ÜGYTÍPUSOK  2015. szeptember 17.

Anyakönyvi ügyek

2017. 03. 16-tól 

Haláleset anyakönyveztetése a haláleset helye szerinti anyakönyvvezetőnél történik
Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges iratok:
– az elhunyt személyi igazolványa, érvényes útlevele és 2001. január 1. után kiadott (kártyaalakú) jogosítványa, lakcímigazolványa
– az elhunyt születési, házassági anyakönyvi kivonata
– elvált, illetve özvegy családi állapota esetén a házasság megszűnését igazoló irat
– halottvizsgálati bizonyítvány
A halotti anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.
Halálesethez kivonatot (születés, házasság) csak halottvizsgálalti bizonyítványra tudunk kiadni.

Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem
Az eljáráshoz szükséges:
– személyi igazolvány és lakcímigazolvány,
– eredeti házassági anyakönyvi kivonat
– 3.000 Ft illetékbélyeg a névváltoztatási kérelemre 

A szülők házassági névmódosítása kihathat a házasságukból – a névmódosítás után – született gyermekek névviselésére, így jogszerűen előfordulhat, hogy a szülők névmódosítása miatt a gyermekek nem azonos családi nevet viselnek.

Amennyiben a felek házasságkötéskor a választott névviselésük alapján nem állapodhattak meg a házasságból születendő közös gyermek családi nevét illetően, utólag kell megállapodást kötniük, amennyiben az általuk választott új névviselési forma esetén a jogszabály a szülők megállapodásától teszi függővé a gyermek névviseletét.

Házasságkötés - a házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatalban kell bejelenteni
A házasulóknak személyesen kell megjelenniük a jegyzőkönyv felvétele céljából.
A házasságkötéshez szükséges dokumentumok:
-mindkét házasuló érvényes személyi igazolványa, vagy érvényes útlevele, vagy magyar állampolgárságot igazoló állampolgársági bizonyítványa és lakcímigazolvány
– mindkét házasuló eredeti születési anyakönyvi kivonata
-elvált, özvegy családi állapot esetén jogerős bontóítélet, illetve halotti anyakönyvi kivonat eredeti példánya
– Tanúk adatai: pontos név és lakcím, személyi igazolvány száma, érvényességi ideje, kiállító okmányiroda, személyi azonosító.
A házasságkötés bejelentése és a házasság megkötése között egy hónap várakozási időnek kell eltelnie. Ez alól mentesítést lehet kérni külföldi kiküldetés, terhesség és lakásvásárlási hitel felvétele esetén. A kérelemhez mellékelni kell a mentesítési okról szóló igazolást is.
Külföldi állampolgárságú házasuló esetén további személyes tájékoztatás szükséges.
A házasságkötési szertartások színvonalának és ünnepélyességének emeléséhez igény szerint, térítési díj ellenében szolgáltatások vehetők igénybe, melyekről a házasulók a házasságkötési szándék bejelentésekor kapnak tájékoztatást.
Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény – munkaszüneti napok kivételével – pénteki napon 12.30 órától 17.00 óráig, szombati napon 9.00 órától 17.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.
A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az önkormányzat részére járó díjat kell fizetni.
A díjak mértékét a Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2016. (IX.29.) számú a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról szóló rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Névváltoztatás:
Minisztériumi névváltoztatás, születési családi, utónév-változtatáshoz első alkalommal 10.000 Ft értékű illetékbélyeg szükséges, születési anyakönyvi kivonat.
Ha házasságban él, akkor a házasági anyakönyvi kivonat, ha kiskorú gyermekek vannak, akkor az ő születési anyakönyvi kivonatuk is kell. Ha a névváltoztatás kiskorút is érint, akkor mind a két szülő jelenléte szükséges. Ha a nevet változtató személy kiskorú, akkor mintkét törvényes képviselőnek meg kell jelennie. Ha létező harmadik személy családi nevét kívánja viselni, akkor a nevet adományozónak is meg kell jelennie érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot megadja, illetve az anyakönyvvezető előtt aláírja. Ha a nevet változtató a 14. évet betöltötte, akkor személyesen meg kell jelennie az aláírás miatt. Ha a kérelmezőnek már volt minisztériumi névváltoztatása, akkor 50.000 Ft értékben illetékbélyeget kell leróni.

