztatási kérelem illetékmentes
Amennyiben a felek házasságkötéskor a választott névviselésük alapján nem állapodtak meg a házasságból születendő közös gyermek családi nevét illetően, utólag kell megállapodást kötniük.

Házasságkötést a házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatalban kell bejelenteni

A házasulóknak személyesen kell megjelenniük a jegyzőkönyv felvétele céljából.
A házasságkötéshez szükséges dokumentumok:
– mindkét házasuló érvényes személyi igazolványa, vagy érvényes útlevele, vagy magyar állampolgárságot igazoló állampolgársági bizonyítványa és lakcímigazolvány
– mindkét házasuló eredeti születési anyakönyvi kivonata
– elvált, özvegy családi állapot esetén jogerős bontóítélet, illetve halotti anyakönyvi kivonat eredeti példánya

A házasságkötés bejelentése és a házasság megkötése között egy hónap várakozási időnek kell eltelnie. Ez alól mentesítést lehet kérni külföldi kiküldetés, terhesség és lakásvásárlási hitel felvétele esetén. A kérelemhez mellékelni kell a mentesítési okról szóló igazolást is.

Külföldi állampolgárságú házasuló esetén előzetes telefonos egyeztetés és további személyes tájékoztatás szükséges.

A házasságkötési szertartások színvonalának és ünnepélyességének emeléséhez igény szerint, térítési díj ellenében szolgáltatások vehetők igénybe, melyekről a házasulók a házasságkötési szándék bejelentésekor kapnak tájékoztatást.

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény – munkaszüneti napok kivételével – pénteki napon 12.30 órától 14.00 óráig, szombati napon 9.00 órától 16.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az önkormányzat részére díjat kell fizetni.

A díjak mértékét a Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzata Képviselő- testületének  15/2018. (IX.29.) számú a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról szóló rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Névváltoztatás (részletes tájékoztató itt olvasható):

Születési, családi, utónév változtatáshoz 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell befizetni, szükséges születési anyakönyvi kivonat. Ha házasságban él, akkor a házasági anyakönyvi kivonat, ha kiskorú gyermekek vannak, akkor az ő születési anyakönyvi kivonatuk is kell. Ha a névváltoztatás kiskorút is érint, akkor mind a két szülő jelenléte szükséges. Ha a nevet változtató személy kiskorú, akkor mindkét törvényes képviselőnek meg kell jelennie. Ha létező harmadik személy családi nevét kívánja viselni, akkor a nevet adományozónak is meg kell jelennie érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot megadja, illetve az anyakönyvvezető előtt aláírja. Ha a nevet változtató a 14. évet betöltötte, akkor személyesen meg kell jelennie az aláírás miatt.

Születés anyakönyveztetése: a születés helye szerinti anyakönyvi hivatalban kell bejelenteni

A születés anyakönyveztetéséhez szükséges dokumentumok:

– 300 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat (csatolása nem kötelező, de jelentősen gyorsítja az ügyintézést)
– az anya személyi igazolványa és lakcímigazolványa
A születési anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes. A gyermek lakcímkártyáját az anyakönyvvezető a születési anyakönyvi kivonattal együtt a kórháznak küldi meg, ők adják át a szülőknek.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően – a fogamzási idő kezdetétől – személyesen lehet megtenni.
A nyilatkozathoz szükséges dokumentumok:

A gyermek megszületése előtt:
– a szülők együttes személyes jelenléte, ( kiskorú szülők esetén a gyámhatóságnál kell megtenni a bejelentést )
– érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– az anya családi állapotáról igazolás (elvált családi állapotú esetén a válásról szóló jogerős  bírósági ítélet , özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi kivonat )
– terhes gondozási kiskönyv
– szakorvosi igazolás a magzat fogantatását és a a születés várható időpontját tartalmazva.
Ha az apaságot megállapító teljes hatályú elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik, a szülés feltételezett időpontját, a fogamzás feltételezett időpontját szakorvosi bizonyítvánnyal kell igazolni.

A gyermek megszületése után:
– a szülők együttes, személyes jelenléte, ( kiskorú szülők esetén a gyámhatóságnál kell megtenni a bejelentést),
– érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– az anya családi állapotáról igazolás (elvált családi állapotú esetén a válásról szóló jogerős bírósági ítélet , özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi kivonat )
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata.
Ha az anya a szüléstől számítva 300 napon belül vált el, vagy lett özvegy, akkor apai elismerő nyilatkozat nem tehető, a csak bíróság által jogerősen kimondott apaság vélelmének megdöntése után.

Válás, illetve özvegység esetén a túlélő házastárs kérheti nevének megváltoztatását 
A kérelmet személyesen kell benyújtani az alábbi iratokkal:
– érvényes személyi igazolvány, lakcímigazolvány
– Halotti anyakönyvi kivonat, ill. jogerős bontóperi ítélet
– a házassági névmódosítási kérelem illetékmentes
– a kivonatkérelem illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:
2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzata Képviselő- testületének   15/2018. (IX.29.) számú a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról szóló rendelet
Hivatalunkban illetékbélyeg árusítás nincs, illetékbélyeget postán lehet vásárolni.

Ügyfélfogadás: ügyfélfogadási időben történik - időpont-egyeztetés alapján!
hétfőn: 14.00 – 18.00-ig
szerdán: 8.00 – 16.30-ig

tel.: (1) 3474-500/mellékszám

Anyakönyvvezetők:  
Koltay Katalin  anyakonyv@kispest.hu,   A. ép. Fsz. 5.  tel.: 603

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda Anyakönyvi Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20. A. Épület fsz. 2.

e-mail: anyakonyv@kispest.hu,     
e-mail: hatosagiiroda@hivatal.kispest.hu 

Utolsó módosítás dátuma: 2024.05.13.

Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiálításához (pdf)

Kérelem házassági anyakönyvi kivonat kiálításához (pdf)

Kérelem halotti anyakönyvi kivonat kiálításához (pdf)

Meghatalmazás születési/házassági/bejegyzett élettársi/halotti anyakönyvi kivonat átvételére (pdf)

Tájékoztató külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez (pdf)

Ügyintézés: Hatósági Iroda