Születés anyakönyveztetése - a születés helye szerinti anyakönyvi hivatalban kell bejelenteni
A születés anyakönyveztetéséhez szükséges dokumentumok:
– 300 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat (csatolása nem kötelező, de jelentősen gyorsítja az ügyintézést)
– az anya személyi igazolványa és lakcímigazolványa.
A születési anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes. A gyermek lakcímkártyáját az anyakönyvvezető a születési anyakönyvi kivonattal együtt a kórháznak küldi meg, ők adják át a szülőknek.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően – a fogamzási idő kezdetétől – személyesen lehet megtenni.
A nyilatkozathoz szükséges dokumentumok
a gyermek megszületése előtt:
– a szülők együttes személyes jelenléte, ( kiskorú szülők esetén a gyámhatóságnál kell megtenni a bejelentést )
– érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– az anya családi állapotáról igazolás (elvált családi állapotú esetén a válásról szóló jogerős  bírósági ítélet , özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi kivonat )
– terhes gondozási kiskönyv
– szakorvosi igazolás a magzat fogantatását és a a születés várható időpontját tartalmazva.
Ha az apaságot megállapító teljes hatályú elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik, a szülés feltételezett időpontját, a fogamzás feltételezett időpontját szakorvosi bizonyítvánnyal kell igazolni.
A gyermek megszületése után:
– a szülők együttes, személyes jelenléte, ( kiskorú szülők esetén a gyámhatóságnál kell megtenni a bejelentést),
– érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– az anya családi állapotáról igazolás (elvált családi állapotú esetén a válásról szóló jogerős bírósági ítélet , özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi kivonat )
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata.
Ha az anya a szüléstől számítva 300 napon belül vált el, vagy lett özvegy, akkor apai elismerő nyilatkozat nem tehető, csat a bíróság által jogerősen kimondott apaság vélelmének megdöntése után.

Válás, illetve özvegység esetén a túlélő házastárs kérheti nevének megváltoztatását
A kérelmet személyesen kell benyújtani az alábbi iratokkal:
– személyi igazolvány, lakcímigazolvány
– Halotti anyakönyvi kivonat, ill. jogerős bontóperi ítélet
– 3.000 Ft illetékbélyeg a névváltoztatási kérelemre
– a kivonatkérelem illetékmentes
 
Alkalmazott jogszabályok:
2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
32/2014. (V.19) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2016. (IX.29.) számú a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról szóló rendelete
Hivatalunkban illetékbélyeg árusítás nincs.

Ügyfélfogadás: ügyfélfogadási időben történik
hétfőn: 14.00 – 18.00-ig
szerdán: 8.00 – 16.30-ig
pénteken: 8.00-12.00-ig.

Az ügyintézés előtt sorszámot kell kérni a sorszámkiadó gépnél, sorszámkiadás:
hétfőn: 14.00 – 17.30-ig
szerdán: 8.00 – 16.00-ig
pénteken: 8.00-11.30-ig.

Anyakönyvvezetők:
Cseh Judit A. ép. Fsz. 2. Telefon. 347-4561
Koltay Katalin A. ép. Fsz. 2. Telefon: 347-4603
Vörös Rita A. ép. Fsz. 2. Telefon: 347-4540

Az Anyakönyvi Hivatal a 1195 Budapest, Városház tér 18-20. A. Épület fsz. 2. alatt található.

Ügyintézés: Hatósági Iroda 


Címlap
Önkormányzat
A kerület működése
Ügyintézés
Kispest
Kapcsolat
Választások-szavazások
Intézményi étkezésbefizetés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Archívum
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Hírek
Közlemények
Pályázatok
Programajánló
Adatvédelem
Társadalmi véleményezés
Közérdekű adatok
Ügyfélkapu
Archívum